Bản Cập Nhật quốc gia cụ thể cho ý: giao tiếp đơn đăng ký thích ứng với báo cáo hoá đơn trên nhập cung cấp trong mối quan hệ trong hoá đơn tự khai báo Hải quan về Microsoft Dynamics 365 tài chính và hoạt động

Áp dụng cho: Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition

Giới thiệu


Theo lập nghị định số 127/2015, mẫu. 1 và nghị luật 78/2010, mẫu. 21 công ty ý phải truyền điện tử ở định dạng XML vào mua và bán hàng hoá thông tin (DATIFATTURA) theo định kỳ.

Thực hiện các yêu cầu thay đổi luật trong Microsoft Dynamics 365 tài chính và hoạt động dựa trên chức năng Thư điện tử và điện tử báo cáo báo cáo định dạng. Để biết thêm về cách cài đặt Microsoft Dynamics 365 tài chính và hoạt động, hãy xem bài viết KB #4048460.

Hotfix này cung cấp các thay đổi trong mua và bán hàng hoá truyền thông báo cáo hỗ trợ cụ thể báo cáo cách khai báo Hải quan và trong tự hóa đơn.

Tổng quan


Tài liệu này cung cấp chi tiết về những thay đổi trong hệ thống được thực hiện và cách làm việc với hệ thống để khai báo Hải quan và nước tự hoá đơn đúng báo cáo mua hàng và hoá đơn bán hàng truyền thông báo cáo.

Tài liệu bao gồm ba phần sau:

 • Thiết lập
 • Khai báo Hải quan
 • Nước tự hoá đơn

Thiết lập


Cập nhật hệ thống của bạn hỗ trợ cụ thể báo cáo cách khai báo Hải quan và trong tự hóa đơn:

 • Cài đặt hotfix theo điều kiện tiên quyết.
 • Tải xuống và nhập gói Cập Nhật cho thiết lập thư điện tử từ LCS chia sẻ tài nguyên thư viện > dữ liệu gói - nó EM dữ liệu thực thể Spesometro v.2.1.zip. Gói cũng bao gồm các thay đổi cần thiết cho phiên bản mới của báo cáo ("mới Spesometro" 2018).
 • Tải xuống và nhập các phiên bản Cập Nhật cung cấp cấu hình:

Cấu hình Tên

Cấu hình loại

Phiên bản

Mô hình giao tiếp đơn

Mô hình dữ liệu

8

Hoá đơn thông tin ánh xạ

Bản đồ mô hình

8.2

Nhà cung cấp đơn (CNTT)

Format (định dạng chính cho tất cả các định dạng nhà cung cấp)

8.2

Báo cáo hoá đơn nhà cung cấp (CNTT)

Format (định dạng con gửi hóa đơn nhà cung cấp)

8.2.2

Xem trước các nhà cung cấp đơn (CNTT)

Format (định dạng con để xem trước các nhà cung cấp hóa đơn)

8.2.2

Gửi lại đơn nhà cung cấp (CNTT)

Format (định dạng con lại gửi hóa đơn nhà cung cấp)

8.2.2

Khách hàng hoá đơn (CNTT)

Format (định dạng chính cho tất cả các định dạng nhà cung cấp)

8.2

Báo cáo khách hàng hoá đơn (CNTT)

Format (định dạng con gửi khách hàng hoá)

8.2.2

Xem trước các khách hàng hoá đơn (CNTT)

Format (định dạng con cho trước khách hàng hoá)

8.2.2

Gửi lại khách hàng hoá đơn (CNTT)

Format (định dạng con lại gửi khách hàng hoá)

8.2.2

Hủy bỏ đơn (CNTT)

Format (định dạng để hủy bỏ đã gửi hóa đơn)

8.2

 • Rebase và hoàn tất cấu hình của bạn cung cấp từ các định dạng Cập Nhật.
 • Mở thuế > Cài đặt > thư điện tử > lớp thực thi cài đặt, chọn tài liệu loại đánh giá thực thi lớp, tham số vào ngăn tác vụ, điền vào nhà cung cấp ban đầu trong trường nhà cung cấp ban đầu và bấm OK:

This images shows you how to update your system to support specific reporting way for customs declarations and domestic self-invoices.

Khai báo Hải quan


Trường hợp doanh nghiệp

Khai báo Hải quan (Bolla Doganale) là các tài liệu attesting VAT và thuế hải quan nhập hàng. Trong trường hợp nhập khẩu, hàng hoá đưa vào ý có thể VAT mức tương tự như áp dụng trong thương mại quốc gia. Tuy nhiên, thuế không được hiển thị trên hoá đơn của các nhà cung cấp nước ngoài nhưng tính và thanh toán ngay lập tức Hải, cùng với bất kỳ khoản phí hải quan.

Theo trong thị trường thực tế trong ý khai báo Hải quan được đăng ký bởi người dùng trong Microsoft Dynamics AX là đơn nhà cung cấp từ một nhà cung cấp cụ thể "DOGANA". Nhà cung cấp "DOGANA" có địa chỉ chính ở ý. Có một số khác "DOGANA" nhà cung cấp tên và địa chỉ chính khác ý số hải quan mà công ty hoạt động. Mỗi khai báo Hải quan liên quan đến một UE thêm nhà cung cấp nhưng có liên quan đến một số đơn từ nhà cung cấp cùng hàng với VAT ngoại lệ.

Báo cáo mua hàng và hoá đơn bán hàng nên UE thêm nhà cung cấp hóa đơn và khai thuê hải quan như sau:

This image shows an example.

Trong ví dụ, colores được sử dụng để đánh dấu tài liệu nguồn khác để biết thông tin:

Xanh – cho đơn ban đầu từ UE thêm nhà cung cấp đơn;

Vàng-khai báo Hải quan.

Giải pháp chức năng

Để đáp ứng các yêu cầu cụ thể cách báo cáo Hải khai báo trong báo cáo mua và bán hàng hoá liên lạc trong Microsoft Dynamics AX, phần mở rộng được thực hiện:

 • Ngày tạo báo cáo mua hàng hoá thông tin , Hệ thống sẽ xác định "gốc nhà cung cấp trong báo cáo" tham số đơn nhà cung cấp dữ liệu chính được đánh dấu, sau đó số miễn thuế sẽ được báo cáo tiêu đề đơn và Mã ISO-liên quan đến số thuế miễn, khác- thuế miễn số giá trị hoá đơn tài khoản chính dữ liệu (đơn nhà cung cấp) sẽ được in trong báo cáo.

Hướng dẫn người dùng

Thiết lập đại lý khai báo Hải quan

Để hệ thống để xác định nhà cung cấp hoá đơn đăng ký là khai báo Hải quan, đánh dấu ban đầu nhà cung cấp trong báo cáo thông số của nhà cung cấp này:

This image shows how to setup customs declarations vendor.

Đăng ký khai báo Hải quan

Tờ khai Hải quan phải được đăng ký thuế miễn số nhà cung cấp thêm EU ban đầu. Không có vấn đề cách khai báo Hải quan được tạo ra (nhà cung cấp hóa đơn, Nhật ký chung, đơn đặt hàng, khai báo Hải quan), giá trị trường số miễn thuế nên được điền với nhà cung cấp thêm EU ban đầu.

Báo cáo thông tin hoá đơn mua và bán hàng

Ngày mua hóa đơn truyền thông báo cáo tạo (qua thư điện tử mục), Hệ thống sẽ xác định "gốc nhà cung cấp trong báo cáo" tham số đơn nhà cung cấp dữ liệu chính được đánh dấu, sau đó số miễn thuế sẽ được báo cáo tiêu đề đơn và mã ISO-liên quan đến số thuế miễn, nếu không-giá trị số miễn thuế đơn tài khoản chính dữ liệu (đơn nhà cung cấp) sẽ được in trong báo cáo.

Có được các báo cáo hoá đơn có thể được lọc ra qua tuỳ chỉnh cung cấp định dạng cài đặt hoặc truy vấn Populate ghi hành động:

This image shows invoices unnecessary for reporting can be filtered out via customization in GER formats setup or of the query on Populate records action.

Nước tự hoá đơn


Mô tả tình huống

Trong một tự hoá đơn là loại hóa đơn khi khách hàng mua sản phẩm hoặc dịch vụ vấn đề hóa đơn có tính phí VAT dung lượng.

Theo thuật. 17 c. 2 công 633/72, đơn một công ty ý được cung cấp không liên minh châu Âu EU-không bao gồm bất kỳ số tiền thuế. Công ty ý phải tính số thuế và sử dụng cơ chế đảo ngược phí để tính toán thuế VAT phản ánh số thuế. Trong trường hợp này, công ty ý phải đưa một trong tự hoá đơn (autofattura) ngày 15 tháng tiếp theo sau ngày hoạt động. Autofattura là cho phép khách hàng hoàn thành nghĩa vụ thuế liên quan đến đơn ban đầu. Hoá đơn ban đầu sẽ được báo cáo cùng với số VAT được tính trong phần "Vendite" và "Acquisti" phần sách thuế bán hàng.

A trong tự hoá đơn phải được cung cấp cho nước chung và cung cấp các sản phẩm dịch vụ của nhà cung cấp-EU để kinh doanh cho doanh nghiệp (B2B) khách hàng được thiết lập trong ý theo mẫu. 17(2) việc VAT ý.

Nghĩa vụ kế toán phải được phân biệt nghĩa vụ thuế.

 • Từ quan điểm kế toán, trong tự hoá đơn đã được phát hành và đơn-EU nhận phải được đăng trong sổ cái chung.
 • Từ một VAT, chỉ nước tự hoá đơn phải được bao gồm trong mua VAT ledgers và bán VAT ledgers.

Nói cách khác, một công ty ý nhận hoá đơn từ nhà cung cấp-EU cung cấp trong các sản phẩm và dịch vụ chung phải hoàn thành các nhiệm vụ:

 1. Bài viết sổ cái nhận trong sổ cái chung, chi phí và nợ với các nhà cung cấp. Hoá đơn này sẽ không được đăng trong VAT ledgers.
 2. Sự cố xảy ra trong tự hoá đơn (Thêm hóa đơn) và gửi vào sổ cái chung, VAT nợ và tín dụng VAT.
 3. Bài viết trong tự hoá đơn đơn từ bước 2 cả mua bán hàng và thuế VAT ledgers. Đơn này được gửi cùng với dữ liệu đăng ký của các nhà cung cấp-EU. Một chuỗi số riêng biệt được sử dụng để tạo ra một số đơn này.

Nghĩa vụ thuế liên quan đến giao dịch không được thực hiện bằng cách sử dụng đơn ban đầu. Do đó, mục đích trong hoá đơn tự là bật tuân thủ các nghĩa vụ thuế.

Báo cáo mua và bán hàng hoá thông tin phải phản ánh số thuế VAT được tính toán và đăng mua chi tiết liên lạc trong tự hóa đơn như sau:

Sơ đồ khối trường

Báo cáo thông tin

< IdentificativiFiscali > khối trường trong khối < CedentePrestatoreDTR > trường

Thông tin về nhà cung cấp ban đầu (EU thêm nhà cung cấp)

< DatiFatturaBodyDTR > khối trường

Thông tin từ nước tự hoá đơn

< Natura > thẻ

"N6"

Giải pháp chức năng

Để đáp ứng các yêu cầu cụ thể cách báo cáo trong tự hóa đơn trong báo cáo mua và bán hàng hoá liên lạc trong Microsoft Dynamics AX, phần mở rộng được thực hiện:

 • Nhà cung cấp dữ liệu tổng thể được mở rộng với tham số Selfinvoice nhà cung cấp .
 • Hoá đơn thông tin quá trình thiết lập cần được mở rộng với một trường thêm nhà cung cấp ban đầu.
 • Thuộc tính đánh giá động chạy, điện tử thư mục Selfinvoice nhà cung cấp tham số được đánh dấu trên các nhà cung cấp dữ liệu tổng thể hệ thống sẽ cố gắng tìm một nhà cung cấp liên quan đến thuế miễn số đơn và điền vào giá trị gốc cung cấp thêm trường bằng tài khoản nhà cung cấp tìm thấy. Cũng có thể thực hiện hoặc cập nhật giá trị theo cách thủ công.
 • Ngày tạo báo cáo thông tin hoá đơn mua nếu giá trị trường gốc nhà cung cấp không trống, sau đó hệ thống sẽ in:

• <IdentificativiFiscali> từ nhà cung cấp ban đầu (mã ISO liên quan đến số miễn thuế)

• <AltriDatiIdentificativi> gốc cung cấp địa chỉ chính.

 • <Natura> thẻ giá trị sẽ được in với giá trị "N6".

Ví dụ: một công ty ý nhận hoá đơn từ nhà cung cấp Canada. Tổng số tiền € 10,91 ngày 1/1/2017.

This image shows an example.

Hướng dẫn người dùng

Thiết lập hoá đơn tự nhà cung cấp

Để hệ thống để xác định nhà cung cấp hoá đơn đăng ký là tự hoá đơn, đánh dấu tự hoá đơn nhà cung cấp các tham số của nhà cung cấp này:

This image shows how to setup self-invoice vendor.

Đăng ký tự hoá đơn

Tự hoá đơn phải được đăng ký thuế miễn số nhà cung cấp thêm EU ban đầu. Không có vấn đề như thế nào hóa đơn tự tạo (nhà cung cấp hóa đơn, Nhật ký chung, đơn đặt hàng, khai báo Hải quan), giá trị trường số miễn thuế nên được điền với nhà cung cấp thêm EU ban đầu.

Mua và bán hàng truyền thông báo cáo hoá đơn

Thuộc tính đánh giá động chạy, Hệ thống sẽ xác định tự hoá đơn của "tự hoá đơn nhà cung cấp" số đơn nhà cung cấp dữ liệu chính và sẽ cố gắng tìm một nhà cung cấp thêm EU ban đầu với số lượng miễn thuế tương tự như hóa đơn. Nếu nhà cung cấp liên quan sẽ được tìm thấy, đó là tài khoản số sẽ được điền vào gốc cung cấp các lĩnh vực điện tử thư mục. Người dùng sẽ có thể thực hiện hoặc cập nhật các giá trị điện tử thư mục gốc cung cấp các trường theo cách thủ công nếu cần.

Có được các báo cáo hoá đơn có thể được lọc ra qua tuỳ chỉnh cung cấp định dạng cài đặt hoặc truy vấn Populate ghi hành động.

Thông tin về cập nhật nóng


Làm thế nào để tải Microsoft Dynamics AX Cập nhật tệp

Bản cập nhật này có sẵn để tải xuống thủ công và cài đặt từ Microsoft Download Center.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có một trong các sản phẩm được cài đặt để áp dụng hotfix này:

 • Microsoft Dynamics 365 cho các hoạt động
 • Microsoft Dynamics 365 tài chính và hoạt động
 • Microsoft Dynamics 365 tài chính và hoạt động, Enterprise edition

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại dịch vụ ứng dụng đối tượng máy chủ (AOS) sau khi bạn áp dụng hotfix.

Nếu bạn đang gặp sự cố tải xuống, cài đặt hotfix này, hoặc có kỹ thuật hỗ trợ câu hỏi, liên hệ với đối tác của bạn hoặc đăng ký trong một gói hỗ trợ trực tiếp với Microsoft, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và tạo ra một yêu cầu hỗ trợ mới. Để thực hiện việc này, ghé thăm website sau của Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Bạn cũng có thể liên hệ hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics qua điện thoại bằng cách sử dụng các liên kết cho quốc gia số điện thoại cụ thể. Để thực hiện việc này, ghé thăm một web site sau của Microsoft:

Đối tác

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Khách hàng

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Trong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh để hỗ trợ cuộc gọi có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và sản phẩm liên quan xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng bất kỳ vấn đề không Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.

Lưu ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin ở đây trong được cung cấp-trả lời cho các vấn đề mới xuất hiện. Vì nhanh chóng có sẵn, các tài liệu có thể bao gồm lỗi và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Xem Điều khoản sử dụng để xem xét khác.