Sự chấp thuận của cha mẹ và tài khoản trẻ em của Microsoft

Áp dụng cho: Microsoft Account

Việc giúp trẻ em khám phá công nghệ một cách an toàn là một trong các mục tiêu hàng đầu của Microsoft. Bạn có thể được nhắc nhận hoặc đưa ra sự chấp thuận của cha mẹ nếu sống trong một khu vực yêu cầu cấp quyền để tạo tài khoản và truy cập các dịch vụ như Outlook.com, Skype và Xbox. Ngoài việc tuân thủ các quy định quan trọng này, chúng tôi cũng cung cấp các tính năng gia đình bao gồm những hạn chế về nội dung, thời gian sử dụng thiết bị và báo cáo hoạt động thông qua family.microsoft.com. Đó là nơi bạn sẽ truy cập để quản lý tài khoản của con mình.

Ví dụ về các quy định yêu cầu sự chấp thuận của cha mẹ:

  • Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của Trẻ em (COPPA) – Hoa Kỳ
  • Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR) – Liên minh Châu Âu
  • Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân (PIPA) – Hàn Quốc