Bản Cập Nhật tích luỹ cho Internet Explorer: 14 tháng 9 năm 2018

Áp dụng cho: Internet Explorer 11 on Windows 8.1 Update

Tóm tắt


Bản Cập Nhật tích luỹ này bao gồm những cải tiến và sửa chữa Internet Explorer 11 chạy trên Windows 7 hoặc Windows 8.1 và khắc phục sự cố sau:

Internet Explorer hoạt động bị giảm khi bạn sử dụng hồ sơ di động hoặc bạn không sử dụng danh sách tương thích của Microsoft.

Quan trọng

Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem thêm gói ngôn ngữ Windows.

Cách nhận bản cập nhật này


Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web Danh mục Cập nhật Microsoft .

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết nào để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật phát hành trước đó.

Thông tin về tệp


Để có danh sách các tệp được cung cấp trong bản Cập Nhật tích luỹ này, tải xuống tệp thông tin Cập Nhật tích luỹ KB4463376.

Tham khảo


Tìm hiểu về chuẩn ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.