Sử dụng công cụ Trình kiểm tra Tệp Hệ thống để sửa chữa các tệp hệ thống bị thiếu hoặc bị hỏng

Trình kiểm tra Tệp Hệ thống là một tiện ích trong Windows cho phép người dùng quét các hư hỏng trong tệp hệ thống của Windows và khôi phục các tệp bị hỏng. Bài viết này mô tả cách chạy công cụ Trình kiểm tra Tệp Hệ thống (SFC.exe) để quét tệp hệ thống của bạn và sửa chữa tệp hệ thống bị hỏng hoặc thiếu. Nếu tệp Bảo vệ Tài nguyên của Windows (WRP) bị thiếu hoặc bị hỏng, Windows có thể không hoạt động như mong đợi. Ví dụ, một số chức năng của Windows có thể không hoạt động hoặc Windows có thể bị sập.

Chạy công cụ Trình kiểm tra Tệp Hệ thống (SFC.exe)

Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở một dấu nhắc lệnh nâng cao. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện điều sau phù hợp với bạn:
  Windows 8.1 hoặc Windows 8
  Windows 10, Windows 7 hoặc Windows Vista
 2. Tại dấu nhắc lệnh, nhập lệnh sau rồi nhấn ENTER:
  sfc /scannow
  Ảnh chụp màn hình cho bước này.

  Lệnh sfc /scannow sẽ quét tất cả các tệp hệ thống được bảo vệ và thay thế các tệp bị hỏng bằng bản sao được lưu trong bộ nhớ cache nằm trong thư mục đã nén tại %WinDir%\System32\dllcache.
  Trình giữ chỗ %WinDir% thể hiện thư mục hệ điều hành Windows. Ví dụ: C:\Windows.

  Chú ý Không đóng cửa sổ Dấu nhắc Lệnh này cho đến khi quá trình xác minh hoàn tất 100%. Kết quả quét sẽ được hiển thị sau khi quá trình này hoàn tất.
 3. Sau khi hoàn thành quá trình, bạn có thể nhận được một trong các thông báo lỗi sau:
  • Bảo vệ Tài nguyên Windows không tìm thấy bất kỳ hành vi vi phạm tính toàn vẹn nào.

   Điều này nghĩa là bạn không có bất kỳ tệp hệ thống nào bị hỏng hoặc bị thiếu.
  • Bảo vệ Tài nguyên Windows không thể thực hiện thao tác đã yêu cầu.

   Để khắc phục sự cố này, hãy thực hiện quét Trình kiểm tra Tệp Hệ thống trong chế độ an toàn và đảm bảo các thư mục PendingDeletes và PendingRenames có trong %WinDir%\WinSxS\Temp.
  • Bảo vệ Tài nguyên Windows đã tìm thấy các tệp bị hỏng và sửa chữa chúng thành công. Chi tiết được bao gồm trong CBS.Log %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log.

   Để xem thông tin chi tiết về quét tệp hệ thống và việc khôi phục, hãy đi tới Cách xem chi tiết về quy trình Trình kiểm tra Tệp Hệ thống.
  • Bảo vệ Tài nguyên Windows đã tìm thấy các tệp bị hỏng nhưng không thể khắc phục một số tệp. Chi tiết được bao gồm trong CBS.Log %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log.

   Để sửa chữa các tệp bị hỏng theo cách thủ công, xem chi tiết của quy trình Trình kiểm tra Tệp Hệ thống để tìm tệp bị hỏng, sau đó thay thế thủ công tệp bị hỏng bằng bản sao tốt đã biết của tệp.

T HÔ N G T I N T HÊ M

Để xem chi tiết bao gồm trong tệp CBS.Log, bạn có thể sao chép thông tin vào tệp Sfcdetails.txt bằng lệnh Findstr, rồi xem chi tiết trong Sfcdetails.txt. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở dấu nhắc lệnh nâng cao như được mô tả trong bước 1 trước đó.
 2. Tại dấu nhắc lệnh, nhập lệnh sau rồi nhấn ENTER:
  findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" 
  Lưu ý Tệp Sfcdetails.txt chứa thông tin chi tiết từ mỗi lần công cụ Bộ kiểm tra Tệp Hệ thống chạy trên máy tính. Tệp này bao gồm thông tin về các tệp chưa được sửa chữa bởi công cụ Trình kiểm tra Tệp Hệ thống. Xác minh các mục ngày và giờ để xác định các tệp gặp sự cố đã được tìm thấy vào lần cuối cùng bạn chạy công cụ Trình kiểm tra Tệp Hệ thống.
 3. Mở tệp Sfcdetails.txt từ máy tính để bàn.
 4. Tệp Sfcdetails.txt sử dụng định dạng sau:
  Chi tiết SFC Ngày/Giờ
  Tệp nhật ký mẫu sau có chứa một mục của tệp không thể sửa chữa được:
  2007-01-12 12:10:42, Info         CSI  00000008 [SR] Cannot 
  repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version =
  6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral,
  VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type
  neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing
Sau khi bạn xác định tệp hệ thống nào bị hỏng và không thể sửa chữa được thông qua thông tin chi tiết trong tệp Sfcdetails.txt, hãy tìm vị trí của tệp bị hỏng, rồi thay thế thủ công tệp bị hỏng bằng bản sao tốt đã biết của tệp này. Để thực hiện việc này, làm theo các bước sau:

Chú ý Bạn có thể có bản sao tốt đã biết của tệp hệ thống từ máy tính khác đang chạy cùng phiên bản Windows với máy tính của bạn. Bạn có thể thực hiện quy trình Trình kiểm tra Tệp Hệ thống trên máy tính đó để đảm bảo tệp hệ thống mà bạn định sao chép là bản sao tốt.
 1. Lấy quyền sở hữu quản trị của tệp hệ thống bị hỏng. Để thực hiện việc này, tại dấu nhắc lệnh nâng cao, sao chép rồi dán (hoặc nhập) lệnh sau, rồi nhấn ENTER:
  takeown /f Path_And_File_Name
  Chú ý Trình giữ chỗ Path_And_File_Name thể hiện đường dẫn và tên tệp của tệp bị hỏng. Ví dụ: nhập takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll. Ảnh chụp màn hình cho bước này.
 2. Cấp cho quản trị viên quyền truy cập đầy đủ vào tệp hệ thống bị hỏng. Để thực hiện việc này, sao chép và dán (hoặc nhập) lệnh sau, rồi nhấn ENTER:
  icacls Path_And_File_Name /GRANT ADMINISTRATORS:F
  Chú ý Trình giữ chỗ Path_And_File_Name thể hiện đường dẫn và tên tệp của tệp bị hỏng. Ví dụ: nhập icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.Ảnh chụp màn hình cho bước này.
 3. Thay thế tệp hệ thống bị hỏng bằng bản sao tốt đã biết của tệp. Để thực hiện việc này, sao chép và dán (hoặc nhập) lệnh sau, rồi nhấn ENTER:
  Sao chép Source_File Đích
  Chú ý Trình giữ chỗ Source_File thể hiện đường dẫn và tên tệp của bản sao tốt đã biết của tệp trên máy tính của bạn và trình giữ chỗ Đích thể hiện đường dẫn và tên tệp của tệp bị hỏng. Ví dụ: nhập copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.
Thuộc tính

ID Bài viết: 929833 - Xem lại Lần cuối: 25-11-2015 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi