Phiên bản SQL Server 2017

Áp dụng cho: SQL Server 2017 on Windows (all editions)

Phiên bản Cập Nhật tích luỹ SQL Server 2017 (CU)

Cập Nhật tích luỹ tên Phiên bản Cơ sở kiến thức số Ngày phát hành
CU14 14.0.3076.1 (tạo mới) KB4484710 Ngày 25, 2019
CU13 14.0.3048.4 KB4466404 18 tháng 12 năm 2018
CU12 14.0.3045.24 KB4464082 Ngày 24 tháng 10 năm 2018
CU11 14.0.3038.14 KB4462262 20 tháng 9 năm 2018
CU10 14.0.3037.1 KB4342123 27 tháng 8 năm 2018
CU9 14.0.3030.27 KB4341265 18 tháng 7 năm 2018
CU8 14.0.3029.16 KB4338363 Ngày 21 tháng 6 năm 2018
CU7 14.0.3026.27 KB4229789 23 tháng 5 năm 2018
CU6 14.0.3025.34 KB4101464 Ngày 17 tháng 4 năm 2018
CU5 14.0.3023.8 KB4092643 20 tháng 3 năm 2018
CU4 14.0.3022.28 KB4056498 Ngày 20 tháng 2 năm 2018
CU3 14.0.3015.40 KB4052987 04 tháng 1 năm 2018
CU2 14.0.3008.27 KB4052574 Ngày 28 tháng 11 năm 2017
CU1 14.0.3006.16 KB4038634 Ngày 24 tháng 10 năm 2017

Tham khảo