Nhóm nhà đã bị xóa khỏi Windows 10 (Phiên bản 1803)

Áp dụng cho: Windows 10

Nhóm nhà đã bị xóa khỏi Windows 10 (Phiên bản 1803). Tuy nhiên, mặc dù tính năng này đã bị xóa bỏ, bạn vẫn có thể chia sẻ máy in và tệp bằng cách sử dụng các tính năng được tích hợp trong Windows 10.

Dưới đây là thông tin thêm về những gì đã thay đổi và những gì vẫn như cũ.

Điều gì đã thay đổi?

Sau khi bạn cập nhật PC của mình lên Windows 10 (Phiên bản 1803):

  • Nhóm nhà sẽ không xuất hiện trong File Explorer.
  • Nhóm nhà sẽ không xuất hiện trong Panel Điều khiển, điều đó có nghĩa là bạn không thể tạo, gia nhập hoặc rời khỏi nhóm nhà.
  • Nhóm nhà sẽ không xuất hiện trên màn hình Khắc phục sự cố khi bạn truy cập Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Khắc phục sự cố .
  • Bạn sẽ không thể chia sẻ tệp và máy in mới bằng cách sử dụng Nhóm nhà.

Những mục nào không thay đổi?

Bất kỳ thư mục, tệp hoặc máy in nào mà trước đây bạn đã chia sẻ bằng cách sử dụng Nhóm nhà sẽ tiếp tục được chia sẻ. Điều này có nghĩa là:

  • Các thư mục mạng đã chia sẻ vẫn sẽ có sẵn. Bạn có thể mở các thư mục đó trong File Explorer bằng cách nhập tên của PC và tên thư mục được chia sẻ theo định dạng sau: \\homePC\SharedFolderName
  • Nếu một tài khoản người dùng được thiết lập trên PC để chia sẻ, bạn có thể tiếp tục sử dụng tài khoản đó để chia sẻ.
  • Bạn vẫn có thể truy cập vào bất kỳ máy in được chia sẻ nào thông qua hộp thoại In.