Dịch vụ ngăn xếp bản Cập Nhật cho Windows 10 phiên bản 1607: 17 tháng 5 năm 2018

Áp dụng cho: Windows 10 Version 1607

Tóm tắt


Bản cập nhật này thực hiện những cải tiến về tính ổn định để ngăn xếp dịch vụ Windows 10 phiên bản 1607:

  • Giải quyết sự cố khiến BitLocker để truy cập vào chế độ khôi phục khi áp dụng bản Cập Nhật.
  • Giải quyết sự cố đôi khi có thể dẫn đến kiểm tra ứng dụng không chính xác trong quá trình cài đặt bản cập nhật Windows.

Cách nhận bản cập nhật này


Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.

Lưu ý Bản cập nhật này được cung cấp thông qua Windows Server Update Services (WSUS).

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web Danh mục Cập nhật Microsoft .

Thông tin Bổ sung


Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết nào để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật phát hành trước đó.

Tham khảo


Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".