Dịch vụ tiện ích Cập nhật Windows 10


Tóm tắt


Bản cập nhật này bao gồm dịch vụ cơ bản để hỗ trợ dịch vụ Windows Update trên thiết bị chạy phiên bản Windows 10 phiên bản 1507, 1511, 1607 và 1703 Home hoặc Pro.

Bản cập nhật này bao gồm các tệp và tài nguyên để phục các sự cố ảnh hưởng đến quá trình Cập Nhật nền tảng Windows Update dịch vụ xếp chồng. Bản cập nhật cửa sổ dịch vụ y tế và hoạt động giúp đảm bảo chất lượng bản Cập Nhật được cài đặt hoàn toàn trên thiết bị của bạn và giúp cải thiện độ tin cậy và bảo mật của thiết bị chạy Windows 10.

Cách nhận bản cập nhật này


Chỉ có một số bản dựng Windows 10 phiên bản 1507, 1511, 1607 và 1703 yêu cầu bản cập nhật này. Thiết bị đang chạy các bản dựng trên phiên bản Pro không miền kết nối sẽ tự động nhận được bản Cập Nhật được tải xuống hay cài đặt thông qua Windows Update. Thiết bị không kết nối với Windows Update có thể thấy lời nhắc kiểm soát tài khoản người dùng (UAC) trong quá trình cài đặt. Bấm để cài đặt.

UAC nhắc 1
UAC nhắc 2