Khắc phục: Giao tiếp liên kết lỗi khi bạn sử dụng các trường datetime2 khi truy cập cơ sở dữ liệu trong SQL Server 2017

Áp dụng cho: SQL Server 2017 DeveloperSQL Server 2017 EnterpriseSQL Server 2017 Enterprise Core Thêm

Triệu chứng


Trong Microsoft SQL Server 2017, khi bạn chạy câu lệnh bao gồm các loại dữ liệu datetime2 , bạn nhận được thông báo lỗi kết nối liên kết sau:

Lưu ý Lỗi này cũng xảy ra khi bạn sử dụng quy trình sp_cursorfetch lưu trữ để lấy hàng đã xóa một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu SQL Server.

Giải pháp


Việc khắc phục sự cố này được bao gồm trong 7 Cập Nhật tích luỹ cho SQL Server 2017.

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo


Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.