Mới ứng dụng tin cậy điểm cuối không được gán cho một nhóm định tuyến trong Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015

Áp dụng cho: Skype for Business Server 2015

Triệu chứng


Khi bạn tạo một số liên lạc điểm cuối cho một ứng dụng đáng tin cậy bằng cách sử dụng lệnh ghép ngắn New-CsTrustedApplicationEndpoint , điểm cuối không được cung cấp với một nhóm định tuyến. Ví dụ: bạn sử dụng lệnh sau đây:

New-CsTrustedApplicationEndpoint -ApplicationId "ApplicationId" -TrustedApplicationPoolFqdn "Fqdn" -DisplayName "DisplayName" -SipAddress "Address"

Giải pháp


Để khắc phục vấn đề này, cài đặt Cập Nhật tích luỹ ngày 2018 6.0.9319.534 cho Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015, thành phần cốt lõi.