Cài đặt về quyền riêng tư và an toàn trực tuyến trên Xbox One cho cha mẹ và trẻ em

Áp dụng cho: PrivacyXbox One

Xbox One có các tùy chọn cài đặt và kiểm soát phù hợp với lứa tuổi mà bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của gia đình mình. Bạn sẽ có thể đặt thông tin hiển thị của hồ sơ, giới hạn đối tượng mà con bạn có thể giao tiếp trực tuyến, xem trạng thái và lịch sử chơi trò chơi và các tùy chọn cài đặt khác. Bạn có thể truy cập các tùy chọn cài đặt này từ Xbox.com hoặc bảng điều khiển Xbox One. Tuy nhiên, để thay đổi cài đặt cho ứng dụng và nội dung, bạn sẽ phải sử dụng bảng điều khiển. 

Nếu bạn có Xbox 360, hãy xem Cài đặt về quyền riêng tư và an toàn trực tuyến trên Xbox 360.

Dưới đây là những nội dung bạn sẽ tìm thấy trên trang này:

Để biết thêm thông tin về cách giới hạn thời gian sử dụng thiết bị, độ tuổi và nội dung, hãy xem Đặt các hạn chế nội dung trên Windows 10 và Xbox One hoặc bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình và quản lý nhóm gia đình.

Quản lý cài đặt từ Xbox.com

Bạn không nhất thiết phải ở nhà để thay đổi cài đặt cho một tài khoản. Chỉ cần truy cập mạng là bạn đã có thể thực hiện thay đổi từ Xbox.com.

Để thay đổi cài đặt về quyền riêng tư và an toàn cho chính bạn

 1. Truy cập vào Xbox.com và đăng nhập vào tài khoản của bạn (tài khoản này phải là tài khoản người lớn).
 2. Chọn gamertag của bạn.
 3. Chọn Cài đặt Xbox. Nếu bạn không thấy tùy chọn này, hãy chọn Liên kết khác  rồi chọn Cài đặt Xbox.
 4. Chọn Quyền riêng tư và an toàn trực tuyến.
 5. Chọn tab An toàn Trực tuyến Xbox One/Windows 10 hoặc tab Quyền riêng tư. Xem lại cài đặt hiện tại và cập nhật bất kỳ nội dung nào bạn muốn thay đổi.
 6. Chọn Lưu trước khi thoát hoặc chuyển sang tab khác. Nếu bạn không lưu các thay đổi trước khi chuyển sang tab khác, hệ thống sẽ không lưu các thay đổi của bạn.

Để thay đổi cài đặt về quyền riêng tư và an toàn cho trẻ

 1. Truy cập vào Xbox.com và đăng nhập vào tài khoản của bạn (tài khoản này phải là tài khoản người lớn).
 2. Chọn gamertag cho tài khoản của con bạn.
 3. Chọn Cài đặt Xbox. Nếu bạn không thấy tùy chọn này, hãy chọn Liên kết khác  rồi chọn Cài đặt Xbox.
 4. Chọn Quyền riêng tư và an toàn trực tuyến.
 5. Chọn tab An toàn Trực tuyến Xbox One/Windows 10 hoặc tab Quyền riêng tư. Xem lại cài đặt hiện tại và cập nhật bất kỳ nội dung nào bạn muốn thay đổi.
 6. Chọn Lưu trước khi thoát hoặc chuyển sang tab khác. Nếu bạn không lưu các thay đổi trước khi chuyển sang tab khác, hệ thống sẽ không lưu các thay đổi của bạn.
 7. Hãy yêu cầu trẻ đăng nhập rồi đăng xuất khỏi tài khoản của mình để đảm bảo các thay đổi có hiệu lực.

Quản lý cài đặt từ bảng điều khiển Xbox One

Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt của mình từ bảng điều khiển.

Để thay đổi cài đặt về quyền riêng tư và an toàn cho tài khoản của bạn

 1. Đăng nhập vào Xbox của bạn
 2. Nhấn vào nút Xbox trên bảng điều khiển để mở hướng dẫn, sau đó chuyển đến Hệ thống  > Cài đặt  > Tài khoản.
 3. Trong Quyền riêng tư và an toàn trực tuyến, chọn quyền riêng tư Xbox Live.
 4. Chọn cài đặt mặc định hoặc tùy chỉnh cài đặt bằng cách chọn Xem chi tiết & tùy chỉnh.

Để thay đổi cài đặt về quyền riêng tư và an toàn cho tài khoản của trẻ

 1. Đăng nhập vào Xbox của bạn 
 2. Nhấn vào nút Xbox trên bảng điều khiển để mở hướng dẫn, sau đó chuyển đến Hệ thống  > Cài đặt  > Tài khoản.
 3. Trong Tài khoản, chọn Cài đặt gia đình > Quản lý thành viên gia đình.
 4. Chọn trẻ có tùy chọn cài đặt mà bạn muốn cập nhật.
 5. Chọn Quyền riêng tư & an toàn trực tuyến, sau đó chọn cài đặt mặc định hoặc tùy chỉnh bằng cách chọn Xem chi tiết & tùy chỉnh.

Quản lý cài đặt về quyền riêng tư cho ứng dụng

Khi bạn tải xuống ứng dụng từ Microsoft Store, mỗi ứng dụng sẽ yêu cầu quyền để truy cập vào dữ liệu từ bảng điều khiển của bạn.

Để cho phép ứng dụng truy cập vào dữ liệu của bạn

 1. Nhấn vào nút Xbox  trên bảng điều khiển để mở hướng dẫn, sau đó chuyển đến Hệ thống  > Cài đặt  > Tài khoản > Quyền riêng tư và an toàn trực tuyến > Quyền riêng tư của ứng dụng.
 2. Cấp quyền bằng cách chọn hộp kiểm bên cạnh ứng dụng. 

Nếu đã đăng nhập bằng tài khoản của trẻ, bạn sẽ cần một người lớn đăng nhập và cấp quyền cho các ứng dụng truy cập vào dữ liệu của bạn.

Để cho phép ứng dụng truy cập vào dữ liệu của trẻ

 1. Đăng nhập bằng tài khoản người lớn của bạn.
 2. Nhấn nút Xbox trên bảng điều khiển để mở hướng dẫn, sau đó chuyển đến Hệ thống  > Cài đặt  > Tài khoản > Cài đặt gia đình > Quản lý thành viên gia đình.
 3. Chọn gamertag của trẻ, sau đó chuyển đến Quyền riêng tư & an toàn trực tuyến > Quyền riêng tư của ứng dụng để cấp quyền.

Khắc phục sự cố

Bạn cần trợ giúp thêm? Xem Khắc phục sự cố xảy ra khi thay đổi cài đặt về quyền riêng tư hoặc an toàn trực tuyến trên Xbox One.