Cập nhật nội dung hỗ trợ


Để xem thông tin cập nhật về nội dung hỗ trợ mới nhất cho một sản phẩm cụ thể, hãy đăng ký cách bạn muốn nhận thông tin cập nhật.

Chọn sản phẩm mà bạn muốn nhận thông tin, sau đó chọn nhận thông tin trong nguồn cấp dữ liệu RSS hay nguồn cấp Atom.
Sao chép URL vào bộ đọc mà bạn chọn; ví dụ: nếu bạn đang sử dụng tính năng RSS trong Outlook 2016, hãy bấm chuột phải vào Đăng ký RSS, chọn Thêm nguồn cấp dữ liệu RSS mới, dán URL này, chọn Thêm, sau đó chọn .

 

Sản phẩm
Đăng ký theo