Xanh ngăn xếp Hotfix 1.1805.4.53

Áp dụng cho: Azure Stack

Cải tiến và sửa chữa


Bản cập nhật này dành cho phiên bản Azure Stack 1805 bao gồm những cải tiến về chất lượng. Không có tính năng mới đang được giới thiệu trong bản cập nhật này. Thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Thêm tối ưu hoá việc sử dụng đĩa tạm thời.

  • Thay đổi cài đặt từ xa. Bây giờ này có hiệu lực ngay lập tức.

  • Nâng cao độ tin cậy để triển khai Basic A2, A3 cơ bản, cơ bản A4, chuẩn F1, chuẩn F2s và chuẩn F64s_v2 máy ảo kích thước.

  • Cải thiện độ tin cậy của việc triển khai máy ảo trên ngăn xếp Azure tem có hơn 9 nút.

Cách nhận bản cập nhật này


Bạn có thể tải xuống bản cập nhật này dành cho phiên bản Azure Stack 1805 từ liên kết sau:

AzS Hotfix 1.1805.4.53

Lưu ý Để cài đặt bản cập nhật này, tối thiểu yêu cầu phiên bản là 1.1805.1.47.