Xem trước ngày 2018 của bản chất lượng cho .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7 và 4.7.1 dành cho Windows 7 SP1 và Server 2008 R2 SP1 (KB 4103472)

Áp dụng cho: .NET Framework 4.7.1Microsoft .NET Framework 4.7Microsoft .NET Framework 4.6.2 Thêm

Thông báo


Bản cập nhật này được bao gồm trong ngày 2018 xem trước bản chất lượng cho .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7 và 4.7.1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (KB 4291493). Phần của bản cập nhật này đã được bao gồm trong bảo mật và chất lượng Nhật (KB 4099633) ngày 8 tháng 5 năm 2018 Preview chất lượng Nhật (KB 4103472) ngày 15 tháng 5 năm 2018.

Tóm tắt


Bài viết này liệt kê trước chất lượng .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, và 4.7.1 cho Windows 7 gói dịch vụ 1 (SP1) và Windows Server 2008 R2 SP1.

Quan trọng

  • Tất cả các bản Cập Nhật cho .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7 và 4.7.1 yêu cầu d3dcompiler_47.dll được cài đặt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt trong d3dcompiler_47.dll trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin về d3dcompiler_47.dll, xem KB 4019990.
  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Thêm thông tin về bản cập nhật này


Bài viết sau có thêm thông tin về bản cập nhật này là liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin vấn đề.
  • 4095874về bảo mật và chất lượng tổng hợp cho .NET Framework 3.5.1 dành cho Windows 7 SP1 và Server 2008 R2 SP1 (KB 4095874)
  • 4098976về xem chất lượng tổng hợp cho .NET Framework 4.5.2 dành cho Windows 7 SP1, Server 2008 R2 SP1, và Server 2008 (KB 4098976)
  • 4096234về xem chất lượng tổng hợp cho .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, và 4.7.1 dành cho Windows 7 SP1 và Server 2008 R2 SP1, và .NET Framework 4.6 Server 2008 (KB 4096234)

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật này