Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Chuyển hướng các thông báo lỗi từ dấu nhắc lệnh: STDERR/STDOUT

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:110930
TÓM TẮT
Khi chuyển hướng đầu ra từ một ứng dụng bằng cách sử dụng các ">" biểu tượng, lỗicác tin nhắn vẫn còn in màn hình. Điều này là do thông báo lỗi làthường xuyên được gửi đến dòng tiêu chuẩn lỗi thay vì tiêu chuẩn trong dòng.

Đầu ra từ một ứng dụng giao diện điều khiển (Command Prompt) hoặc lệnh thường được gửiđể hai dòng riêng biệt. Đầu ra thường xuyên được gửi tới tiêu chuẩn ra(STDOUT) và các thông báo lỗi sẽ được gửi đến lỗi chuẩn (STDERR). Khibạn chuyển hướng giao diện điều khiển đầu ra bằng cách sử dụng các ">" biểu tượng, bạn đang chỉ chuyển hướngSTDOUT. Để chuyển hướng STDERR bạn phải chỉ định "2 >" cho cácbiểu tượng chuyển hướng. Điều này lựa chọn thứ hai sản lượng dòng là STDERR.

VÍ DỤ

Lệnh "dir file.xxx" (nơi file.xxx không tồn tại) sẽ hiển thị cácsản lượng sau:
Khối lượng trong ổ f là Candy Cane Khối lượng Serial Number là 34EC-0876

Không tìm thấy tệp
Nếu bạn chuyển hướng đầu ra để sử dụng thiết bị NUL "dir file.xxx > nul",bạn vẫn sẽ thấy thông báo lỗi:
Không tìm thấy tệp
Để chuyển hướng các thông báo lỗi để NUL, sử dụng lệnh sau đây:
   dir file.xxx 2> nul
Hoặc, bạn có thể chuyển hướng đầu ra đến một nơi, và các lỗi khác.
   dir file.xxx > output.msg 2> output.err
Bạn có thể in các lỗi và đầu ra tiêu chuẩn cho một tập tin bằng cách sử dụng các"& 1" lệnh để chuyển hướng đầu ra cho STDERR to STDOUT và sau đó gửiđầu ra từ STDOUT đến một tập tin:
   dir file.xxx 1> output.msg 2>&1

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 110930 - Xem lại Lần cuối: 08/17/2011 14:53:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbusage kbmt KB110930 KbMtvi
Phản hồi
" biểu tượng, lỗi các tin nhắn vẫn còn in màn hình. Điều này là do thông báo lỗi là thường xuyên được gửi đến dòng tiêu chuẩn lỗi thay vì tiêu chuẩn trong dòng. Đầu ra từ một ứng dụng giao..." />
" biểu tượng, lỗi các tin nhắn vẫn còn in màn hình. Điều này là do thông báo lỗi là thường xuyên được gửi đến dòng tiêu chuẩn lỗi thay vì tiêu chuẩn trong dòng. Đầu ra từ một ứng dụng giao..." />