INFO: rewind(stdin) Clears Keyboard Buffer

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với nội dung KB đã hủy

Bài viết này cung cấp thông tin về sản phẩm mà Microsoft không hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không được cập nhật nữa.

Summary


To clear the keyboard buffer in Microsoft C use the function rewind() with the stream STDIN, which is associated with the keyboard by default. The function fflush() clears the buffers that C programs use for stream level I/O. It does not clear the device buffer. The following is an example that shows what happens when the keyboard buffer is not cleared, and then how to clear it:

Sample Code

/* Compile options needed: none
*/

#include <stdio.h>

void main(void)
{
int ch ;

puts( "Input two or more chars. One is read now." );
ch = getchar();
putchar( ch );
putchar( '\n' );

puts( "The next char is taken from stdin." );
ch = getchar( );
putchar( ch );
putchar( '\n' );

rewind( stdin );
puts( "Input two or more chars. One is read now." );
ch = getchar();
putchar( ch );
putchar( '\n' );

rewind( stdin );
puts( "You must enter another char because of the rewind(stdin)" );
ch = getchar( );
putchar( ch );
putchar( '\n' );
}
Thuộc tính

ID Bài viết: 41159 - Xem lại Lần cuối: 17-06-2014 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi