BizTalk Server Adapter cho MQSeries ghi ngàn mục Nhật ký sự kiện khi hàng đợi MQSeries không tồn tại

Áp dụng cho: BizTalk Server 2013 R2 BranchBizTalk Server 2013 R2 EnterpriseBizTalk Server 2013 R2 Developer Thêm

Triệu chứng


Sau khi bạn Cập Nhật BizTalk Server, BizTalk Server Adapter cho MQSeries ghi ngàn mục Nhật ký sự kiện khi hàng đợi MQSeries không tồn tại.

Giải pháp


Khắc phục sự cố giúp giải quyết vấn đề này được bao gồm trong bản Cập Nhật BizTalk Server:

Cập Nhật tích luỹ 5cho BizTalk Server 2016

Cập Nhật tích luỹ 8 BizTalk Server 2013 R2

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".