Mã trạng thái HTTP trong IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0

GIỚI THIỆU

Khi bạn cố gắng truy nhập nội dung trên máy chủ đang chạy Dịch vụ Thông tin Internet (IIS) 7.0, 7.5 hoặc 8.0 bằng cách sử dụng giao thức HTTP, IIS trả về mã bằng số cho biết trạng thái của phản hồi. Mã trạng thái HTTP được ghi trong nhật ký IIS. Ngoài ra, mã trạng thái HTTP có thể được hiển thị trên trình duyệt của máy khách.

Mã trạng thái HTTP có thể cho biết liệu một yêu cầu thành công hoặc không thành công. Mã trạng thái HTTP cũng có thể cho biết lý do chính xác tại sao một yêu cầu không thành công.

Người dùng gia đình Bài viết này dành riêng cho các đại lý hỗ trợ và chuyên gia CNTT. Nếu bạn đang tìm kiếm thêm thông tin về thông báo lỗi trang web, hãy truy cập trang web Windows sau:

T HÔ N G T I N T HÊ M

Vị trí tệp nhật ký

Theo mặc định, IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 đặt các tệp nhật ký trong thư mục sau:
inetpub\logs\Logfiles
Thư mục này chứa các thư mục riêng biệt cho từng trang web World Wide Web. Theo mặc định, các tệp nhật ký được tạo trong các thư mục hàng ngày và các tệp nhật ký được đặt tên bằng cách sử dụng ngày. Ví dụ: tệp nhật ký có thể được đặt tên như sau:
exYYMMDD.log

Mã trạng thái HTTP

Phần này mô tả mã trạng thái HTTP mà IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 sử dụng.

Chú ý Bài viết này không liệt kê mọi mã trạng thái HTTP có thể có như được nêu trong thông số HTTP. Bài viết này chỉ bao gồm các mã trạng thái HTTP mà IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 có thể gửi. Ví dụ: bộ lọc API Máy chủ Internet (ISAPI) tuỳ chỉnh hoặc mô đun HTTP tuỳ chỉnh có thể đặt mã trạng thái HTTP riêng.

1xx - Thông tin

Những mã trạng thái HTTP này cho biết phản hồi tạm thời. Máy khách nhận được một hoặc nhiều phản hồi 1xx trước khi máy khách nhận được phản hồi thường xuyên.

IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 sử dụng các mã trạng thái HTTP thông tin sau:
 • 100 - Tiếp tục.
 • 101 - Thay đổi giao thức.

2xx - Thành công

Những mã trạng thái HTTP này cho biết rằng máy chủ đã chấp nhận thành công yêu cầu.

IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 sử dụng các mã trạng thái HTTP thành công sau:
 • 200 - OK. Yêu cầu của máy khách đã thành công.
 • 201 - Đã tạo.
 • 202 - Đã chấp nhận.
 • 203 - Thông tin chưa xác thực.
 • 204 - Không có nội dung.
 • 205 - Thiết lập lại nội dung.
 • 206 - Một phần nội dung.

3xx - Chuyển hướng

Những mã trạng thái HTTP này cho biết rằng trình duyệt của máy khách phải thực hiện thêm hành động để hoàn thành yêu cầu. Ví dụ: trình duyệt của máy khách có thể phải yêu cầu một trang khác trên máy chủ. Hoặc, trình duyệt của máy khách có thể phải lặp lại yêu cầu bằng cách sử dụng máy chủ proxy.

IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 sử dụng các mã trạng thái HTTP chuyển hướng sau:
 • 301 - Đã di chuyển vĩnh viễn.
 • 302 - Đã di chuyển đối tượng.
 • 304 - Chưa sửa đổi.
 • 307 - Chuyển hướng tạm thời.

4xx - Lỗi máy khách

Những mã trạng thái HTTP này cho biết rằng đã xảy ra lỗi và dường như trình duyệt của máy khách đang có lỗi. Ví dụ: trình duyệt của máy khách có thể đã yêu cầu trang không tồn tại. Hoặc, có thể trình duyệt của máy khách đã không cung cấp thông tin xác thực hợp lệ.

IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 sử dụng các mã trạng thái HTTP lỗi máy khách sau:
 • 400 - Yêu cầu bị lỗi. Máy chủ không thể hiểu được yêu cầu này do có cú pháp sai định dạng. Máy khách không nên lặp lại yêu cầu mà không thông báo.

  IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 xác định các mã trạng thái HTTP sau cho biết nguyên nhân cụ thể hơn gây ra lỗi 400:
  • 400.1 - Tiêu đề Đích đến Không hợp lệ.
  • 400.2 - Tiêu đề Chuyên sâu Không hợp lệ.
  • 400.3 - Tiêu đề Giả định Không hợp lệ.
  • 400.4 - Tiêu đề Ghi đè Không hợp lệ.
  • 400.5 - Tiêu đề Biên dịch Không hợp lệ.
  • 400.6 - Nội dung Yêu cầu Không hợp lệ.
  • 400.7 - Độ dài Nội dung Không hợp lệ.

  • 400.8 - Thời gian chờ Không hợp lệ.
  • 400.9 - Mã thông báo Khoá Không hợp lệ.
 • 401 - Truy nhập bị từ chối.

  IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 xác định một số mã trạng thái HTTP cho biết nguyên nhân cụ thể hơn gây ra lỗi 401. Các mã trạng thái HTTP cụ thể sau được hiển thị trong trình duyệt của máy khách nhưng không được hiển thị trong nhật ký IIS:
  • 401.1 - Đăng nhập không thành công.
  • 401.2 - Đăng nhập không thành công do cấu hình của máy chủ.
  • 401.3 - Không được phép do ACL trên tài nguyên.
  • 401.4 - Cấp phép không thành công do bộ lọc.
  • 401.5 - Cấp phép không thành công do ứng dụng ISAPI/CGI.
 • 403 - Bị cấm.

  IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 xác định các mã trạng thái HTTP sau cho biết nguyên nhân cụ thể hơn gây ra lỗi 403:
  • 403.1 - Truy nhập thực thi bị cấm.
  • 403.2 - Truy nhập đọc bị cấm.
  • 403.3 - Truy nhập ghi bị cấm.
  • 403.4 - Yêu cầu SSL.
  • 403.5 - Yêu cầu SSL 128.
  • 403.6 - Địa chỉ IP bị từ chối.
  • 403.7 - Yêu cầu chứng chỉ máy khách.
  • 403.8 - Truy nhập site bị từ chối.
  • 403.9 - Bị cấm: Có quá nhiều máy khách đang cố gắng kết nối vào máy chủ web.
  • 403.10 - Bị cấm: máy chủ web được cấu hình để từ chối Truy nhập thực thi.
  • 403.11 - Bị cấm: Mật khẩu đã được thay đổi.
  • 403.12 - Ánh xạ bị từ chối truy nhập.
  • 403.13 - Chứng chỉ của máy khách bị huỷ.
  • 403.14 - Danh sách thư mục bị từ chối.
  • 403.15 - Bị cấm: Giấy phép truy nhập máy khách đã vượt quá giới hạn trên máy chủ web.
  • 403.16 - Chứng chỉ của máy khách không đáng tin hoặc không hợp lệ.
  • 403.17 - Chứng chỉ của máy khách đã hết hạn hoặc vẫn chưa hợp lệ.
  • 403.18 - Không thể thực thi URL được yêu cầu trong nhóm ứng dụng hiện tại.
  • 403.19 - Không thể thực thi các ứng dụng CGI cho máy khách trong nhóm ứng dụng này.
  • 403.20 - Bị cấm: Đăng nhập Passport không thành công.
  • 403.21 - Bị cấm: Truy nhập nguồn bị từ chối.
  • 403.22 - Bị cấm: Độ sâu vô hạn bị từ chối.
  • 403.502 - Bị cấm: Có quá nhiều yêu cầu từ cùng IP máy khách; đã đạt tới hạn chế Giới hạn IP Động.
 • 404 - Không tìm thấy.

  IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 xác định các mã trạng thái HTTP sau cho biết nguyên nhân cụ thể hơn gây ra lỗi 404:
  • 404.0 - Không tìm thấy.
  • 404.1 - Không tìm thấy Site.
  • 404.2 - Giới hạn ISAPI hoặc CGI.
  • 404.3 - Giới hạn loại MIME.
  • 404.4 - Không có trình xử lý được cấu hình.
  • 404.5 - Bị từ chối bởi cấu hình lọc yêu cầu.
  • 404.6 - Động từ bị từ chối.
  • 404.7 - Phần mở rộng tệp bị từ chối.
  • 404.8 - Không gian tên bị ẩn.
  • 404.9 - Thuộc tính tệp bị ẩn.
  • 404.10 - Tiêu đề yêu cầu quá dài.
  • 404.11 - Yêu cầu chứa trình tự thoát kép.
  • 404.12 - Yêu cầu chứa các ký tự bit lớn.
  • 404.13 - Độ dài nội dung quá lớn.
  • 404.14 - URL yêu cầu quá dài.
  • 404.15 - Chuỗi truy vấn quá dài.
  • 404.16 - Yêu cầu DAV được gửi tới trình xử lý tệp tĩnh.
  • 404.17 - Nội dung động được ánh xạ vào trình xử lý tệp tĩnh qua ánh xạ MIME đại diện.
  • 404.18 - Trình tự chuỗi truy vấn bị từ chối.
  • 404.19 - Bị từ chối bởi quy tắc lọc.
  • 404.20 - Quá nhiều Phân đoạn URL
 • 405 - Phương pháp Không được phép.
 • 406 - Trình duyệt của máy khách không chấp nhận loại MIME của trang được yêu cầu.
 • 408 - Yêu cầu đã hết thời gian.
 • 412 - Điều kiện trước bị lỗi.

5xx - Lỗi máy chủ

Những mã trạng thái HTTP này cho biết rằng máy chủ không thể hoàn thành yêu cầu vì máy chủ gặp phải lỗi.

IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 sử dụng các mã trạng thái HTTP lỗi máy chủ sau:
 • 500 - Lỗi nội bộ máy chủ.

  IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 xác định các mã trạng thái HTTP sau cho biết nguyên nhân cụ thể hơn gây ra lỗi 500:
  • 500.0 - Đã xảy ra lỗi mô đun hoặc ISAPI.
  • 500.11 - Ứng dụng đang tắt trên máy chủ web.
  • 500.12 - Ứng dụng đang bận khởi động lại trên máy chủ web.
  • 500.13 - Máy chủ web quá bận.
  • 500.15 - Yêu cầu trực tiếp đối với Global.asax không được phép.
  • 500.19 - Dữ liệu cấu hình không hợp lệ.
  • 500.21 - Mô đun không được nhận diện.
  • 500.22 - Cấu hình ASP.NET httpModules không áp dụng trong chế độ Đường kết nối Được quản lý.
  • 500.23 - Cấu hình ASP.NET httpHandlers không áp dụng trong chế độ Đường kết nối Được quản lý.
  • 500,24 - Cấu hình nhân hoá ASP.NET không áp dụng trong chế độ Đường kết nối Được quản lý.
  • 500.50 - Lỗi ghi lại đã xảy ra trong khi xử lý thông báo RQ_BEGIN_REQUEST. Đã xảy ra lỗi thực thi quy tắc đến hoặc cấu hình.
   Chú ý Đây là nơi cấu hình quy tắc được phân phối được đọc cho cả quy tắc đến và đi.
  • 500.51 - Lỗi ghi lại đã xảy ra trong khi xử lý thông báo GL_PRE_BEGIN_REQUEST. Đã xảy ra lỗi thực thi quy tắc chung hoặc cấu hình chung.
   Chú ý Đây là nơi cấu hình quy tắc chung được đọc.
  • 500.52 - Lỗi ghi lại đã xảy ra trong khi xử lý thông báo RQ_SEND_RESPONSE. Đã xảy ra thực thi quy tắc đi.

  • 500.53 - Lỗi ghi lại đã xảy ra trong khi xử lý thông báo RQ_RELEASE_REQUEST_STATE. Đã xảy ra lỗi thực thi quy tắc đi. Quy tắc này được cấu hình để thực thi trước khi bộ đệm ẩn người dùng đầu ra được cập nhật.
  • 500.100 - Lỗi ASP nội bộ.
 • 501 - Giá trị của tiêu đề chỉ định một cấu hình không được triển khai.
 • 502 - Máy chủ web nhận được phản hồi không hợp lệ khi hoạt động dưới dạng cổng vào hoặc proxy.

  IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 xác định các mã trạng thái HTTP sau cho biết nguyên nhân cụ thể hơn gây ra lỗi 502:
  • 502.1 - Hết thời gian ứng dụng CGI.
  • 502.2 - Cổng vào bị lỗi: Thoát Sớm.
  • 502.3 - Cổng vào Bị lỗi: Lỗi Kết nối Trình chuyển (ARR).
  • 502.4 - Cổng vào Bị lỗi: Không có Máy chủ (ARR).
 • 503 - Dịch vụ không khả dụng.

  IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 xác định các mã trạng thái HTTP sau cho biết nguyên nhân cụ thể hơn gây ra lỗi 503:
  • 503.0 - Nhóm ứng dụng không khả dụng.
  • 503.2 - Đã vượt quá giới hạn yêu cầu đồng thời.
  • 503.3 - Hàng đợi ASP.NET đã đầy

Mã trạng thái HTTP và nguyên nhân chung

Bảng sau mô tả nguyên nhân của của một số mã trạng thái HTTP chung.
MãMô tảChú ý
200OKIIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 đã xử lý yêu cầu thành công.
304Chưa sửa đổi Trình duyệt của máy khách yêu cầu tài liệu đã có trong bộ đệm ẩn và tài liệu này chưa được sửa đổi từ khi được lưu vào bộ đệm ẩn. Trình duyệt của máy khách sử dụng bản sao tài liệu được lưu trong bộ đệm ẩn thay vì tải tài liệu xuống từ máy chủ.
400Yêu cầu có lỗi Tệp Http.sys chặn IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 không cho xử lý yêu cầu vì có sự cố trong yêu cầu. Thông thường, mã trạng thái HTTP này nghĩa là yêu cầu chứa các ký tự hoặc chuỗi không hợp lệ hoặc yêu cầu mâu thuẫn với các thiết đặt bảo mật trong tệp Http.sys.
401.1Đăng nhập không thành côngCố gắng đăng nhập không thành công có thể do tên người dùng hoặc mật khẩu không hợp lệ. Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942044 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng chạy ứng dụng web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 401.1 - Không Tìm thấy"
401.2Đăng nhập không thành công do cấu hình của máy chủMã trạng thái HTTP này cho biết có sự cố trong thiết đặt cấu hình xác thực trên máy chủ. Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942043 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng truy nhập trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 401.2 - Không được phép"
401.3Không được phép do ACL trên tài nguyênMã trạng thái HTTP này cho biết có sự cố trong quyền của hệ thống tệp NTFS. Sự cố này có thể xảy ra ngay cả khi các quyền chính xác cho tệp bạn đang cố gằng truy nhập. Ví dụ: sự cố này xảy ra nếu tài khoản IUSR không có quyền truy nhập thư mục C:\Winnt\System32\Inetsrv. Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942042 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng duyệt trang web được lưu trữ trên máy chủ đang chạy IIS 7.0: "Lỗi HTTP 401.3 - Không được phép"
401.4Cấp phép không thành công do bộ lọcBộ lọc ISAPI không cho phép xử lý yêu cầu vì sự cố về cấp phép. Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942079 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 401.4 - Cấp phép không thành công do bộ lọc"
401.5Cấp phép không thành công do ứng dụng ISAPI/CGIỨng dụng ISAPI hoặc ứng dụng Giao diện Cổng nối Chung (CGI) không cho phép xử lý yêu cầu vì sự cố về cấp phép. Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942078 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên máy tính đang chạy IIS 7.0: "Lỗi HTTP 401.5 - Cấp phép không thành công do ứng dụng ISAPI/CGI"
403.1Truy nhập thực thi bị cấmMức Quyền thực thi phù hợp không được cấp. Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942065 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 403.1 - Bị cấm"
403.2Truy nhập đọc bị cấmMức Quyền đọc phù hợp không được cấp. Xác minh rằng bạn đã thiết lập IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 để cấp Quyền đọc cho thư mục này. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng tài liệu mặc định, hãy xác minh rằng tài liệu mặc định tồn tại. Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942036 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 403.2 - Bị cấm"
403.3Truy nhập ghi bị cấmMức Quyền ghi phù hợp không được cấp. Xác minh rằng các quyền IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 và quyền hệ thống tệp NTFS được thiết lập để cấp Quyền ghi cho thư mục này. Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942035 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 403.3 - Bị cấm"
403.4Yêu cầu SSLYêu cầu này được thực hiện qua kênh không an toàn và ứng dụng web yêu cầu kết nối Lớp Socket Bảo mật (SSL). Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942070 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 403.4 - Bị cấm"
403.5Yêu cầu SSL 128Máy chủ này được cấu hình để yêu cầu kết nối SSL 128 bit. Tuy nhiên, yêu cầu này không được gửi bằng mã hoá 128 bit. Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942069 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng duyệt trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 403.5 - Bị cấm"
403.6Địa chỉ IP bị từ chốiMáy chủ này được cấu hình để từ chối truy nhập vào địa chỉ IP hiện tại. Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942068 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 403.6 - Địa chỉ IP Bị từ chối"
403.7Yêu cầu chứng chỉ máy kháchMáy chủ này được cấu hình để yêu cầu chứng chỉ để xác thực máy khách. Tuy nhiên, trình duyệt của máy khách không được cài đặt chứng chỉ của máy khách phù hợp. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942067 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng chạy ứng dụng web được lưu trữ trên máy chủ đang chạy IIS 7.0: "Lỗi HTTP 403.7 - Bị cấm"
403.8Truy nhập trang web bị từ chốiMáy chủ này được cấu hình để từ chối các yêu cầu dựa trên tên Hệ thống Tên Miền (DNS) của máy khách. Để biết thêm thông tin về cách khắc phục sự cố này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942066 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 403.8 - Bị cấm"
403.12Từ chối truy cập công cụ bản đồTrang bạn muốn truy nhập yêu cầu chứng chỉ của máy khách. Tuy nhiên, ID người dùng được ánh xạ vào chứng chỉ của máy chủ bị từ chối truy nhập vào tệp. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942064 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 403.12 - Chứng chỉ của Máy khách Bị từ chối"
403.13Chứng chỉ của máy khách đã bị thu hồiTrình duyệt của máy khách cố gắng sử dụng chứng chỉ của máy khách đã bị huỷ bởi cơ quan phát hành chứng chỉ. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942063 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 403.13 - Bị cấm"
403.14Danh sách thư mục bị từ chốiMáy chủ này không được cấu hình để hiển thị danh sách thư mục nội dung và tài liệu mặc định không được đặt. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942062 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 403.14 - Bị cấm"
403.16Chứng chỉ của máy khách không đáng tin hoặc không hợp lệ.Trình duyệt của máy khách cố gắng sử dụng chứng chỉ của máy không được tin tưởng bởi máy chủ đang chạy IIS 7.0, IIS 7.5 hoặc IIS 8.0 hoặc không hợp lệ. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942061 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 403.16 - Bị cấm"
403.17Chứng chỉ của máy khách đã hết hạn hoặc vẫn chưa hợp lệ.Trình duyệt của máy khách cố gắng sử dụng chứng chỉ của máy chủ đã hết hạn hoặc chưa hợp lệ. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942038 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng truy nhập trang web được lưu trữ trên Dịch vụ Thông tin Internet 7.0: "Lỗi HTTP 403.17 (Bị cấm) - Chứng chỉ của máy khách đã hết hạn"
403.18Không thể thực thi URL được yêu cầu trong nhóm ứng dụng hiện tại.Trang lỗi tuỳ chỉnh được cấu hình và trang lỗi tuỳ chỉnh nằm trong nhóm ứng dụng khác với nhóm ứng dụng của URL đã yêu cầu. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942037 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 403.18 - Bị cấm"
403.19Không thể thực thi các ứng dụng CGI cho trình duyệt của máy khách trong nhóm ứng dụng này.Danh tính của nhóm ứng dụng không có quyền người dùng Thay thế mã thông báo mức quy trình. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942048 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 403.19 - Bị cấm"
404.0Không tìm thấy.Tệp bạn đang cố gắng truy nhập đã được di chuyển hoặc không tồn tại. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942041 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng mở trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 404.0 - Không Tìm thấy"
404.2Giới hạn ISAPI hoặc CGI.Tài nguyên ISAPI đã yêu cầu hoặc tài nguyên CGI đã yêu cầu bị giới hạn trên máy tính này. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942040 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng truy nhập trang web được lưu trữ trên máy tính đang chạy IIS 7.0: "Lỗi HTTP 404.2 – Không Tìm thấy"
404.3Giới hạn loại MIME. Ánh xạ MIME hiện tại cho loại phần mở rộng đã yêu cầu không hợp lệ hoặc chưa được cấu hình. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942032 Thông báo lỗi khi người dùng truy nhập trang web được lưu trữ trên máy chủ đang chạy Dịch vụ Thông tin Internet IIS 7.0: "Lỗi HTTP 404.3 - Không Tìm thấy"
404.4Không có trình xử lý được cấu hình. Phần mở rộng tên tệp của URL đã yêu cầu không có trình xử lý được cấu hình để xử lý yêu cầu trên Máy chủ web. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942052 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 404.4 - Không Tìm thấy"
404.5Bị từ chối bởi cấu hình lọc yêu cầu. URL đã yêu cầu chứa chuỗi ký tự bị máy chủ chặn. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942053 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 404.5 - Chuỗi URL Bị từ chối"
404.6Động từ bị từ chối. Yêu cầu được thực hiện bằng cách sử dụng động từ HTTP không được cấu hình hoặc không hợp lệ. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942046 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 404.6 - VERB_DENIED"
404.7Phần mở rộng tệp bị từ chối. Phần mở rộng tên tệp đã yêu cầu không được phép. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942045 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng duyệt trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 404.7 - FILE_EXTENSION_DENIED"
404.8Ẩn tên. URL đã yêu cầu bị từ chối vì thư mục bị ẩn. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942047 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng truy nhập trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 404.8 - HIDDEN_NAMESPACE"
404.9Thuộc tính tệp ẩn. Tệp đã yêu cầu bị ẩn. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942049 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng truy nhập trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 404.9 - Thuộc tính Tệp Bị ẩn"
404.10Tiêu đề yêu cầu quá dài. Yêu cầu bị từ chối vì tiêu đề yêu cầu quá dài. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942077 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên máy chủ đang chạy Dịch vụ Thông tin Internet IIS 7.0: "Lỗi HTTP 404.10 - REQUEST_HEADER_TOO_LONG"
404.11Yêu cầu chứa trình tự thoát kép. Yêu cầu chứa trình tự thoát kép. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942076 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 404.11 - URL_DOUBLE_ESCAPED"
404.12Yêu cầu chứa các ký tự bit lớn. Yêu cầu chứa các ký tự bit lớn và máy chủ được cấu hình để không cho phép ký tự bit lớn. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942075 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 404.12 - URL_HAS_HIGH_BIT_CHARS"
404.13Độ dài nội dung quá lớn. Yêu cầu chứa tiêu đề Content-Length. Giá trị của tiêu đề Content-Length lớn hơn giới hạn được phép cho máy chủ. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942074 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên máy chủ đang chạy Dịch vụ Thông tin Internet IIS 7.0: "Lỗi HTTP 404.13 - CONTENT_LENGTH_TOO_LARGE"
404.14URL yêu cầu quá dài. URL đã yêu cầu vượt quá giới hạn được phép cho máy chủ. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942073 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 404.14 - URL_TOO_LONG"
404.15Chuỗi truy vấn quá dài. Yêu cầu chứa chuỗi truy vấn dài hơn giới hạn được phép cho máy chủ. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942071 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên máy chủ đang chạy IIS 7.0: "Lỗi HTTP 404.15 - Không Tìm thấy"
404.17Nội dung động được ánh xạ vào trình xử lý tệp tĩnh. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2019689 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 404.17 - Không Tìm thấy"
405.0Phương pháp không được phép. Yêu cầu được thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp HTTP không hợp lệ. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942051 Thông báo lỗi khi người dùng truy nhập trang web được lưu trữ trên máy chủ đang chạy Dịch vụ Thông tin Internet 7.0: "Lỗi HTTP 405.0 - Phương pháp không được phép"
406.0Loại MIME không hợp lệ. Yêu cầu được thực hiện bằng tiêu đề Accept chứa giá trị MIME không hợp lệ. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942050 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên máy chủ đang chạy Dịch vụ Thông tin Internet IIS 7.0: "Lỗi HTTP 406 - Không được Chấp nhận"
412.0Điều kiện tiên quyết bị lỗi. Yêu cầu được thực hiện bằng tiêu đề If-Match chứa giá trị không hợp lệ. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942056 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên Dịch vụ Thông tin Internet (IIS) 7.0: "Lỗi HTTP 412 - Điều kiện tiên quyết bị lỗi"
500Lỗi nội bộ máy chủ. Mã trạng thái HTTP có thể xảy ra vì nhiều lý do thuộc phía máy chủ. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942031 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 500.0 - Lỗi Nội bộ Máy chủ"
500.11Ứng dụng đang tắt trên máy chủ web. Yêu cầu không được xử lý vì nhóm ứng dụng đích đang tắt. Đợi quy trình xử lý riêng biệt hoàn tất quá trình tắt và sau đó thử lại yêu cầu. Nếu sự cố này vẫn tồn tại, ứng dụng web có thể gặp phải sự cố ngăn ứng dụng web tắt chính xác.
500.12Ứng dụng đang bận khởi động lại trên máy chủ web. Yêu cầu không được xử lý vì nhóm ứng dụng đích đang khởi động lại. Mã trạng thái HTTP này sẽ biến mất khi bạn làm mới trang. Nếu mã trạng thái HTTP này xuất hiện lại sau khi bạn làm mới trang, sự cố này có thể do phần mềm chống vi-rút đang quét tệp Global.asa. Nếu sự cố này vẫn tiếp diễn, ứng dụng web có thể đang gặp phải sự cố ngăn ứng dụng web khởi động lại bình thường.
500.13Máy chủ web quá bận. Yêu cầu không được xử lý vì máy chủ quá bận để chấp nhận bất kỳ yêu cầu đến mới nào. Thông thường, mã trạng thái HTTP này nghĩa là số lượng yêu cầu đến đồng thời vượt quá số lượng mà ứng dụng web IIS 7.0, IIS 7.5 hoặc IIS 8.0 có thể xử lý. Sự cố này có thể xảy ra vì thiết đặt cấu hình hiệu suất được đặt quá thấp, phần cứng không đủ hoặc xảy ra tắc nghẽn trong ứng dụng web IIS 7.0, IIS 7.5 hoặc IIS 8.0. Phương pháp khắc phục sự cố chung là tạo một tệp kết xuất bộ nhớ của các quy trình IIS 7.0, IIS 7.5 hoặc IIS 8.0 khi lỗi đang xảy ra và sau đó gỡ lỗi tệp kết xuất bộ nhớ.
500.15Yêu cầu trực tiếp đối với Global.asax không được phép. Yêu cầu trực tiếp cho tệp Global.asa hoặc tệp Global.asax được đưa ra. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942030 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 500.15 - Yêu cầu trực tiếp đối với global.asax không được phép"
500.19Dữ liệu cấu hình không hợp lệ. Mã trạng thái HTTP này xảy ra vì có sự cố trong tệp Applicationhost.config liên quan hoặc tệp Web.config liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942055 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 500.19 - Lỗi Nội bộ Máy chủ"
500.100Lỗi nội bộ ASP. Lỗi xảy ra trong khi xử lý trang Trang Máy chủ Hiện hoạt (ASP). Để nhận thêm thông tin cụ thể về lỗi này, hãy tắt các thông báo lỗi HTTP thân thiện trên trình duyệt web. Ngoài ra, nhật ký IIS có thể hiển thị số lỗi ASP tương ứng với lỗi xảy ra. Để biết thêm thông tin về các thông báo lỗi ASP và ý nghĩa của các thông báo lỗi ASP, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
294271 Mã lỗi ASP
501.0Không được triển khai. Trình duyệt của máy khách gửi động từ HTTP-Trace và máy chủ không được cấu hình để xử lý động từ HTTP-Trace. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942058 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 501.0 - Không được Triển khai"
502.1Thời gian chờ ứng dụng CGI. Ứng dụng CGI không trả về phản hồi HTTP hợp lệ trong giới hạn thời gian được cấu hình. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942059 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 502.1 - Cổng vào Bị lỗi"
502.2Cổng vào bị lỗi: Thoát SớmỨng dụng CGI trả về phản hồi HTTP không hợp lệ đối với máy chủ đang chạy IIS 7.0, IIS 7.5 hoặc IIS 8.0. Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
942057 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trang web được lưu trữ trên IIS 7.0: "Lỗi HTTP 502.2 - Cổng vào Bị lỗi"
503.0Dịch vụ không khả dụng. Yêu cầu được gửi tới nhóm ứng dụng hiện đang bị dừng hoặc hiện đang bị tắt. Để giải quyết sự cố này, đảm bảo rằng nhóm ứng dụng đích được khởi động. Nhật ký sự kiện có thể cung cấp thông tin về lý do nhóm ứng dụng bị dừng hoặc bị tắt.
503.2Đã vượt quá giới hạn yêu cầu đồng thời. Thuộc tính appConcurrentRequestLimit được đặt thành giá trị thấp hơn số lượng yêu cầu đồng thời hiện tại. IIS 7.0, IIS 7.5 và IIS 8.0 không cho phép nhiều yêu cầu đồng thời hơn giá trị của thuộc tính appConcurrentRequestLimit.

Mã trạng thái phụ HTTP

Được thêm vào trong IIS 8.0

Mã phụMô tả
400.10Tiêu đề XFF không hợp lệ
400.11Yêu cầu WebSocket không hợp lệ

Được thêm vào trong ARR 3.0.1916

Mã phụMô tả
400.601 Yêu cầu của máy khách bị lỗi (ARR)
400.602 Định dạng giờ không hợp lệ (ARR)
400.603 Lỗi phạm vi phân tích cú pháp (ARR)
400.604 Máy khách không còn (ARR)
400.605Số chuyển tiếp tối đa (ARR)
400.606 Lỗi tranh chấp không đồng bộ (ARR)
502.2 Lỗi yêu cầu ánh xạ (ARR)
502.3Lỗi hoàn tất đồng bộ WinHTTP (ARR)
502.4 Không có máy chủ (ARR)
502.5 Lỗi WebSocket (ARR)
502.6 Lỗi yêu cầu được chuyển tiếp (ARR)
502.7 Lỗi thực thi yêu cầu (ARR)

T H A M K HẢ O

Để biết thêm thông tin về định nghĩa mã trạng thái HTTP, hãy truy nhập trang web sau của World Wide Web Consortium (W3C): Microsoft cung cấp thông tin liên lạc của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.
Thuộc tính

ID Bài viết: 943891 - Xem lại Lần cuối: 19-08-2015 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi