Làm cách nào để thiết lập lại các cấu phần Windows Update?

Nếu bạn gặp lỗi Windows Update, hãy thử Các giải pháp đối với các lỗi Windows Update thường gặp.
Để tự động đặt lại các cấu phần Windows Update, bấm vào Chạy ngay bây giờ, rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.
Trình khắc phục sự cố Tự động chẩn đoán và khắc phục các sự cố thường gặp với Windows Update có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này.
Trình khắc phục sự cố này khắc phục rất nhiều sự cố.tìm hiểu thêmChạy ngay bây giờ
Trình khắc phục sự cố Tự động chẩn đoán và khắc phục các sự cố thường gặp với Windows Update có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này.
Trình khắc phục sự cố này khắc phục rất nhiều sự cố.tìm hiểu thêmChạy ngay bây giờ

Quan trọng
Thực hiện theo các bước trong phần này một cách cẩn thận. Có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Trước khi bạn sửa đổi sổ đăng ký đó, hãy sao lưu sổ đăng ký để khôi phục đề phòng trường hợp xảy ra sự cố.


Để thiết lập lại các cấu phần Windows Update, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở dấu nhắc lệnh. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau đây tùy theo phiên bản Windows của bạn:
  • Windows 8.1 và Windows 8: Từ màn hình Bắt đầu, vuốt vào từ cạnh phải để hiển thị các nút, chọn Tìm kiếm, sau đó tìm kiếm cmd. (Hoặc, nếu bạn đang sử dụng bàn phím và chuột, hãy nhập cmd tại màn hình Bắt đầu.) Trong các kết quả tìm kiếm, hãy nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào Dấu nhắc Lệnh rồi chọn Chạy với vai trò Người quản trị.
  • Windows 7 và các phiên bản cũ: Nhấn phím biểu trưng Windows + R, nhập cmd vào hộp Chạy, sau đó nhấn Enter. Bấm chuột phải vào cmd rồi chọn Chạy với vai trò Người quản trị.
 2. Dừng dịch vụ BITS, dịch vụ Windows Update và dịch vụ Mật mã hóa. Để thực hiện việc này, tại dấu nhắc lệnh, nhập các lệnh sau. Đảm bảo rằng bạn nhấn Enter sau khi nhập mỗi lệnh.
  • net stop bits
  • net stop wuauserv
  • net stop appidsvc
  • net stop cryptsvc
 3. Xoá các tệp qmgr*.dat. Để thực hiện việc này, tại dấu nhắc lệnh, hãy nhập lệnh sau, sau đó nhấn Enter:
  Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
 4. Nếu đây là lần đầu tiên bạn cố gắng giải quyết sự cố với Windows Update của mình bằng cách làm theo các bước trong bài viết này, hãy bỏ qua bước 4 và chuyển đến bước 5. Chỉ nên thực hiện bước 4 vào thời điểm này trong quá trình khắc phục sự cố nếu bạn không thể giải quyết được sự cố với Windows Update sau khi làm theo tất cả các bước trừ bước 4. (Bước 4 được thực hiện theo chế độ "Linh hoạt" của Giải pháp Khắc phục sự cố đã được đề cập ở trên.)
  1. Đổi tên bản sao lưu thư mục phân phối phần mềm. Để thực hiện việc này, tại dấu nhắc lệnh, nhập các lệnh sau. Đảm bảo rằng bạn nhấn Enter sau khi nhập mỗi lệnh.
   • Ren %systemroot%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.bak
   • Ren %systemroot%\system32\catroot2 catroot2.bak
  2. Thiết lập lại dịch vụ BITS và dịch vụ Windows Update theo trình mô tả bảo mật mặc định. Để thực hiện việc này, tại dấu nhắc lệnh, nhập các lệnh sau. Đảm bảo rằng bạn nhấn Enter sau khi nhập mỗi lệnh.
   • sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
   • sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
 5. Tại dấu nhắc lệnh, nhập lệnh sau rồi nhấn Enter:
  cd /d %windir%\system32
 6. Đăng ký lại các tệp BITS và các tệp Windows Update. Để thực hiện việc này, tại dấu nhắc lệnh, nhập các lệnh sau. Đảm bảo rằng bạn nhấn Enter sau khi nhập mỗi lệnh.
  • regsvr32.exe atl.dll
  • regsvr32.exe urlmon.dll
  • regsvr32.exe mshtml.dll
  • regsvr32.exe shdocvw.dll
  • regsvr32.exe browseui.dll
  • regsvr32.exe jscript.dll
  • regsvr32.exe vbscript.dll
  • regsvr32.exe scrrun.dll
  • regsvr32.exe msxml.dll
  • regsvr32.exe msxml3.dll
  • regsvr32.exe msxml6.dll
  • regsvr32.exe actxprxy.dll
  • regsvr32.exe softpub.dll
  • regsvr32.exe wintrust.dll
  • regsvr32.exe dssenh.dll
  • regsvr32.exe rsaenh.dll
  • regsvr32.exe gpkcsp.dll
  • regsvr32.exe sccbase.dll
  • regsvr32.exe slbcsp.dll
  • regsvr32.exe cryptdlg.dll
  • regsvr32.exe oleaut32.dll
  • regsvr32.exe ole32.dll
  • regsvr32.exe shell32.dll
  • regsvr32.exe initpki.dll
  • regsvr32.exe wuapi.dll
  • regsvr32.exe wuaueng.dll
  • regsvr32.exe wuaueng1.dll
  • regsvr32.exe wucltui.dll
  • regsvr32.exe wups.dll
  • regsvr32.exe wups2.dll
  • regsvr32.exe wuweb.dll
  • regsvr32.exe qmgr.dll
  • regsvr32.exe qmgrprxy.dll
  • regsvr32.exe wucltux.dll
  • regsvr32.exe muweb.dll
  • regsvr32.exe wuwebv.dll
 7. Thiết lập lại Winsock. Để thực hiện việc này, tại dấu nhắc lệnh, hãy nhập lệnh sau rồi nhấn Enter:
  netsh reset winsock
 8. Sau khi chạy Windows XP, bạn phải định cấu hình thiết đặt proxy. Để thực hiện việc này, tại dấu nhắc lệnh, hãy nhập lệnh sau rồi nhấn Enter:

  proxycfg.exe -d
  Nếu bạn đang chạy các phiên bản Windows khác, tại dấu nhắc lệnh, hãy nhập lệnh sau rồi nhấn Enter:
  netsh winhttp reset proxy
 9. Khởi động lại dịch vụ BITS, dịch vụ Windows Update và dịch vụ Mật mã hóa. Để thực hiện việc này, tại dấu nhắc lệnh, nhập các lệnh sau. Đảm bảo rằng bạn nhấn Enter sau khi nhập mỗi lệnh.
  • net start bits
  • net start wuauserv
  • net start appidsvc
  • net start cryptsvc
 10. Chỉ Windows Vista: Xóa hàng đợi BITS. Để thực hiện việc này, tại dấu nhắc lệnh, hãy nhập lệnh sau rồi nhấn Enter:
  bitsadmin.exe /reset /allusers
 11. Hãy cài đặt Windows Update Agent mới nhất.
 12. Khởi động lại máy tính.

Thuộc tính

ID Bài viết: 971058 - Xem lại Lần cuối: 29-07-2014 - Bản sửa đổi: 1

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

Phản hồi