Mô tả về thuật ngữ chuẩn được dùng để mô tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft


Tóm tắt


Bài viết này mô tả thuật ngữ chuẩn định nghĩa các cập nhật phần mềm dành cho các dịch vụ Windows Update và Microsoft Update.

Thông tin Bổ sung


Microsoft sử dụng thuật ngữ chuẩn sau để miêu tả các bản cập nhật phần mềm:

 • Cập Nhật quan trọng

  Định nghĩa: Một bản sửa lỗi được phát hành rộng rãi dành cho một lỗi quan trọng, không liên quan đến bảo mật.
 • Cập nhật định nghĩa

  Định nghĩa: Một bản cập nhật phần mềm được phát hành rộng rãi và thường xuyên chứa các phần bổ sung vào cơ sở dữ liệu định nghĩa của sản phẩm. Cơ sở dữ liệu định nghĩa thường được sử dụng để phát hiện các đối tượng có thuộc tính cụ thể, chẳng hạn như mã độc hại, trang web lừa đảo, hoặc thư rác.
 • Trình điều khiển

  Định nghĩa: Phần mềm kiểm soát đầu vào và đầu ra của một thiết bị.
 • Gói tính năng

  Định nghĩa: Chức năng của sản phẩm mới đầu tiên được phân phối bên ngoài ngữ cảnh phát hành sản phẩm và thường được bao gồm trong bản phát hành sản phẩm đầy đủ tiếp theo.
 • Bản cập nhật bảo mật

  Định nghĩa: Một bản vá rộng rãi cho một sản phẩm cụ thể, liên quan đến lỗ hổng bảo mật. Lỗ hổng bảo mật được đánh giá bởi mức độ nghiêm trọng của chúng. Đánh giá mức độ nghiêm trọng được quy định trong bản tin bảo mật của Microsoft là nghiêm trọng, quan trọng, trung bình, hoặc thấp.

  Thông tin bổ sung: Các cập nhật bảo mật của Microsoft sẵn có để tải xuống và đi cùng với hai tài liệu: bản tin bảo mật và bài viết trong Cơ sở Tri thức Microsoft. Để biết thêm thông tin về danh mục các bài viết về cập nhật bảo mật của Microsoft trong Cơ sở Tri thức Microsoft, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết ấy trong Cơ sở Tri thức Microsoft:
  824689 Mô tả danh mục các bài viết về cập nhật bảo mật của Microsoft trong Cơ sở Tri thức Microsoft
 • Gói dịch vụ

  Định nghĩa: Bộ tích lũy, được kiểm tra của tất cả các cập nhật nóng, bản cập nhật bảo mật, bản cập nhật quan trọng và các bản cập nhật. Ngoài ra, gói dịch vụ có thể chứa các bản vá các lỗi được nội bộ tìm thấy từ ngày phát hành sản phẩm. Gói dịch vụ cũng có thể chứa một số hạn chế những thay đổi về thiết kế hoặc tính năng từ yêu cầu phía khách hàng.
 • Công cụ

  Định nghĩa: Một tiện ích hoặc tính năng giúp hoàn thành một hoặc một nhóm nhiệm vụ.
 • Cập nhật

  Định nghĩa: Một bản vá của một lỗi cụ thể được phát hành rộng rãi. Một bản cập nhật xử lý một lỗi không quan trọng, không liên quan đến bảo mật.
 • Tổng hợp Cập nhật

  Định nghĩa: Một tập hợp các bản vá lỗi tức thì, đã qua kiểm tra, cập nhật bảo mật, cập nhật nghiêm trọng, và các cập nhật được kết hợp với nhau với để dễ dàng triển khai. Tổng hợp cập nhật thường nhắm đến một khu vực cụ thể, chẳng hạn như bảo mật hoặc một cấu phần của sản phẩm, chẳng hạn như Dịch vụ Thông tin Internet (IIS).
 • Cập nhật chỉ liên quan đến bảo mật

  Định nghĩa: Bản cập nhật gồm tất cả các cập nhật bảo mật mới trong một tháng nhất định và dành cho một sản phẩm nhất định, giải quyết các lỗ hổng liên quan đến bảo mật và được phân phối thông qua Dịch vụ Cập nhật Đường truyền Windows (WSUS), Trình Quản lý Cấu hình Trung tâm Hệ thống và Danh mục Microsoft Update. Lỗ hổng bảo mật được đánh giá bởi mức độ nghiêm trọng của chúng. Đánh giá mức độ nghiêm trọng được quy định trong bản tin bảo mật của Microsoft là nghiêm trọng, quan trọng, trung bình, hoặc thấp. Bản cập nhật chỉ liên quan đến bảo mật này sẽ được hiển thị dưới tiêu đề Cập nhật Chất lượng Bảo mật khi bạn tải xuống hoặc cài đặt bản cập nhật và sẽ được phân loại là một cập nhật "Quan trọng".
 • Tổng số cập nhật Hàng tháng

  Định nghĩa: Một tập hợp các cập nhật đã qua kiểm tra Chúng bao gồm các bản cập nhật bảo mật và độ tin cậy được gói lại với nhau và phân phối trên Windows Update, WSUS, Trình Quản lý Cấu hình Trung tâm Hệ thống và Danh mục Cập Nhật của Microsoft để dễ dàng triển khai. Bản Tổng hợp Cập nhật Hàng tháng dành cho một sản phẩm cụ thể, giải quyết các sự cố bảo mật mới cũng như sự cố không liên quan đến bảo mật chỉ với 1 bản cập nhật duy nhất, và sẽ chủ động bao gồm các bản Cập Nhật đã được phát hành trong quá khứ. Lỗ hổng bảo mật được đánh giá bởi mức độ nghiêm trọng của chúng. Đánh giá mức độ nghiêm trọng được quy định trong bản tin bảo mật của Microsoft là nghiêm trọng, quan trọng, trung bình, hoặc thấp. Bản Cập nhật Tổng hợp Hàng tháng này sẽ được hiển thị dưới tiêu đề Tổng hợp Bảo Mật Chất lượng Hàng tháng khi bạn tải xuống hoặc cài đặt. Bản Tổng hợp Hàng tháng này sẽ được phân loại là cập nhật "Quan trọng" trên Windows Update, và sẽ tự động tải xuống và cài đặt nếu bạn cho phép Windows Update tự động tải xuống và cài đặt các bản cập nhật quan trọng.
 • Xem trước Bản Tổng hợp Cập nhật Hàng tháng

  Định nghĩa: Bộ kiểm tra, tích lũy các bản cập nhật mới được đóng gói với nhau và phân phối qua Windows Update, WSUS, quản lý cấu hình Trung tâm hệ thống và danh mục cập nhật Microsoft trước phiên bản cập nhật hàng tháng tiếp theo cho khách hàng chủ động tải xuống, kiểm tra và cung cấp phản hồi. Bản Xem trước của Tổng hợp Cập nhật Hàng tháng dành cho một sản phẩm cụ thể và gồm các cập nhật mới không liên quan đến bảo mật, các bản sửa lỗi từ các bản cập nhật mới nhất hàng tháng. Bản Xem trước của Tổng hợp Cập nhật Hàng tháng này sẽ được hiển thị dưới tiêu đề Bản Xem trước Tổng hợp Cập nhật Chất lượng Hàng tháng khi bạn tải xuống hoặc cài đặt và sẽ được phân loại là cập nhật "Tùy chọn".
 • Cập Nhật Servicing Stack (SSU)

  Định nghĩa: "Servicing Stack" là mã cài đặt các bản cập nhật khác của hệ điều hành. Ngoài ra, nó có chứa "thành phần dựa trên dịch vụ chồng" (CBS), là một phần chính yếu cho một số phần tử của Windows triển khai, chẳng hạn như DISM, SFC, thay đổi tính năng hoặc vai trò của Windows và sửa chữa các thành phần. CBS là một thành phần nhỏ thường không có bản cập nhật phát hành mỗi tháng.

Lưu ý Thêm thông tin: Dịch vụ cập nhật ngăn xếp