Các ứng dụng App-V không thể khởi động và nhật ký ghi lỗi 0xc0000225

Áp dụng cho: Windows 10 Version 1607Windows Server 2016Windows 10 Version 1703

Dấu hiệu


Các ứng dụng App-V không thể khởi động và nhật ký ghi lỗi 0xc0000225 trong Microsoft-AppV-Client\Debug log trong thư mục Nhật ký: Ứng dụng và ServicesLogs\Microsoft\AppV\ServiceLog.

Giải pháp


Tạo khóa đăng ký MaxAttachWaitTimeInMillisecond để thêm độ trễ trạng thái ngủ để giải quyết sự cố về thời gian khi môi trường ảo bị đóng và nhanh chóng khởi động lại nhưng dung lượng cơ bản không sẵn có để liệt kê.

Sử dụng thông tin đăng nhập của một quản trị viên cục bộ để tạo và đặt khóa đăng ký sau:

Khóa đăng ký phụ: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\AppV\MAV\Configuration

Tên khóa đăng ký: MaxAttachWaitTimeInMilliseconds

Loại Đăng ký: DWORD

Thiết lập giá trị về số khác 0 sẽ cho phép bản sửa lỗi. Mặc định là 0, giá trị tối đa là 10.000 (không có dấu phẩy trong giá trị đăng ký)

Giá trị MaxAttachWaitTimeInMilliseconds là 1 thường đã đủ để xóa lỗi khởi động ứng dụng. Nếu ứng dụng tiếp tục gặp cùng một lỗi khởi động, hãy sử dụng giá trị lớn hơn dần để tăng thời gian ngủ của trình điều khiển giữa các lần kiểm tra liệt kê. Bạn cũng có thể kiểm tra các sự kiện quá mức trong Microsoft-AppV-Client\Debug log trong tệp Nhật ký: Ứng dụng và ServicesLogs\Microsoft\AppV\ServiceLog\ để xem mức độ ngủ đã sử dụng/cần thiết sau đó điều chỉnh lại MaxAttachWaitTimeInMilliseconds cho phù hợp.

 

Điều kiện tiên quyết


Để sử dụng MaxAttachWaitTimeInMilliseconds, hãy cài đặt bản cập nhật tích lũy (LCU) mới nhất được phát hành ngày 19 tháng 3 năm 2019 hoặc sau đó, chẳng hạng như:

  • KB4489889 hoặc LCU cao hơn dành cho Windows 10, phiên bản 1607 và Windows Server 2016.

  • KB4489888 hoặc LCU cao hơn dành cho Windows 10, phiên bản 1703.

  • KB4489890 hoặc LCU cao hơn dành cho Windows 10, phiên bản 1709.

  • KB4489894 hoặc LCU cao hơn dành cho Windows 10, phiên bản 1803.

  • KB4482887 hoặc LCU cao hơn dành cho Windows 10, phiên bản 1809 và Windows Server 2019.