Làm thế nào để quét Outlook bằng cách sử dụng công cụ Microsoft Support và phục hồi hỗ trợ

Áp dụng cho: Outlook 2016Outlook 2013Outlook 2010 Thêm

Tổng quan


Microsoft Support và phục hồi hỗ trợ (SaRA) sử dụng chẩn đoán nâng cao để báo cáo vấn đề và thông tin chi tiết về cấu hình Microsoft Outlook của bạn. Báo cáo vấn đề được liên kết với tài liệu hướng khu vực (thường là một bài viết cơ sở kiến thức Microsoft) có thể khắc phục. Nếu bạn là một bộ phận trợ giúp chuyên nghiệp, bạn có thể xem báo cáo khách hàng được tạo ra trong định dạng HTML.

Tình huống SaRA được mô tả trong bài viết này là thay thế cho các chức năng quét Outlook đã được cung cấp bởi văn phòng cấu hình Analyzer Tool (OffCAT).