Microsoft Dynamics CRM 4,0 Cập Nhật Rollup 2

Áp dụng cho: Dynamics CRM 4.0

GIỚI THIỆU


Cập Nhật Rollup 2 cho Microsoft Dynamics CRM 4,0 sẵn dùng. Bài viết này mô tả các hotfix và các bản Cập Nhật được bao gồm trong bản Cập Nhật rollup này. Bản Cập Nhật rollup này sẵn dùng cho tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ bởi Microsoft Dynamics CRM 4,0.

Thông tin Bổ sung


Số bản dựng và tên tệp cho bản Cập Nhật rollup này

Số bản dựng của gói Update Rollup cho máy chủ Microsoft Dynamics CRM 4,0, đối với máy khách Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Microsoft Office Outlook, và đối với Microsoft Dynamics CRM 4,0 email router là 4.0.7333.1312. Tên tệp cho các phiên bản 32 bit của gói Cập Nhật rollup như sau:
 • CRMv4.0-KB959419-i386-Server-LangID.exe
 • CRMv4.0-KB959419-i386-Client-LangID.exe
 • CRMv4.0-KB959419-i386-Router-LangID.exe
 • CRMv4.0-KB959419-i386-SRS-LangID.exe
Tên tệp cho phiên bản 64 bit của gói Update Rollup cho Microsoft Dynamics CRM 4,0 Server và đối với bộ định tuyến email Microsoft Dynamics CRM 4,0, như sau:
 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Server-LangID.exe
 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Router-LangID.exe
 • CRMv4.0-KB959419-amd64-SRS-LangID.exe

Loại bỏ thông tin

Bạn có thể dỡ cài đặt bản Cập Nhật Rollup 2. Tuy nhiên, bạn nên sao lưu cơ sở dữ liệu của mình trước khi cài đặt bản Cập Nhật Rollup 2.

Trợ giúp về các bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Dynamics CRM 4,0

Ngoài việc cải thiện và các bản sửa lỗi chức năng trong bản Cập Nhật rollup này, bản Cập Nhật riêng biệt cho trợ giúp Microsoft Dynamics CRM 4,0 cũng sẵn dùng trong tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt các bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Dynamics CRM 4,0 trợ giúp.

Ghi chú về xuất và nhập các tùy chỉnh

Nếu bạn xuất các tùy chỉnh từ một máy chủ đang chạy Microsoft Dynamics CRM 4,0 Server, đừng nhập các tùy chỉnh cho Microsoft Dynamics CRM 4,0 Server trong những tình huống sau đây:
 • Máy chủ mà bạn đang xuất các tùy chỉnh không có Cập Nhật Rollup 2 cho Microsoft Dynamics CRM 4,0 được cài đặt. Tuy nhiên, máy chủ mà bạn đang nhập các tùy chỉnh có Cập Nhật Rollup 2 cho Microsoft Dynamics CRM 4,0 được cài đặt.
 • Máy chủ mà bạn đang xuất các tùy chỉnh có Cập Nhật Rollup 2 cho Microsoft Dynamics CRM 4,0 được cài đặt. Tuy nhiên, máy chủ mà bạn đang nhập các tùy chỉnh không có bản Cập Nhật Rollup 2 cho Microsoft Dynamics CRM 4,0 được cài đặt.

Bản sửa lỗi và cập nhật mà bạn phải bật hoặc cấu hình theo cách thủ công

Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4,0 có chứa các bản Cập Nhật và bản Cập Nhật sau đây mà bạn phải bật hoặc cấu hình theo cách thủ công. Để bật hoặc cấu hình các hotfix này trên máy chủ đang chạy Microsoft CRM 4,0, hãy làm theo các hướng dẫn trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau đây:
 • 954322 Thông báo lỗi khi bạn nhập một số tùy chỉnh cho một bản cài đặt đã nâng cấp của Microsoft Dynamics CRM 4,0: "không thể tải lên tệp hoặc nhập không thành công"
 • 955452 Nguồn cấp đường không được sử dụng khi bạn gửi thư email sử dụng mẫu email để kết xuất dữ liệu có nguồn cấp dòng trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955745 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng cấu hình ứng dụng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook: "việc triển khai này không phải là một phần của Windows Platform FIPS được xác thực các thuật toán mật mã hóa"
 • 956527 Ứng dụng khách Microsoft Dynamics CRM cho Outlook tiêu thụ ba lần so với nhiều bộ nhớ trong phiên bản 4,0 như trong phiên bản 3,0
 • 959248 Microsoft Dynamics CRM 4,0 chậm đến mức độ không thể chấp nhận khi bạn xử lý thư email bằng cách sử dụng bộ định tuyến email của Microsoft Dynamics CRM
 • 957871 Bản ghi tác vụ mở rộng dòng công việc gây ra bảng AsyncOperationBase trong cơ sở dữ liệu MSCRM để phát triển quá lớn trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 959549 Người quản trị có thể xem bất ngờ những người dùng Active Directory không thuộc đơn vị tổ chức của người quản trị trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 948843 Bạn có thể gặp phải hiệu suất chậm khi chạy hoặc sửa dòng công việc trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 950175 Bạn không thể sử dụng Outlook như mong đợi cho đến khi tất cả các phần bổ trợ Microsoft Dynamics CRM 4,0 được tải
 • 950542 Bổ trợ đồng bộ không phản hồi các sự kiện được kích hoạt trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 953340 Thông điệp email từ một người dùng CRM thành hàng đợi không được chuyển phát trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 954811 Trình quản lý triển khai 4,0 của Microsoft Dynamics CRM sẽ mất nhiều thời gian để mở trên một máy chủ Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 954940 Thông báo lỗi khi bạn tìm cách xóa một bản ghi thực thể tùy chỉnh trong Microsoft Dynamics CRM 4,0: "đã xảy ra lỗi, vui lòng liên hệ với người quản trị của bạn"

Các vấn đề đã được khắc phục trong Update Rollup 2 cho Microsoft Dynamics CRM 4,0

Update Rollup 2 là một bản sửa lỗi tích lũy bao gồm tất cả các bản sửa lỗi cho các vấn đề được ghi lại trong Update Rollup 1. Để biết thêm thông tin về Cập Nhật Rollup 1 và về các vấn đề có bản sửa lỗi, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
952858 Update Rollup 1 sẵn dùng cho Microsoft Dynamics CRM 4,0
Bản Cập Nhật rollup này khắc phục các sự cố sau đây:
 • 946745 Bạn không thể nhập tùy chỉnh cho một thực thể vào một hệ thống mới trong Microsoft Dynamics CRM
 • 947762 Một dòng công việc được định nghĩa sẽ được kích hoạt trên một điều kiện "thuộc tính Record Change" có thể không ngờ được kích hoạt ngay cả khi thuộc tính theo dõi không được thay đổi trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 948987 Thông báo lỗi khi bạn nhập dữ liệu vào Microsoft Dynamics CRM 4,0 bằng cách sử dụng trình hướng dẫn nhập dữ liệu hoặc bắt đầu di chuyển dữ liệu mới bằng cách sử dụng trình quản lý di chuyển dữ liệu: "không khớp dữ liệu được phân tách: chỉ có một dấu tách được tìm thấy"
 • 949069 Các thuộc tính đa tra cứu bị vô hiệu hóa trong một số biểu mẫu sau khi bạn nhập một số tùy chỉnh trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 949202 Thông báo lỗi khi bạn bấm vào một phần của biểu đồ để xem một số bảng dữ liệu trong Microsoft Dynamics CRM 4,0: "việc xử lý các biểu thức lọc cho bảng ' Table0 ' không thể thực hiện được"
 • 949652 Thông báo lỗi khi bạn tìm cách nhập tệp CSV vào Microsoft Dynamics CRM 4,0: "dữ liệu nguồn không có trong định dạng bắt buộc"
 • 949844 Dịch vụ async ngừng đột ngột hoặc bạn không thể khởi động dịch vụ async sau khi bạn nhập một tổ chức từ một triển khai Microsoft Dynamics CRM 4,0 khác
 • 950207 Thông báo lỗi khi bạn tìm cách mở hoạt động chiến dịch trong Microsoft Dynamics CRM 4,0: "ngoại lệ của hệ thống loại '. web. HttpUnhandledException ' đã được ném"
 • 950307 Quy trình đi ngoại tuyến không tải xuống bản ghi người dùng đến cơ sở dữ liệu cục bộ MSDE trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 950372 Bạn được nhắc nhập tên người dùng và mật khẩu của mình nhiều lần khi khởi động Outlook, hoặc khi bạn bấm vào một thư mục Microsoft Dynamics CRM trong Outlook, trên máy tính chạy Windows Vista
 • 951432 Bạn không thể truy nhập trực tuyến trong ứng dụng khách Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook với Access nếu bạn chuyển sang một kết nối mạng khác trong khi bạn đang ngoại tuyến
 • 951909 Thông báo lỗi khi bạn tìm cách nhập tùy chỉnh cho một máy chủ Microsoft Dynamics CRM 4,0: "tiền tố tên không hợp lệ"
 • 952148 Thông báo lỗi lần đầu tiên bạn cố gắng truy nhập trực tuyến sau khi nâng cấp ứng dụng khách Microsoft Dynamics CRM 3,0 cho Outlook với Microsoft Dynamics CRM 4,0 Client cho Outlook với truy nhập ngoại tuyến: "một lỗi không xác định xảy ra"
 • 952322 Quy tắc dòng công việc không hoạt động như mong đợi khi bạn thực hiện quy tắc dòng công việc trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 952658 Bạn không thể tìm thấy bài viết cơ sở kiến thức khi bạn tìm kiếm bài viết này trong ứng dụng khách Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook
 • 952680 Thông báo lỗi khi bạn tìm cách thêm dòng hợp đồng vào một hợp đồng trong Microsoft Dynamics CRM 4,0: "bản ghi được yêu cầu không được tìm thấy hoặc bạn không có đủ quyền để xem nó"
 • 952852 Đếm trả về không chính xác khi bạn chạy truy vấn FetchXML từ bộ công cụ phát triển phần mềm Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 952855 Một người dùng có giấy phép truy nhập ứng dụng khách của chế độ quản trị có thể truy nhập các thực thể tùy chỉnh đột ngột trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 953033 Thông báo lỗi khi bạn tìm cách nhập dữ liệu liên quan đến thuộc tính picklist trong Microsoft Dynamics CRM 4,0: "biến đổi dữ liệu phân tích"
 • 953489 Không có bản ghi nào được hiển thị khi bạn thực hiện một phối thư chống lại "tất cả bản ghi trên trang hiện tại" hoặc so với tùy chọn "tất cả bản ghi trên tất cả các trang" trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 953586 Thông báo lỗi khi bạn tìm cách khởi động dịch vụ async trong Microsoft Dynamics CRM 4,0: "ngoại lệ trong khi bắt đầu dịch vụ async: Mscrmasyncpc"
 • 953764 Bộ lọc "phụ huynh đã tải xuống" trên một thực thể tùy chỉnh không hoạt động như dự kiến trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 953887 Thông báo lỗi khi bạn tìm cách sửa một số thuộc tính của dòng công việc đã nhập trong Microsoft Dynamics CRM 4,0: "bản ghi không sẵn dùng"
 • 953999 Microsoft Dynamics CRM 4,0 không trả về kết quả nếu bạn tìm cách xuất kết quả thành trang tính Excel sau khi bạn sử dụng điều kiện X Days tiếp theo trong truy vấn tìm trước đó
 • 954227 Thông báo lỗi khi bạn chạy hàm phát hiện trùng lặp trên bản ghi dữ liệu trong Microsoft Dynamics CRM 4,0: "đối tượng bắt buộc"
 • 954313 Thông báo lỗi khi bạn tìm cách đăng nhập vào trang web Microsoft Dynamics CRM từ Microsoft Dynamics CRM 4,0 Server: "yêu cầu địa chỉ IP có gia đình địa chỉ khác nhau từ địa chỉ mạng"
 • 954322 Thông báo lỗi khi bạn nhập một số tùy chỉnh cho một bản cài đặt đã nâng cấp của Microsoft Dynamics CRM 4,0: "không thể tải lên tệp hoặc nhập không thành công"
 • 954433 Bạn nhận được một thông báo lỗi hoặc bạn không thể chọn giá trị tra cứu trong trang tìm kiếm nâng cao trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 954592 Bất kỳ ánh xạ nào giữa thuộc tính tra cứu của một thực thể tùy chỉnh và thuộc tính khách hàng của một báo giá sử dụng mã kiểu đối tượng không chính xác sau khi bạn tạo mối quan hệ trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 954640 Một thư mục không có tên xuất hiện trong trường mẹ khi bạn mở biểu mẫu địa chỉ trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 954682 Trình tự tab không có trong thứ tự dự kiến nếu các tab chứa các phần lớn bao gồm các trường nhiều hàng trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 954929 Hiệu suất là người nghèo khi bạn thay đổi một người dùng từ một đơn vị doanh nghiệp khác trong trình quản lý triển khai trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955006 Bạn không thể thêm người dùng từ tên miền mẹ vào Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955051 Không phải tất cả các thuộc tính bắt buộc được chọn và hiển thị đúng khi bạn xác định một bản đồ dữ liệu mới có các mục tiêu cho tổ chức hợp đồng trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955055 Thông báo lỗi khi bạn mở tài liệu phối thư trong Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Mail_Merge_ [số] [1] là tài liệu chính phối thư. Word không thể tìm thấy nguồn dữ liệu của nó "
 • 955058 Hiệu suất chậm khi bạn thực hiện một số thay đổi cấu hình trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955061 Thông báo lỗi khi bạn sử dụng sự kiện danh mục chú thích để truy xuất đối tượng liên quan đến thư email trong ứng dụng khách Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook: "Send () failed, HR = 80045f00"
 • 955064 Bạn không thể xem các hoạt động tạo trong biểu mẫu hoạt động chiến dịch trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 web client
 • 955206 Ảnh chụp nhanh báo cáo không được tạo ra khi bạn tìm cách lên lịch báo cáo trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955233 Bạn nhận được thông báo lỗi khi lưu một vai trò bảo mật trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955253 Thông báo lỗi khi bạn tìm cách thêm người dự vào cuộc hẹn hiện có trong Microsoft Dynamics CRM 4,0: "bạn không có đủ đặc quyền để truy nhập vào đối tượng Microsoft Dynamics CRM hoặc thực hiện thao tác được yêu cầu"
 • 955418 Bạn không thể xóa bỏ ghi chú bằng cách sử dụng một người dùng mà một vai trò không có quyền in trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955422 Thông báo lỗi khi bạn tìm cách mở lại một cơ hội đã đóng trong Microsoft Dynamics CRM 4,0: "1 không phải là mã trạng thái hợp lệ về cơ hội"
 • 955423 Thông báo lỗi khi bạn phối hai tài khoản được thêm vào danh sách tiếp thị không hoạt động trong Microsoft Dynamics CRM 4,0: "phối được hủy bỏ, hãy liên hệ với người quản trị hệ thống của bạn và thử lại"
 • 955469 Bạn nhận được thông báo lỗi khi tìm cách gán một thể hiện của một tổ chức cho người dùng khác trong Microsoft Dynamics CRM web client hoặc trong ứng dụng khách Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook
 • 955482 Thuộc tính "actualstart" và thuộc tính "actualend" của tổ chức Activitytrỏ là đột ngột được đặt thành "ngày chỉ" trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955487 Nguồn cấp đường bị mất khi bạn gửi một thông điệp email bằng cách sử dụng mẫu phối thư trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955574 Thông báo lỗi khi bạn thực hiện phối thư trong Microsoft Dynamics CRM 4,0: "lỗi không có liên hệ của bạn 0x80041103 ' không chứa thuộc tính với tên = ' '"
 • 955685 Người dùng có đặc quyền gán vai trò trong đơn vị doanh nghiệp con có thể đột ngột gán vai trò người quản trị hệ thống trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955750 Bạn có thể đột ngột tạo một cuộc hẹn dịch vụ ngay cả khi bạn không có đặc quyền của tổ chức dịch vụ trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955833 Thông báo lỗi khi bạn tìm cách thay đổi tài khoản người dùng đăng nhập trong trang xác định tài khoản bảo mật trong Microsoft Dynamics CRM 4,0: "tài khoản Microsoft CRM Services sẽ không hợp lệ"
 • 955977 Bạn không thể mở một bản ghi thực thể tùy chỉnh trong khi bạn đang ngoại tuyến ngay cả khi bạn có quyền mở bản ghi trong ứng dụng khách Microsoft Dynamics CRM 4,0 dành cho Microsoft Office Outlook
 • 955981 Thông báo lỗi khi bạn tìm cách mở một dạng xem tùy chỉnh trong lịch Dịch vụ trong Microsoft Dynamics CRM 4,0: "savedquery với ID = 407a955c-6053-dd11-858a-000bdbda0c1e không tồn tại"
 • 956045 Chỉ có định dạng ngày ngắn sẽ được hiển thị trong hộp thoại "được tạo vào" và "được sửa lần cuối vào" trong hộp thoại "thuộc tính web trang" của một bản ghi trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 956079 Chỉ những bản ghi đã được thay đổi trong 30 ngày qua sẽ được hiển thị cho kiểu bản ghi liên quan khi bạn tạo báo cáo bằng cách sử dụng trình hướng dẫn báo cáo trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 956112 Thông báo lỗi trong Nhật ký ứng dụng trên máy chủ Microsoft Dynamics CRM sau khi bạn xóa một chiến dịch nhanh: "xóa bỏ dịch vụ không thể dọn dẹp bảng = [Table_Name]"
 • 956127 Một số thuộc tính của tổ chức đồng bộ hóa Outlook bị thiếu trong tệp tùy chỉnh đã xuất từ Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 956151 Thông báo lỗi trong lịch Dịch vụ trong Microsoft Dynamics CRM 4,0: "lỗi bộ dựng truy vấn"
 • 956237 Dòng công việc vẫn nằm trong trạng thái chờ đợi sau khi bạn tạo quy tắc dòng công việc để cập nhật trạng thái của một cơ hội trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 956257 Ngày bắt đầu của năm tài chính không đúng trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 nếu bạn đang ở trong múi giờ GMT + 12 hoặc GMT + 13
 • 956282 Thông báo lỗi khi bạn sử dụng Microsoft Dynamics CRM 4,0 SDK để phát triển một hội hoạt động dòng công việc tùy chỉnh: "không thể NULL"
 • 956283 Thông báo lỗi khi bạn tìm cách chỉnh sửa lịch biểu làm việc hàng tuần cho người dùng hoặc cho các thiết bị trong Microsoft Dynamics CRM 4,0: "đã xảy ra lỗi và bạn nên liên hệ với người quản trị của bạn"
 • 956370 Ngày trong trường ngày bắt đầu trong đường hợp đồng không chính xác sau khi bạn thực hiện hành động hợp tác gia hạn trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 956445 Bản ghi vẫn nằm trong cơ sở dữ liệu Microsoft Dynamics CRM sau khi bạn xóa bản ghi trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 web client
 • 956521 Các thay đổi sẽ không được phản ánh nếu bạn tái cấu hình hoạt động dịch vụ bằng cách sử dụng nút "được dời lại" trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 956537 Tệp đính kèm được bao gồm trong mẫu phối thư bị mất trong quá trình nhập tùy chỉnh trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 956751 Một dòng công việc được kích hoạt hai lần, mặc dù bạn đã đặt quy tắc dòng công việc tương ứng để chỉ chạy khi trạng thái hoạt động hoàn thành trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 956771 Mẫu phối thư không liên kết với một thực thể tùy chỉnh không chính xác sau khi bạn xuất mẫu vào môi trường mới trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 956852 Thông báo lỗi khi bạn chạy báo cáo sử dụng loại lệnh "Storedthủ tục" trong trình kết nối Microsoft Dynamics CRM cho SQL Server Report Services: "truy vấn thực hiện không cho tập dữ liệu ' Test_MSCRM '"
 • 956859 Thanh công cụ Microsoft Dynamics CRM đã bị vô hiệu hóa trong Outlook sau khi bạn mất kết nối mạng trong vòng một phút
 • 957031 Thông báo lỗi khi bạn tìm cách khởi động Microsoft Dynamics CRM 4,0 sau khi bạn nâng cấp hệ điều hành lên Windows Server 2008: "truy cập hiệu suất được yêu cầu không phải là một truy cập tùy chỉnh, nó phải được khởi tạo là ReadOnly"
 • 957057 Bạn không thể đặt hành vi xóa để "loại bỏ liên kết" hoặc để "hạn chế" đối với một mối quan hệ tùy chỉnh giữa hai thực thể tùy chỉnh trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 957086 Thông báo lỗi khi bạn tìm cách thay đổi một người tổ chức cuộc hẹn trong Microsoft Dynamics CRM 4,0: "bạn không thể bỏ chia sẻ bản ghi này. Chủ sở hữu của bản ghi đã chọn là một người duy nhất được phép di chuyển người khác từ chia sẻ "
 • 957225 Microsoft Dynamics CRM 4,0 đột ngột gây ra quy tắc dòng công việc khi bạn gửi một hoạt động email chiến dịch nhanh
 • 957270 Bạn có thể dự kiến tăng cấp một cuộc hẹn mà không có chủ đề đã xác định ngay cả khi thuộc tính chủ đề của tổ chức cuộc hẹn được đặt thành doanh nghiệp bắt buộc trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 957299 Bạn nhận được thông báo lỗi khi bấm đặt thuộc tính trên bước gửi email trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 trình thiết kế dòng công việc
 • 957305 Một thông báo lỗi không mong muốn xảy ra khi bạn thêm sản phẩm vào dấu ngoặc kép, đơn hàng hoặc hóa đơn được tạo ra từ một cơ hội trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 957318 Trong lịch Dịch vụ trong Microsoft Dynamics CRM 4,0, bạn có thể xem bản ghi cho người dùng và cho các thiết bị mà bạn không có quyền truy nhập thông qua vai trò bảo mật của bạn
 • 957377 Các dạng xem bản địa hóa có chứa một thành phần layoutXML không hợp lệ sau khi bạn nâng cấp phiên bản tiếng Na Uy của Microsoft Dynamics CRM 3,0 đến phiên bản tiếng Na Uy của Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 957380 Bạn không thể đặt thuộc tính quy tắc cho việc sử dụng quy trình CompoundCreate trước khi tạo hóa đơn trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 957406 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng tạo một cuộc hẹn bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ trong Microsoft Dynamics CRM 4,0: "ít nhất một người nhận không có địa chỉ email hoặc được đánh dấu là" không cho phép "email"
 • 957421 Outlook có thể gặp sự cố khi bạn đồng bộ Outlook với Microsoft Dynamics CRM 4,0 Client cho Outlook
 • 957589 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng sửa một số cột của dạng xem thực thể dòng công việc bằng cách sử dụng tính năng tìm nâng cao trong Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Microsoft Dynamics CRM đã gặp phải lỗi"
 • 957704 Không tìm thấy người dùng khi bạn tìm kiếm một số người dùng hệ thống bằng cách sử dụng tên cuối cùng của họ từ mối quan hệ trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 957788 Thông báo lỗi khi bạn tìm cách mở một hoạt động dựa trên một thực thể Activitycon trỏ trong báo cáo tùy chỉnh trong Microsoft Dynamics CRM 4,0: "4200 không phải là kiểu đối tượng được nhận ra"
 • 957919 Bạn nhận được thông báo lỗi không chính xác khi tạo hóa đơn cùng một lần nữa trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 957920 Không gửi được thư email sau khi bạn hoàn thành trình hướng dẫn tạo chiến dịch nhanh trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 957960 Bạn không thể truy nhập trực tuyến sau khi gửi thông điệp email đến người dùng khác trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Client dành cho Microsoft Office Outlook
 • 957970 Tab có thể biến mất khi bạn bấm vào giữa các tab của một số biểu mẫu thực thể trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 và màn hình nền
 • 957975 Microsoft Dynamics CRM 4,0 quy trình một giá trị thập phân không đúng khi bạn chạy dòng công việc
 • 958003 Thông báo lỗi khi bạn phát hành một dòng công việc đã nhập trong Microsoft Dynamics CRM 4,0: "không thể phát hành dòng công việc tự động nếu không có tham số kích hoạt đã được xác định"
 • 958031 Thông báo lỗi khi bạn truy nhập trực tuyến trong ứng dụng khách Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook qua mạng băng thông thấp hoặc mạng độ trễ cao: "đã xảy ra lỗi không xác định"
 • 958072 Bạn không thể sử dụng một số truy vấn người dùng chạy chống các liên hệ, đầu mối hoặc tài khoản sau khi bạn nâng cấp từ Microsoft Dynamics CRM 3,0 sang Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 958181 Thông báo lỗi khi bạn nhập một tổ chức trong Microsoft Dynamics CRM 4,0: "The type hoặc tên không gian tên ' InvokeDotNetAssembly ' không tồn tại trong phần không gian tên ' Microsoft. CRM. dòng công việc '"
 • 958256 Trường khách hàng của mẹ không phải là dân cư trên bản ghi liên hệ sau khi bạn chuyển đổi một đầu vào một bản ghi tài khoản và một bản ghi liên hệ trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 958280 Thông báo lỗi khi bạn tìm cách lưu lịch biểu tuần lặp lại trong Microsoft Dynamics CRM 4,0: "giá trị là quá lớn hoặc quá nhỏ cho một Int32"
 • 958287 Thông báo lỗi khi bạn xem biểu mẫu hoạt động trong Microsoft Dynamics CRM 4,0: "ngoại lệ của hệ thống loại '. web. HttpUnhandledException ' đã được ném"
 • 958363 Bạn không thể nâng cấp một số truy vấn đã lưu từ Microsoft Dynamics CRM 3,0 sang Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 958487 Thông báo lỗi khi hàng loạt người quản trị gán lại bản ghi từ một người dùng sang một người dùng khác trong Microsoft Dynamics CRM 4,0: "chỉ các dòng công việc đã phát hành và mẫu dòng công việc có thể được không được công bố"
 • 958563 Nội dung của thông điệp email sẽ không được hiển thị khi bạn xem các thuộc tính cho một bước tham chiếu đến email trong dòng công việc trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 958791 Thông báo lỗi khi bạn tìm cách thêm người dùng từ tên miền tin cậy vào Microsoft Dynamics CRM 4,0: "đã xảy ra lỗi"
 • 958836 Thông báo lỗi khi bạn chạy báo cáo tùy chỉnh trong Microsoft Dynamics CRM 4,0: "đã xảy ra lỗi"
 • 958902 Các tab bị cắt cụt hoặc ẩn khi bạn thêm ghi chú vào biểu mẫu thực thể trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 959208 Công việc phát hiện trùng lặp không phát hiện tất cả các bản trùng lặp trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 959226 Thông báo lỗi khi bạn nhập một tổ chức vào Microsoft Dynamics CRM 4,0: "thay đổi các tham số báo cáo hoặc nguồn dữ liệu cho các giá trị bạn đã chỉ định không được phép"
 • 959394 Một bản ghi không chính xác được mở ra khi bạn bấm đúp vào một bản ghi trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 959572 Trường "chiến dịch nguồn" trên cơ hội không được dân số khi bạn chuyển đổi một phản hồi chiến dịch trong Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 960249 Thông báo lỗi khi bạn tìm cách chạy hàm nhập dữ liệu để nhập một số dữ liệu trong phiên bản tiếng Trung (CHT) truyền thống của Microsoft Dynamics CRM 4,0: "CrmSoapExtension phát hiện không phải CrmException"
 • 960286 Bản cập nhật mới sẵn dùng cho các thay đổi thời gian và thời gian theo múi giờ trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 và trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Client dành cho Microsoft Office Outlook
Bản Cập Nhật rollup này khắc phục các sự cố sau đây chưa từng được ghi lại trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft:
 • Nếu bạn thêm người dùng từ miền rừng tin cậy đi, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:
  Authentixationexception: lỗi đăng nhập: tên người dùng không xác định hoặc mật khẩu xấu.
 • Nếu các bảng BulkDeleteIndependent_ được tạo ra và nếu tài khoản người dùng dbo không phải là chủ sở hữu của các bảng này, thì kích cỡ cơ sở dữ liệu sẽ tăng lên.
 • Nếu bạn nhập các thuộc tính tùy chỉnh bằng cách sử dụng quy trình phối thư, các hoạt động được tạo bởi quá trình phối thư có thể mất các giá trị cho các thuộc tính tùy chỉnh.
 • Khi bạn đồng bộ hóa Microsoft Office Outlook với Microsoft Dynamics CRM 4,0, phản hồi của người dự theo dõi cuộc hẹn Outlook bị hỏng. Sự cố này xảy ra trong Microsoft Office Outlook 2003 và trong Microsoft Office Outlook 2007.
 • Sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật 959209, bạn không thể phát hành dòng công việc XAML. Để biết thêm thông tin về bản Cập Nhật 959209, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  959209 Bản Cập Nhật cho gói dịch vụ .NET Framework 3,5 1 sẵn dùng
 • Khi bạn sử dụng mạo danh trong môi trường triển khai trên Internet (IFD), bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:
  0x80040204 không hợp lệ của người dùng được xác thực.
 • Khi bạn tìm cách nhập bản đồ dữ liệu của kiểu mối quan hệ khách hàng, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:
  Các cột bắt buộc không được ánh xạ: 1
 • Khi bạn chạy báo cáo với tư cách người dùng bị vô hiệu hóa trong tổ chức khác, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:
  Số lỗi: thông báo lỗi 0x80040225: người dùng được chỉ định bị vô hiệu hóa hoặc không phải là thành viên của bất kỳ đơn vị doanh nghiệp nào.
 • Khi bạn đi ngoại tuyến trong phiên bản tiếng Đức của ứng dụng khách Microsoft Dynamics CRM cho Outlook, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:
  lỗi SQL thông báo chung của 0x80044150
 • Bảng thông báo không có chỉ mục hữu ích có thể cải thiện hiệu suất.
 • Dữ liệu tổ chức liên quan không được trả về khi bạn thực hiện truy vấn tìm kiếm nâng cao cho các thực thể hoạt động. Ví dụ về các thực thể hoạt động như sau:
  • Thực thể cuộc hẹn
  • Thực thể email
  • Tổ chức Fax
  • Thực thể cuộc gọi điện thoại
 • Các báo cáo sử dụng các giá trị chính xác của dạng xem của Filteredactiviitrỏ trả về.
 • Các kết nối có khả năng serializkhông được đặt lại vào mức độ phân tách đã đọc cam kết. Do đó, khi giao dịch cam kết, bạn có thể gặp phải khóa trong Microsoft SQL Server.
 • Khi bạn bấm đặt thuộc tính trong dòng công việc trên một hoạt động dòng công việc tùy chỉnh, văn bản tĩnh sẽ bị xóa.
 • Microsoft Dynamics CRM 4,0 không thể tải các trang tùy chỉnh tham chiếu các cụm. Sự cố này xảy ra nếu các cụm được triển khai cho thư mục sau đây:
  <crmwebroot>\ISV\<app>\bin
 • Khi bạn chỉnh sửa điều kiện IF trong dòng công việc trong phiên bản Brazil của Microsoft Dynamics CRM 4,0, định dạng ngày sẽ được thay đổi từ dd/mm/yyyy thành mm/dd/yyyy. Sự cố này xảy ra nếu bạn mở điều kiện IF.
 • Khi bạn chạy truy vấn đã lưu từ lưới và sau đó bấm phối thư, dữ liệu được bao gồm trong nguồn dữ liệu không được lọc dựa trên các bộ lọc cho truy vấn đã lưu.
 • Bạn không thể đăng ký bổ trợ trên phần tạo thư cho tổ chức CustomerOpportunityRole.
 • Lịch Dịch vụ không được cập nhật ngay lập tức khi bạn thay đổi ngày hoặc thời gian của một cuộc hẹn hoặc hoạt động của dịch vụ trong Microsoft Dynamics CRM 4,0.
 • "Record thuộc tính thay đổi" dòng công việc kiểu sẽ bị sa thải mỗi khi một tài khoản được lưu sau khi quy tắc phát hiện trùng lặp đã chạy.

Vấn đề đã biết sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật Rollup 2

Khi bạn phát hành một dòng công việc trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật Rollup 2, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây:
Dòng công việc đã chọn có lỗi và không thể phát hành. Vui lòng mở dòng công việc, loại bỏ các lỗi và thử lại.
Nếu kích hoạt truy tìm nền tảng, bạn có thể thấy thông báo lỗi sau đây:
Nhập hệ thống. toàn cầu hóa. CultureInfo không được đánh dấu là được ủy quyền trong tệp cấu hình ứng dụng., ErrorCode:-2147201023
Để giải quyết vấn đề này, hãy mở tệp web site Microsoft CRM web site. config trong một trình soạn thảo văn bản chẳng hạn như Notepad, rồi thêm các đường sau vào phần ủy quyền loại :
…<authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Globalization" TypeName="CultureInfo" Authorized="True"/></authorizedTypes>

Cập nhật thông tin Rollup

Tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm tải xuống của Microsoft:Download Download the 959419 package now.tải xuống gói 959419 ngay bây giờ. Ngày phát hành: ngày 15 tháng 1 năm 2009 để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp được lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin cài đặt

Cài đặt hotfix này trên các máy tính đang chạy ứng dụng Microsoft Dynamics CRM 4,0 hoặc các cấu phần máy chủ Microsoft Dynamics CRM cho các thành phần Microsoft Office Outlook.Sau khi bạn cài đặt hotfix này, hãy xóa các tệp tạm thời trong Windows Internet Explorer. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Khởi động Windows Internet Explorer.
 2. Bấm vào công cụ, rồi bấm tùy chọn Internet.
 3. Sử dụng một trong các phương pháp sau đây, tùy thuộc vào phiên bản Internet Explorer mà bạn đang sử dụng:
  • Trong Windows Internet Explorer 7, hãy bấm xóa bỏ trong khu vực lịch sử duyệt , bấm xóa tệp trong khu vực tệp Internet tạm thời , rồi bấm .
  • Trong Microsoft Internet Explorer 6, bấm xóa tệp trong khu vực tệp Internet tạm thời , rồi bấm OK.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải cài đặt Microsoft Dynamics CRM 4,0 để áp dụng bản Cập Nhật rollup này. Cập Nhật Rollup 1 không phải là một điều kiện tiên quyết.

Yêu cầu khởi động lại

Nếu bạn được nhắc, hãy khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật rollup này.

Loại bỏ thông tin

Để loại bỏ hotfix này khỏi một máy tính đang chạy Windows Server 2003, Windows XP hoặc Windows 2000, hãy dùng Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật rollup này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab múi giờ trong Pa-nen điều khiển ngày và thời gian.

Máy chủ Microsoft Dynamics CRM 4,0

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờHàm bămNền
IMG.lu.htc04.00.7333.13125001613-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:49MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:48MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:49MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:44MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
FORM.crm.htc04.00.7333.13121789713-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll04.00.7333.131213706413-Jan-200906:44MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EFi386
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll04.00.7333.131213706413-Jan-200906:49MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EFi386
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll04.00.7333.131213706413-Jan-200906:49MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EFi386
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll04.00.7333.131262038413-Jan-200906:44MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28i386
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll04.00.7333.131262038413-Jan-200906:49MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28i386
Microsoft.Crm.Upgrade.Customization.dll04.00.7333.131211248013-Jan-200906:49MD5: 9D2A80518E7933A85B21F7D37AB7A26FSHA1: E77766BF994F00D03B618538CC749C6886693513i386
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll04.00.7333.1312143958413-Jan-200906:44MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066i386
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll04.00.7333.1312143958413-Jan-200906:49MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll04.00.7333.131298903213-Jan-200906:49MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFBi386
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll04.00.7333.131298903213-Jan-200906:49MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFBi386
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll04.00.7333.131226403213-Jan-200906:49MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48i386
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll04.00.7333.131226403213-Jan-200906:49MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48i386
Microsoft.Crm.Application.Pages.dll04.00.7333.1312137815213-Jan-200906:49MD5: 12924C0C9AA65BC433A54AAF2C11D5A2SHA1: 5B1BEC0FC611F9A3356F432DD1B892FCB0DD4FA8i386
Microsoft.Crm.Application.Pages.dll04.00.7333.1312137815213-Jan-200906:49MD5: 12924C0C9AA65BC433A54AAF2C11D5A2SHA1: 5B1BEC0FC611F9A3356F432DD1B892FCB0DD4FA8i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.131257533613-Jan-200906:49MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.131257533613-Jan-200906:49MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838i386
MessageBody.htc04.00.7333.13121439113-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Encodedecode.js04.00.7333.13121009113-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Microsoft.Crm.WebServices.dll04.00.7333.131228452013-Jan-200906:49MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEEi386
Microsoft.Crm.WebServices.dll04.00.7333.131228452013-Jan-200906:49MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEEi386
Microsoft.Crm.MetadataService.dll04.00.7333.131228041613-Jan-200906:49MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40i386
Microsoft.Crm.MetadataService.dll04.00.7333.131228041613-Jan-200906:49MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40i386
Microsoft.Crm.MetadataService.dll04.00.7333.131228041613-Jan-200906:49MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40i386
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe04.00.7333.1312105046413-Jan-200906:49MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48i386
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe04.00.7333.1312105046413-Jan-200906:49MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48i386
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe04.00.7333.1312105046413-Jan-200906:49MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48i386
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll04.00.7333.13127561613-Jan-200906:49MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308Ci386
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll04.00.7333.13127561613-Jan-200906:49MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308Ci386
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll04.00.7333.13127561613-Jan-200906:49MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308Ci386
CrmCore.dll04.00.7333.13125616013-Jan-200906:49MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032i386
Dlg_assignqueue.aspx04.00.7333.1312520213-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.131218620813-Jan-200906:49MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EADi386
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.131218620813-Jan-200906:49MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EADi386
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.131218620813-Jan-200906:49MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EADi386
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.131218620813-Jan-200906:49MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EADi386
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll04.00.7333.131214934413-Jan-200906:49MD5: FE9B89174E04C97932DE40546D2A7BF3SHA1: DF2C56816E9BED75C96B8B86F5CC474EF549343Di386
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll04.00.7333.131214934413-Jan-200906:49MD5: FE9B89174E04C97932DE40546D2A7BF3SHA1: DF2C56816E9BED75C96B8B86F5CC474EF549343Di386
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll04.00.7333.131230090413-Jan-200906:49MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5Di386
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll04.00.7333.131230090413-Jan-200906:49MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5Di386
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll04.00.7333.131230090413-Jan-200906:49MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5Di386
Personalsettings.aspx04.00.7333.13126868713-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Presence.htc04.00.7333.1312743013-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Microsoft.Crm.Asynchronous.System.dll04.00.7333.131210428813-Jan-200906:49MD5: 867B077F23E8627AFAD25EBE9C164C1FSHA1: CE94DF4F29F620CC73F5A0651C7575524B07A029i386
CrmCore.dll04.00.7333.13125616013-Jan-200906:49MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032i386
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013-Jan-200906:44MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177i386
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013-Jan-200906:49MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177i386
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013-Jan-200906:49MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll04.00.7333.13129610413-Jan-200906:49MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll04.00.7333.13129610413-Jan-200906:49MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.131223126413-Jan-200906:49MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.131223126413-Jan-200906:49MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3i386
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll04.00.7333.1312115287213-Jan-200906:49MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271Fi386
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll04.00.7333.1312115287213-Jan-200906:49MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271Fi386
FetchBuilder.js04.00.7333.13121058413-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Microsoft.Crm.Sdk.dll04.00.7333.131216983213-Jan-200906:44MD5: 0A868C004B00827DBBB658478269693DSHA1: 345D0E9D2A96D66F35EE1982DEC1F67038E4BA96i386
Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll04.00.7333.131213705613-Jan-200906:49MD5: 93EF68AC4EE91599E1F594E99AA299BESHA1: E285121E62C24C55125324E115B70FF11DA10533i386
Slugsupport.js04.00.7333.13125628213-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
ConTrols.css.aspx04.00.7333.1312987413-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Slugsupport.htc04.00.7333.13121755413-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Entityform.aspx04.00.7333.1312755313-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
AppGrid_DefaultData.htc04.00.7333.13122119213-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Date.js04.00.7333.13122832313-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
SELECT.picklist.htc04.00.7333.1312865013-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Nav.htc04.00.7333.1312992413-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Grid.htc04.00.7333.13122217613-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
NotecTrl.htc04.00.7333.1312411413-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
TABLE.dtm.htc04.00.7333.13121898113-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Edit.aspx04.00.7333.13124415013-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Web.config04.00.7333.13122041113-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Chi tiết phân phối tài khoản. RDL04.00.7333.131211429813-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Tổng quan về tài khoản Sub-Report. RDL04.00.7333.131217524013-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Tổng quan về tài khoản. RDL04.00.7333.13121235113-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Tóm tắt tài khoản Sub-Report. RDL04.00.7333.13129009313-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Tóm tắt tài khoản. RDL04.00.7333.13124068113-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
ActivitiesDetail.rdl04.00.7333.131216241013-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
So sánh chiến dịch. RDL04.00.7333.13128127313-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Hiệu suất chiến dịch Sub-Report. RDL04.00.7333.131214627213-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Chi tiết tác vụ chiến dịch. RDL04.00.7333.13122522413-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Chi tiết bảng tóm tắt trường hợp. RDL04.00.7333.13125973513-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Bảng tóm tắt trường hợp. RDL04.00.7333.13129370013-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Chi tiết trạng thái hóa đơn. RDL04.00.7333.13127281613-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Chi tiết tài khoản bị bỏ quên. RDL04.00.7333.13128928813-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Chi tiết các trường hợp bị bỏ rơi. RDL04.00.7333.131210532713-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Các trường hợp bị bỏ rơi. RDL04.00.7333.13129245313-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Sản phẩm theo tài khoản. RDL04.00.7333.13125383513-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Các sản phẩm theo chi tiết liên hệ. RDL04.00.7333.131223901113-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Sản phẩm theo liên hệ. RDL04.00.7333.13125402213-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Chi tiết đường ống thông tin bán hàng. RDL04.00.7333.131212758713-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Đường ống bán hàng. RDL04.00.7333.131210848513-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Chi tiết về khối lượng hoạt động dịch vụ. RDL04.00.7333.131210079213-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
CRMTemplate.dot04.00.7333.13125234313-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
CRMTemplate.dotm04.00.7333.13122997113-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Timesheet.js04.00.7333.13123531613-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
INPUT.text.url.htc04.00.7333.1312560113-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
INPUT.text.htc04.00.7333.1312377813-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
INPUT.text.eml.htc04.00.7333.1312375413-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
INPUT.num.htc04.00.7333.1312772813-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Duration.htc04.00.7333.13121137313-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Timeedit.htc04.00.7333.1312451113-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Filterentity.htc04.00.7333.13121924113-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Phân bố tài khoản. RDL04.00.7333.13126537613-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Activities.rdl04.00.7333.13126021113-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Chi tiết trạng thái hoạt động chiến dịch. RDL04.00.7333.13122536113-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Trạng thái hoạt động chiến dịch Sub-Report. RDL04.00.7333.13125689813-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Trạng thái hoạt động chiến dịch. RDL04.00.7333.13121281513-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Cơ hội chiến dịch ước tính chi tiết thu nhập. RDL04.00.7333.13122141813-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Cơ hội chiến dịch thực hiện chi tiết doanh thu. RDL04.00.7333.13122054813-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Báo cáo chi tiết hiệu suất chiến dịch. RDL04.00.7333.13121145013-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Hiệu suất chiến dịch. RDL04.00.7333.13121284413-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Chiến dịch đặt chi tiết đơn hàng. RDL04.00.7333.13121878613-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Chi tiết về phản hồi chiến dịch. RDL04.00.7333.13122419013-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Thông tin chi tiết về đối thủ cạnh tranh mất RDL04.00.7333.13127811513-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Đối thủ cạnh tranh Win Loss. RDL04.00.7333.13124813213-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Trạng thái hóa đơn. RDL04.00.7333.13123058613-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Hóa đơn Sub-Report. RDL04.00.7333.131210147313-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Invoice.rdl04.00.7333.13121096913-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Hiệu quả nguồn chì. RDL04.00.7333.131211207313-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Bỏ quên tài khoản. RDL04.00.7333.13123429713-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Chi tiết đầu mối bị bỏ rơi. RDL04.00.7333.13126871713-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Đầu mối bị bỏ rơi. RDL04.00.7333.13124300013-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Thứ tự Sub-Report. RDL04.00.7333.131210435013-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Order.rdl04.00.7333.13121097613-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Các sản phẩm theo chi tiết tài khoản. RDL04.00.7333.131224146513-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Trích dẫn Sub-Report. RDL04.00.7333.131210804513-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Quote.rdl04.00.7333.13121095013-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Chi tiết lịch sử bán hàng. RDL04.00.7333.131211770713-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Lịch sử bán hàng. RDL04.00.7333.13123096813-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Âm lượng hoạt động dịch vụ. RDL04.00.7333.13126393413-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Các bài viết cơ sở kiến thức hàng đầu về chi tiết. RDL04.00.7333.13128780313-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Các bài viết cơ sở kiến thức hàng đầu. RDL04.00.7333.13125863813-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Tóm tắt người dùng. RDL04.00.7333.13122895813-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
P_GrantAccessBulkForCreate.sql04.00.7333.1312190613-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
INPUT.text.ticker.htc04.00.7333.1312332213-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll04.00.7333.131223536013-Jan-200906:49MD5: FEB178D5133D63857C5D4A526AFCDA71SHA1: 6A6A84861DD7F00474645851A0C6E97EDFD41715i386
CrmAsyncService.exe04.00.7333.131215753613-Jan-200906:49MD5: 2A2BDCCB56510BC6E2708716F76D1E44SHA1: 21A4927750AFCAEF21612F2EDBDDADA6964234C7i386
Newimport.xml04.00.7333.1312395379813-Jan-200906:49Not ApplicableNot Applicable
Action.js04.00.7333.13124466013-Jan-200906:50Not ApplicableNot Applicable
Properties.aspx04.00.7333.1312609613-Jan-200906:50Not ApplicableNot Applicable
Newimport.xml04.00.7333.1312395379813-Jan-200906:50Not ApplicableNot Applicable
Notes.htc04.00.7333.13122109613-Jan-200906:50Not ApplicableNot Applicable
Edit.aspx04.00.7333.131210501813-Jan-200906:50Not ApplicableNot Applicable
Edit.aspx04.00.7333.1312242513-Jan-200906:50Not ApplicableNot Applicable
Input.mny.htc04.00.7333.1312357113-Jan-200906:50Not ApplicableNot Applicable
Global.css.aspx04.00.7333.1312603113-Jan-200906:50Not ApplicableNot Applicable
Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll04.00.7333.1312110372013-Jan-200906:50MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00i386
Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll04.00.7333.1312110372013-Jan-200906:50MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00i386
Workflowstep.js04.00.7333.13122778413-Jan-200906:50Not ApplicableNot Applicable
Fiscalsettings.aspx04.00.7333.1312825813-Jan-200906:50Not ApplicableNot Applicable
Microsoft.Crm.Reporting.dll04.00.7333.13128791213-Jan-200906:44MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4i386
Microsoft.Crm.Reporting.dll04.00.7333.13128791213-Jan-200906:50MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4i386
Customizations.xsd04.00.7333.13128456413-Jan-200906:50Not ApplicableNot Applicable
P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdDsc.sql04.00.7333.1312704313-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdoutDsc.sql04.00.7333.1312643813-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
AtTributemappings.aspx04.00.7333.13123692313-Jan-200906:50Not ApplicableNot Applicable
Util.js04.00.7333.1312687313-Jan-200906:50Not ApplicableNot Applicable
ViewDuplicates.aspx04.00.7333.13121302713-Jan-200906:50Not ApplicableNot Applicable
Customactivityform.aspx04.00.7333.1312368313-Jan-200906:50Not ApplicableNot Applicable

Ứng dụng khách Microsoft Dynamics CRM 4,0 dành cho Microsoft Office Outlook

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờHàm bămNền
IMG.lu.htc04.00.7333.13125001613-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:44MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
Personalsettings.aspx04.00.7333.13126868713-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
Global.css.aspx04.00.7333.1312603113-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
Timeedit.htc04.00.7333.1312451113-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
ConTrols.css.aspx04.00.7333.1312987413-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
Properties.aspx04.00.7333.1312609613-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
Dlg_assignqueue.aspx04.00.7333.1312520213-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
CRMABP32.dll04.00.7333.131226096013-Jan-200906:44MD5: D8FB0B39807D9BF48C7967DD8A19DEEASHA1: 25DCB3100C5A112604CB904E0DF7A7EEB7CF0E73i386
Crmaddin.dll04.00.7333.1312103255213-Jan-200906:44MD5: CB049D49777D8E6C4459C8A04AF37EA1SHA1: 77EEE08E36B613C2E9B4258B61AB95C9AB331019i386
CrmCore.dll04.00.7333.13125616013-Jan-200906:44MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll04.00.7333.131219849613-Jan-200906:44MD5: 14462D3333F9E653FF3C11BE59298A1ASHA1: F12D170C04660B0452285CE8D802AD3C82DB97DAi386
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll04.00.7333.1312115287213-Jan-200906:44MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271Fi386
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll04.00.7333.13127561613-Jan-200906:44MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308Ci386
Edit.aspx04.00.7333.1312242513-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
Filterentity.htc04.00.7333.13121924113-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
CRMTemplate.dot04.00.7333.13125234313-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
CRMTemplate.dotm04.00.7333.13122997113-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
FORM.crm.htc04.00.7333.13121789713-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll04.00.7333.131213706413-Jan-200906:44MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EFi386
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll04.00.7333.131262038413-Jan-200906:44MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28i386
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll04.00.7333.1312143958413-Jan-200906:44MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll04.00.7333.131298903213-Jan-200906:44MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFBi386
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll04.00.7333.131226403213-Jan-200906:44MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.131257533613-Jan-200906:44MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838i386
MessageBody.htc04.00.7333.13121439113-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
Encodedecode.js04.00.7333.13121009113-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
Microsoft.Crm.WebServices.dll04.00.7333.131228452013-Jan-200906:44MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEEi386
Microsoft.Crm.MetadataService.dll04.00.7333.131228041613-Jan-200906:44MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll04.00.7333.131212887213-Jan-200906:44MD5: 267263DAFEF5F75B78EC64A395B3B690SHA1: 60CE419BF8B047CCB8A1E57EAB023475808831CEi386
Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe04.00.7333.131210429613-Jan-200906:44MD5: A209915768FE3AD14578DC91A12C0537SHA1: FAE9D7786C43D6948C7417CF41AC2EE55536D58Fi386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll04.00.7333.131294807213-Jan-200906:44MD5: 1E0590E1CA9C5028FEAC83193EFF1789SHA1: 7B95170852CB5C33E7A92BEC86CF18C3BD080089i386
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll04.00.7333.131230090413-Jan-200906:44MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5Di386
Presence.htc04.00.7333.1312743013-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013-Jan-200906:44MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll04.00.7333.13129610413-Jan-200906:44MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.131223126413-Jan-200906:44MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3i386
Microsoft.Crm.Sdk.dll04.00.7333.131216983213-Jan-200906:44MD5: 0A868C004B00827DBBB658478269693DSHA1: 345D0E9D2A96D66F35EE1982DEC1F67038E4BA96i386
Slugsupport.htc04.00.7333.13121755413-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
AppGrid_DefaulTdata.htc04.00.7333.13122119213-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
Date.js04.00.7333.13122832313-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
Grid.htc04.00.7333.13122217613-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
SELECT.picklist.htc04.00.7333.1312865013-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
Nav.htc04.00.7333.1312992413-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
NotecTrl.htc04.00.7333.1312411413-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
TABLE.dtm.htc04.00.7333.13121898113-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
Timesheet.js04.00.7333.13123531613-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
INPUT.text.url.htc04.00.7333.1312560113-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
INPUT.text.htc04.00.7333.1312377813-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
INPUT.text.eml.htc04.00.7333.1312375413-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
INPUT.num.htc04.00.7333.1312772813-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
Duration.htc04.00.7333.13121137313-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
P_GrantAccessBulkForCreate.sql04.00.7333.1312190613-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
INPUT.text.ticker.htc04.00.7333.1312332213-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll04.00.7333.131221897613-Jan-200906:44MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934i386
Action.js04.00.7333.13124466013-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
Notes.htc04.00.7333.13122109613-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
Edit.aspx04.00.7333.131210501813-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll04.00.7333.131219849613-Jan-200906:44MD5: 14462D3333F9E653FF3C11BE59298A1ASHA1: F12D170C04660B0452285CE8D802AD3C82DB97DAi386
Input.mny.htc04.00.7333.1312357113-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll04.00.7333.1312110372013-Jan-200906:44MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00i386
Microsoft.Crm.Reporting.dll04.00.7333.13128791213-Jan-200906:44MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4i386
Customizations.xsd04.00.7333.13128456413-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdDsc.sql04.00.7333.1312704313-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdouTdsc.sql04.00.7333.1312643813-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.Data.dll04.00.7333.13121161613-Jan-200906:44MD5: 2DE7550CDC2B151D86B0FD4D847F6E7ESHA1: B1C430B2690FD85E2717A1169783A39AA84195E6i386
Util.js04.00.7333.1312687313-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable
ViewDuplicates.aspx04.00.7333.13121302713-Jan-200906:44Not ApplicableNot Applicable

Router của Microsoft Dynamics CRM 4,0 Exchange

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờHàm bămNền
Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll04.00.7333.131215344013-Jan-200906:48MD5: 7528F0A641A32649C1F861C75E7329F0SHA1: 649DF5ADC0915CA0D4A79E431AF12BB0E25F5603i386
Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll04.00.7333.131215344013-Jan-200906:48MD5: 7528F0A641A32649C1F861C75E7329F0SHA1: 649DF5ADC0915CA0D4A79E431AF12BB0E25F5603i386
Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.exe04.00.7333.13125104013-Jan-200906:48MD5: 33EFA7E9D268CED0FEF4F5E85DCBD478SHA1: FD847DD406AD1DC65D5CC948B74528540C130CDAi386
Microsoft.Crm.Setup.Exchange.exe04.00.7333.131218621613-Jan-200906:48MD5: 8F00443172146F42470E5217E9C55117SHA1: 3DF68E2A3B01B641107697FCE5D6B1C55008B3BFi386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:44MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:48MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386

Ứng dụng khách di chuyển dữ liệu của Microsoft Dynamics CRM

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờHàm bămNền
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll04.00.7333.131294807213-Jan-200906:47MD5: 1E0590E1CA9C5028FEAC83193EFF1789SHA1: 7B95170852CB5C33E7A92BEC86CF18C3BD080089i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:44MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.131257533613-Jan-200906:47MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.131257533613-Jan-200906:47MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838i386
Microsoft.Crm.DMClient.Config.exe04.00.7333.131218211213-Jan-200906:47MD5: 0B7C619980589F7CE7631CBB2F94E113SHA1: 9362C983D849EA1E3AFBE84554798FC8C1BECAB9i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.Data.dll04.00.7333.13121161613-Jan-200906:44MD5: 2DE7550CDC2B151D86B0FD4D847F6E7ESHA1: B1C430B2690FD85E2717A1169783A39AA84195E6i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll04.00.7333.131221897613-Jan-200906:47MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll04.00.7333.131221897613-Jan-200906:47MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934i386
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll04.00.7333.1312143958413-Jan-200906:44MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066i386
Microsoft.Crm.WebServices.dll04.00.7333.131228452013-Jan-200906:47MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEEi386
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013-Jan-200906:44MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll04.00.7333.131298903213-Jan-200906:47MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFBi386

Trình kết nối dữ liệu SRS

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờHàm bămNền
Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.exe04.00.7333.131210428813-Jan-200907:06MD5: 8487B206C4723CEC191ABDC8B90120E7SHA1: D906EE5E0227A2C31CA51274D5551005BBA364D4i386
Microsoft.Crm.Reporting.DataConnector.dll04.00.7333.13123875213-Jan-200907:06MD5: FC8D1349636A11C0D0C196BD9D594D76SHA1: 06148D7F8087B33212B5DD4EBFD8E0FA29049D7Di386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:44MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:49MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:48MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013-Jan-200906:44MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177i386
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft
Để biết thêm thông tin về các hotfix phần mềm của Microsoft Dynamics CRM và Cập Nhật thuật ngữ gói, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
887283 Các tiêu chuẩn của Microsoft Business CRM CRM và bản Cập Nhật gói đặt tên