Windows Update dọn (công cụ) cho Windows Embedded POSReady 7

Áp dụng cho: Windows Embedded POSReady 7

Tóm tắt


Bản cập nhật này cho phép thuật sĩ dọn đĩa. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể sử dụng tuỳ chọn Windows Update dọn xoá bản cập nhật Windows, bạn không cần thiết bị Windows Embedded POSReady 7.

Cách nhận bản cập nhật này


Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phầnDanh mục Microsoft Updatetrang web.

Điều kiện tiên quyết


Không có không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật


Bản cập nhật này không thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành.