Khắc phục: Trường hợp biểu hiện có truy vấn con giống có thể trả lại kết quả không đúng trong SQL Server 2017

SQL Server 2017 Enterprise CoreSQL Server 2017 Standard Windows

Triệu chứng


Trường hợp biểu hiện có giống con truy vấn được thực hiện trong SQL Server 2017 có thể trả lại kết quả chính xác.

Giải pháp


Sửa chữa cho vấn đề này được bao gồm trong bản Cập Nhật SQL Server sau:

Cập Nhật tích luỹ 8 cho SQL Server 2017

Trạng thái


Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo


Tìm hiểu về chuẩn ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.