Trình cài đặt Microsoft .NET Framework 4.7.2 trên web cho Windows

Áp dụng cho: Windows Server 2016Windows Server 2012 R2Windows Server 2012

Giới thiệu


Bài viết này mô tả trình cài đặt Microsoft .NET Framework 4.7.2 trên web dành cho Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1), Windows 8.1, Bản cập nhật Windows 10 Anniversary (phiên bản 1607), Bản cập nhật Windows 10 Creators (phiên bản 1703), Bản cập nhật Windows 10 Fall Creators (phiên bản 1709), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 SP1 và Windows server 2016 (phiên bản 1709).

Giới thiệu Microsoft .NET Framework 4.7.2


Microsoft .NET Framework 4.7.2 là bản cập nhật tương thích cao, sẵn có dành cho .NET Framework 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, và 4.7.1.

Trình cài đặt trên web là một gói nhỏ tự động xác định và chỉ tải về các cấu phần áp dụng cho một nền tảng cụ thể. Trình cài đặt trên web cũng cài đặt gói ngôn ngữ phù hợp với ngôn ngữ trong hệ điều hành của người dùng.

Có thể sử dụng Gói ngoại tuyến khikhông thể sử dụng trình cài đặt trên web do thiếu kết nối Internet. Gói này lớn hơn trình cài đặt trên web và không bao gồm các gói ngôn ngữ.

Khi bạn cài đặt gói này, các gói hoặc bản Cập nhật sau đây sẽ được cài đặt tùy vào hệ điều hành của bạn:

 • Trên Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft .NET Framework 4.7.2 được liệt kê là một sản phẩm đã được cài đặt trong mục Chương trình và Tính năng trong Panel Điều khiển.
 • Trên Windows Server 2012, Bản cập nhật cho Microsoft Windows (KB4054542) được liệt kê trong mục Cài đặt Cập nhật trong Panel điều khiển.
 • Trên Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2, Bản cập nhật cho Microsoft Windows (KB4054566) được liệt kê trong mục Cài đặt Cập nhật trong Panel Điều khiển.
 • Trong bản cập nhật Windows 10 Anniversary (phiên bản 1607), Bản cập nhật Windows 10 Creators (phiên bản 1703) và Windows Server 2016, Bản cập nhật cho Microsoft Windows (KB4054590) được liệt kê trong mục Cài đặt Cập nhật trong Panel Điều khiển.
 • Trên bản cập nhật Windows 10 Fall Creators (phiên bản 1709) và Windows Server 2016 (Phiên bản 1709), Bản cập nhật cho Microsoft Windows (kB4073120) được liệt kê trong danh sách Bản cập nhật đã Cài đặt trong Panel Điều khiển.

Chú ý: Trình cài đặt gói (NDP472-KB4054531-Web.exe) được cập nhật vào ngày 10 tháng 7 năm 2018. Nếu bạn đã tải xuống trình cài đặt trước ngày 10 tháng 7 năm 2018 thì chúng tôi khuyên bạn nên tải xuống phiên bản mới nhất (4.7.3081.0) của trình cài đặt để nhận các bản vá bổ sung được bao gồm trong bản Cập nhật.

Thông tin tải xuống


Bạn có thể tải xuống các tệp sau đây từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Đối với tất cả hệ điều hành Windows trừ Windows RT 8.1:

 Tải xuống trình cài đặt Microsoft .NET Framework 4.7.2 trên web ngay bây giờ

 Tải xuống gói trình cài đặt ngoại tuyến Microsoft .NET Framework 4.7.2 ngay bây giờ

Đối với Windows 8.1:

 Tải xuống gói cài đặt Microsoft .NET Framework 4.7.2 ngay bây giờ

Để biết thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, xem Cách lấy các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến.

Những sự cố được khắc phục trong bản cập nhật này


Các sự cố sau đây được khắc phục cho .NET Framework 4.7.2.

SQL Server (SQL)

 • Khắc phục sự cố trong đó thuộc tính .NET Framework API SqlConnection.ConnectionString được sử dụng để đặt một chuỗi kết nối null hoặc trống. Trong trường hợp này, một Ngoại lệ Tham Chiếu Null (NRE) xảy ra khi bạn sử dụng API cùng với .NET Framework 4.7.2. [611802, System.Data.dll, Bug]
 • Khắc phục sự cố trong đó bạn kết nối với Azure SQL DB và MultipleActiveResultSets=true được sử dụng trong chuỗi kết nối cùng với System.Data.SqlClient.SqlConnection. Trong trường hợp này, các hoạt động truy vấn không đồng bộ gây ra một dòng yêu cầu giao thức TDS không hợp lệ được gửi đi từ máy khách. Điều này khiến API Truy vấn Không đồng bộ thất bại. [620109, System.Data.dll , Bug]
   

Windows Presentation Framework (WPF)

 • Thêm một chuyển đổi AppContext giúp thoát khỏi một số hoạt động được thực hiện trong AppDomain hoặc trong quá trình tắt máy. Sự cố này có thể giảm (nhưng không loại bỏ) khả năng ngưng hoạt động trong các ứng dụng tạo giả định không chắc chắn về thời gian của luồng hiểm finalizer. [593963, WindowsBase.dll, Bug]
 • Khắc phục sự cố xảy ra trong WPF khi bạn thay thế các ký tự bằng một ký tự duy nhất (bằng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ gốc) sử dụng IMEPad. [605996, PresentationFramework.dll, Bug]
 • Hộp tổ hợp nhóm các mục báo cáo kết quả chính xác thông qua UIAutomation ngay bây giờ. [605922, PresentationFramework.dll, Bug]

Thông tin Bổ sung


Phiên bản .NET Framework chạy-song với .NET Framework 3.5 SP1 và các phiên bản cũ hơn. Tuy nhiên, nó thực hiện một bản cập nhật sẵn có cho .NET Framework 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, và 4.7.1.

Các sự cố đã biết

 • Các ứng dụng dựa vào .NET Framework để khởi tạo một cấu phần COM chạy với quyền bị hạn chế có thể không khởi động hoặc chạy một cách chính xác được rồi trả về lỗi "truy cập bị từ chối," "lớp chưa được đăng ký" hoặc "xảy ra lỗi nội bộ không rõ lý do".
 • Để biết thêm thông tin về .NET Framework 4.7.2, hãy xem Có gì mới trong .NET Framework 4.7.2. Với các sự cố đã biết của .NET Framework 4.7.2 xem Các sự cố đã biết đối với .NET Framework 4.7.2.

Các chuyển dòng lệnh cho bản cập nhật này

Để biết thêm thông tin về các tùy chọn dòng lệnh khác nhau được bản cập nhật này hỗ trợ, hãy xem phần "Tùy chọn Dòng lệnh" trong Hướng dẫn triển khai .NET Framework dành cho Lập trình viên.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài phần mềm này nếu bất cứ tệp có liên quan nào đang được sử dụng Chúng tôi khuyên bạn nên thoát khỏi tất cả ứng dụng đang sử dụng .NET Framework trước khi cài đặt bản cập nhật này.

Hệ điều hành được hỗ trợ

 • Windows Server 2016 (phiên bản 1709)
 • Bản cập nhật Windows 10 Fall Anniversary (phiên bản 1607) (x86 và x64)
 • Bản cập nhật Windows 10 Fall Creators (phiên bản 1703) (x86 và x64)
 • Bản cập nhật Windows 10 Fall Creators (phiên bản 1709) (x86 và x64)
 • Windows Server 2012 R2 (x64)
 • Windows 8.1 (x86 và x64)
 • Windows Server 2012 (x64)
 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (x64)
 • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (x86 và x64)