Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông tin: Chuyển dữ liệu nhị phân sang hệ thập lục phân chuỗi

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:104829
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
SQL Server không có built-in Transact-SQL lệnh để chuyển đổidữ liệu nhị phân để một chuỗi hệ thập lục phân.
THÔNG TIN THÊM
Transact-SQL chuyển đổi lệnh chuyển đổi dữ liệu nhị phân để dữ liệu nhân vậttrong một một byte để thời trang một ký tự. SQL Server mất mỗi byte củanguồn dữ liệu nhị phân, chuyển nó đến một giá trị số nguyên, sau đó sử dụng màgiá trị nguyên như giá trị ASCII cho dữ liệu điểm đến nhân vật.Hành vi này áp dụng cho nhị phân, varbinary và dấu thời gian datatypes.

Ví dụ, dùng các giá trị nhị phân 00001111 (0x0F trong hệ thập lục phân) được chuyển đổichuyển thành số nguyên equivalent là 15, sau đó thành nhân vậtmà tương ứng với giá trị ASCII 15, mà là không đọc được.

Thủ tục được lưu trữ sau đây có thể được sử dụng để trở về một chuỗi ký tựmà chứa hệ thập lục phân đại diện của một giá trị nhị phân:
  create procedure sp_hexadecimal   @binvalue varbinary(255)  as  declare @charvalue varchar(255)  declare @i int  declare @length int  declare @hexstring char(16)  select @charvalue = '0x'  select @i = 1  select @length = datalength(@binvalue)  select @hexstring = "0123456789abcdef"  while (@i <= @length)  begin   declare @tempint int   declare @firstint int   declare @secondint int   select @tempint = convert(int, substring(@binvalue,@i,1))   select @firstint = floor(@tempint/16)   select @secondint = @tempint - (@firstint*16)   select @charvalue = @charvalue +    substring(@hexstring, @firstint+1, 1) +    substring(@hexstring, @secondint+1, 1)   select @i = @i + 1  end  select 'sp_hexadecimal'=@charvalue				

Ví dụ, khi thực thi lệnh sau đây được thực hiện với ISQL:
   declare @bin varbinary(255)   select @bin = @@dbts   execute sp_hexadecimal @bin   select 'isql' = @bin   go				

nó có trả lại sản lượng tương tự như sau:
   sp_hexadecimal   ------------------------------------------------------------------   0x01000000a60b0000   (1 row affected)   isql   ------------------------------------------------------------------   0x01000000a60b0000   (1 row affected)				
Windows NT

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 104829 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 09:44:46 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft SQL Server 4.21a Standard Edition, Microsoft SQL Server 6.0 Standard Edition, Microsoft SQL Server 6.5 Standard Edition, Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbother kbmt KB104829 KbMtvi
Phản hồi