Làm cách nào để sử dụng phím Fn/phím F Lock/Các phím lệnh thay thế?

Áp dụng cho: Microsoft accessories

Các phím có phím Fn hoặc F Lock cung cấp hai tập hợp lệnh cho nhiều phím. Điều này bao gồm hàng phím chức năng chuẩn trên cùng (F1–F12).

Các lệnh chuẩn được ghi nhãn ở trước các phím (chẳng hạn như F3). Các lệnh thay thế được ghi nhãn ở đầu các phím (chẳng hạn như Làm lại). Trong một số chương trình, chức năng của lệnh chuẩn và lệnh thay thế có thể giống nhau (ví dụ: F1 thường hiển thị Trợ giúp cho cửa sổ hiện hoạt và trên một số bàn phím, lệnh thay thế đối với F1 cũng là Trợ giúp).

Sử dụng phím Fn

  • Trên các bàn phím có phím Fn, hãy giữ và nhấn phím Fn để sử dụng các lệnh thay thế.

Mẹo

  • Bạn cũng có thể nhấn và giữ phím Fn trong khi di chuyển ngón tay lên xuống trên vùng điều hướng để cuộn trong tài liệu.
  • Bạn có thể nhấn và giữ phím Fn trong khi nhấn các phím chữ cái M, J, K, L, U, I, O, P, /, ; và 0 trên bàn phím để khớp với bố cục vật lý của bàn phím số.

Sử dụng phím F Lock

  • Nếu bàn phím của bạn có phím F Lock, hãy nhấn phím đó để chuyển đổi giữa các lệnh chuẩn và lệnh thay thế.
     

    Khi đèn phím F Lock Tắt, các chức năng thay thế sẽ hoạt động (Trợ giúp, Hoàn tác, v.v...).
    Khi đèn phím F Lock Bật, các chức năng chuẩn sẽ hoạt động (F1, F2, v.v...).

Sử dụng các phím lệnh thay thế

Bảng sau đây ghi rõ các nhiệm vụ chính mặc định đối với các phím lệnh thay thế. Bạn có thể gán lại nhiều phím trong số đó bằng cách sử dụng Trung tâm Bàn phím và Chuột Microsoft.

Phím lệnh thay thế Tác dụng
Trợ giúp Mở hệ thống Trợ giúp (nếu có) cho cửa sổ hiện hoạt.
Hoàn tác Hủy bỏ hành động trước đó.
Làm lại Hủy bỏ hành động Hoàn tác trước đó.
Mới Tạo tài liệu mới trong các chương trình hỗ trợ lệnh này.
Mở Mở tài liệu mới trong các chương trình hỗ trợ lệnh này.
Đóng Đóng tài liệu hoặc tệp trong cửa sổ hiện hoạt.
Trả lời Trả lời email trong cửa sổ hiện hoạt.
Chuyển tiếp Chuyển tiếp email trong cửa sổ hiện hoạt.
Gửi Gửi email trong cửa sổ hiện hoạt.
Lỗi chính tả Bắt đầu kiểm tra chính tả trong tài liệu hiện hoạt nếu chương trình của tài liệu đó có công cụ kiểm tra chính tả.
Lưu Lưu tệp trong cửa sổ hiện hoạt.
In In tệp trong cửa sổ hiện hoạt.

 

Bật FN Lock trên Bàn phím Phương tiện Đa năng

Để bật FN Lock trên Bàn phím Phương tiện Đa năng, hãy nhấn phím FN và phím Caps Lock cùng một lúc. Để tắt FN Lock, hãy nhấn lại phím FN và phím Caps Lock cùng một lúc.