Một số tùy chọn in không có sẵn trong Word 2010, trong Excel 2010 hoặc trong PowerPoint 2010

Áp dụng cho: Microsoft Word 2010Excel 2010PowerPoint 2010

Triệu chứng


Xem xét tình huống sau:
  • Bạn cài đặt Microsoft Office 2010.
  • Bạn mở hoặc tạo một tài liệu Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 hoặc Microsoft PowerPoint 2010.
  • Trong chế độ xem Backstage, bạn bấm vào tab in .
Trong trường hợp này, bạn gặp một hoặc nhiều sự cố sau khi bạn cố gắng in:
  • Bạn không thể chọn tuỳ chọn song thủ công nếu máy in có nhiều lựa chọn kép có tên giống nhau. Ví dụ: sự cố này xảy ra khi lựa chọn máy in như in trên cả hai mặt (thủ công)in trên cả hai mặt (tự động).
  • Bạn không thể in tài liệu định dạng.

Giải pháp


Để khắc phục sự cố này, sử dụng lệnh Application.CommandBars.ExecuteMSO("FilePrint") mô hình đối tượng để hiển thị hộp thoại in hợp lệ. Ví dụ: sử dụng lệnh Application.CommandBars.ExecuteMSO("FilePrint") trong Microsoft Visual Basic cho ứng dụng chương trình.