Bản Cập Nhật tương thích để nâng cấp lên Windows 10, phiên bản 1803: 26 tháng 6 năm 2018

Áp dụng cho: Windows 10, version 1803

Tóm tắt


Bản cập nhật này giúp cải thiện trải nghiệm nâng cấp lên Windows 10, phiên bản 1803 dễ dàng.

Cách nhận bản cập nhật này


Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Nó sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.

Điều kiện tiên quyết


Không có điều kiện tiên quyết nào để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại


Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật


Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật phát hành trước đó.

Tham khảo


Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.