Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Word 2003: 10 tháng 10 năm 2006


Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS06-060. Bản tin bảo mật chứa tất cả thông tin liên quan về bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Office Word 2003. Thông tin này bao gồm các tệp manifest thông tin và triển khai Tuỳ chọn. Để xem bản tin bảo mật đầy đủ, hãy truy cập của Microsoft Web site sau, tùy thuộc vào việc bạn đang dùng tại nhà hoặc một chuyên nghiệp:

Các vấn đề về bản Cập Nhật bảo mật khắc phục

Ngoài các sự cố được mô tả trong bản tin bảo mật, bản Cập Nhật bảo mật này khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:
Mô tả 919734 Word 2003 sau Service Pack 2 hotfix gói: 24 tháng 5 năm 2006

921287 mô tả gói hotfix Word 2003 sau Service Pack 2: ngày 16 tháng 6 năm 2006

921648 mô tả gói hotfix Word 2003 sau Service Pack 2: ngày 26/09/2006

923824 mô tả gói hotfix Word 2003 sau Service Pack 2: ngày 7 tháng 8 năm 2006

924372 mô tả gói hotfix Word 2003 sau Service Pack 2: 21/08/2006