Cập nhật Adobe Flash Player: 1 tháng 11 năm 2017

Áp dụng cho: Windows Server 2016 Version 1709Windows 10 Version 1703Windows 10 Version 1607 Thêm

Tóm tắt


Bản cập nhật này giải quyết sự cố trong Adobe Flash Player được cài đặt trên bất kỳ phiên bản hỗ trợ Windows Server Phiên bản 1709 Windows Server 2016, Windows 10 phiên bản 1709 (thu tạo Cập Nhật), Windows 10 phiên bản 1703 (Cập Nhật của tác giả), Windows 10 phiên bản 1607 Phiên bản Windows 10 1511, Windows 10 RTM, Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1.

Thông tin Bổ sung


Quan trọng
  • Tất cả bản Cập Nhật bảo mật và cập cho Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 và Windows RT 8.1 yêu cầu cài đặt bản Cập Nhật 2919355. Chúng tôi khuyên bạn cài đặt bản Cập Nhật 2919355 dựa trên Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, hoặc Windows RT 8.1-dựa trên máy tính của bạn để bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.
  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows
  • Bản cập nhật này áp dụng cho hệ điều hành Windows, được liệt kê trong phần "Áp dụng cho" trong bài viết này. Nếu bạn muốn cài đặt bản cập nhật Adobe Flash Player phiên bản cũ hơn của Windows, hãy thử tải xuống Adobe Flash Player.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật


Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách tải bản cập nhật tự động, hãy xem Windows Update: FAQ.Lưu ý Đối với Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web Danh mục Cập nhật Microsoft .

Phiên bản Windows 10 1709 và thông tin tệp Windows Server 2016 Phiên bản 1709


Thông tin về tệpCông bằng tiếng Anh (Mỹ) phiên bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác trên tệp.Thông tin tệp Windows 10

Thông tin tệp Windows 10 phiên bản 1703


Thông tin về tệpCông bằng tiếng Anh (Mỹ) phiên bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác trên tệp.Thông tin tệp Windows 10

Thông tin tệp Windows 10 phiên bản 1607 và Windows Server 2016


Thông tin về tệpCông bằng tiếng Anh (Mỹ) phiên bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác trên tệp.Thông tin tệp Windows 10

Thông tin tệp Windows 10 phiên bản 1511


Thông tin về tệpCông bằng tiếng Anh (Mỹ) phiên bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác trên tệp.Thông tin tệp Windows 10

Thông tin tệp Windows 10 RTM


Thông tin về tệpCông bằng tiếng Anh (Mỹ) phiên bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác trên tệp.Thông tin tệp Windows 10

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2


Thông tin về tệpCông bằng tiếng Anh (Mỹ) phiên bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác trên tệp.Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 tập tin thông tin

Thông tin tệp Windows Server 2012


Thông tin về tệpCông bằng tiếng Anh (Mỹ) phiên bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác trên tệp.Thông tin tệp Windows Server 2012