Làm thế nào để sử dụng dòng dữ liệu luân phiên NTFS

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:105763
TÓM TẮT
Tiểu bang tài liệu cho hệ thống tập tin NTFS rằng NTFS hỗ trợnhiều dòng của dữ liệu; Tuy nhiên, các tài liệu không đề cậpcú pháp cho các dòng chính mình.

Windows NT Resource Kit tài liệu cú pháp dòng như sau:
Filename:Stream
Dòng dữ liệu luân phiên nghiêm chỉnh là một tính năng của hệ thống tập tin NTFSvà có thể không được hỗ trợ trong hệ thống tập tin trong tương lai. Tuy nhiên, NTFS sẽđược hỗ trợ trong tương lai các phiên bản của Windows NT.

Hệ thống tập tin trong tương lai sẽ hỗ trợ một mô hình dựa trên OLE 2.0 cấu trúclưu trữ (IStream và IStorage). Bằng cách sử dụng OLE 2.0, một ứng dụng có thểhỗ trợ nhiều dòng trên bất kỳ hệ thống tập tin và tất cả các hỗ trợ hoạt độnghệ thống (Windows, Macintosh, Windows NT, và Win32s), không chỉ Windows NT.
THÔNG TIN THÊM
Mẫu mã sau đây chứng tỏ NTFS dòng:

Mẫu mã

  #include <windows.h>  #include <stdio.h>  void main( )  {   HANDLE hFile, hStream;   DWORD dwRet;   hFile = CreateFile( "testfile",            GENERIC_WRITE,          FILE_SHARE_WRITE,                NULL,             OPEN_ALWAYS,                  0,                NULL );   if( hFile == INVALID_HANDLE_VALUE )     printf( "Cannot open testfile\n" );   else     WriteFile( hFile, "This is testfile", 16, &dwRet, NULL );   hStream = CreateFile( "testfile:stream",                GENERIC_WRITE,               FILE_SHARE_WRITE,                     NULL,                 OPEN_ALWAYS,                      0,                     NULL );   if( hStream == INVALID_HANDLE_VALUE )     printf( "Cannot open testfile:stream\n" );   else     WriteFile(hStream, "This is testfile:stream", 23, &dwRet, NULL);  }				
Kích thước tập tin thu được trong danh sách thư mục là 16, bởi vì bạn lànhìn chỉ "testfile", và do đó
loại testfile
sản xuất như sau:
  This is testfile				
Tuy nhiên
gõ testfile:stream
sản xuất như sau:
  The filename syntax is incorrect				
Để xem những gì là trong testfile:stream, sử dụng:
khác< testfile:stream="">
- hay -
MEP testfile:stream
nơi "mep" là các biên tập viên của Microsoft có sẵn trong nền tảng SDK.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 105763 - Xem lại Lần cuối: 08/17/2011 16:04:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Win32 Application Programming Interface

 • kbapi kbfileio kbhowto kbkernbase kbmt KB105763 KbMtvi
Phản hồi