Cách quét Outlook bằng việc sử dụng công cụ Hỗ trợ và Giúp Khôi phục Microsoft

Áp dụng cho: Outlook 2016Outlook 2013Outlook 2010

Tổng quan


Công cụ Hỗ trợ và Giúp Khôi phục Microsoft (SaRA) sử dụng chẩn đoán nâng cao để báo cáo các vấn đề và thông tin chi tiết về cấu hình Microsoft Outlook của bạn. Các vấn đề được báo sẽ liên kết đến tài liệu được công bố rộng rãi (thường là một bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft) để có điều chỉnh hợp lý. Nếu bạn là một chuyên gia Hỗ trợ khách hàng, bạn có thể xem lại báo cáo khách hàng được tạo ra theo định dạng HTML.

Kịch bản SaRA được mô tả trong bài viết này là việc thay thế đối với chức năng quét Outlook được cung cấp một cách sáng tạo bởi Công cụ Phân tích Cấu hình của Office (OffCAT).