Cập Nhật cho Surface Book-bề mặt điều khiển nhận NVM – bộ điều khiển lưu trữ

Áp dụng cho: Surface Book

Tóm tắt


Bản cập nhật này cải thiện hiệu năng lưu trữ.

Cách nhận bản cập nhật này


Windows Update

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Nó sẽ được liệt kê trong lịch sử cập nhật Windows như sau:
Microsoft-lưu trữ-11.0.0.1

Điều kiện tiên quyết


Không có điều kiện tiên quyết nào để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại


Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật


Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật phát hành trước đó.

Thông tin về tệp


Bề mặt NVM nhận điều khiển-bộ điều khiển lưu trữ (11.0.0.1)

Tham khảo


Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.