Bản Cập Nhật tương thích để cài đặt Windows 10, phiên bản 1903: 29 ngày, 2019

Áp dụng cho: Windows 10, version 1903

Tóm tắt


Bản cập nhật này giúp cải thiện trải nghiệm cài đặt dễ dàng khi cập nhật lên Windows 10, phiên bản 1903.

Cách nhận bản cập nhật này


Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Nó sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.

Thông tin Bổ sung


Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành KB4499544.

Tham khảo


Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.