Tệp văn bản lớn hơn 65,536 hàng không thể được chuyển nhập vào Excel 97, Excel 2000, Excel 2002 và Excel 2003

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:120596
TÓM TẮT
Trong Microsoft Excel 97 cho Windows, Microsoft Excel 2000, Microsoft Excel 2002, và Microsoft Office Excel 2003,tệp văn bản có chứa hơn 65,536 hàng không thể mở trong của họtoàn bộ. Bạn không thể mở các tệp này bởi vì các phiên bản củaMicrosoft Excel được giới hạn 65,536 hàng. Nếu bạn mở một tập tin màcó chứa nhiều dữ liệu hơn này, các tập tin văn bản cắt ngắn ở hàng 65,536, và bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Tệp không được nạp hoàn toàn.
Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng mộtvĩ mô để mở tập tin và tự động phá vỡ các văn bản thành nhiềubảng

Chú ý

Phiên bản Excel trước đó hơn Excel 97 có một giới hạn của các hàng 16,384.

Các phiên bản của Excel sau hơn Excel 2003 có một giới hạn của các hàng 1.048.576.
THÔNG TIN THÊM
Microsoft cung cấp lập trình ví dụ để minh hoạ chỉ, không có bảo hành hoặc thể hiện hay ngụ ý. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý khả năng bán hàng hoặc cho một mục đích cụ thể. Bài viết này giả định rằng bạn đã quen thuộc với ngôn ngữ lập trình mà đang được chứng minh và với những công cụ được sử dụng để tạo ra và gỡ lỗi thủ tục. Microsoft hỗ trợ các kỹ sư có thể giúp giải thích các chức năng của một thủ tục cụ thể. Tuy nhiên, họ sẽ sửa đổi các ví dụ để cung cấp thêm chức năng hoặc xây dựng quy trình để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn. Vĩ mô mẫu sau sẽ nhắc bạn cho một tên tập tin văn bản, và sau đó sẽ mở ra cáctập tin vào bộ nhớ. Nếu số hàng là lớn hơn Excelbảng tính giới hạn của 65,536, vĩ mô phá vỡ các tập tin vào nhiềubảng. Vĩ mô này chỉ áp dụng cho tập tin bạn lưu dưới dạng tập tin văn bản vàkhông áp dụng cho bất kỳ định dạng tập tin khác. Vĩ mô không làm việc vớicơ sở dữ liệu định dạng tập tin.

Lưu ý rằng bởi vì đây là một vĩ mô, bằng cách sử dụng nó có thể đáng kể chậm hơnso với cách nhấn vào Mở trên các Tệp trình đơn.
  'All lines that begin with an apostrophe (') are remarks and are not  'required for the macro to run.				
  Sub LargeFileImport()   'Dimension Variables   Dim ResultStr As String   Dim FileName As String   Dim FileNum As Integer   Dim Counter As Double   'Ask User for File's Name   FileName = InputBox("Please enter the Text File's name, e.g. test.txt")   'Check for no entry   If FileName = "" Then End   'Get Next Available File Handle Number   FileNum = FreeFile()   'Open Text File For Input   Open FileName For Input As #FileNum   'Turn Screen Updating Off   Application.ScreenUpdating = False   'Create A New WorkBook With One Worksheet In It   Workbooks.Add template:=xlWorksheet   'Set The Counter to 1   Counter = 1   'Loop Until the End Of File Is Reached   Do While Seek(FileNum) <= LOF(FileNum)     'Display Importing Row Number On Status Bar     Application.StatusBar = "Importing Row " & _       Counter & " of text file " & FileName     'Store One Line Of Text From File To Variable     Line Input #FileNum, ResultStr     'Store Variable Data Into Active Cell     If Left(ResultStr, 1) = "=" Then       ActiveCell.Value = "'" & ResultStr     Else       ActiveCell.Value = ResultStr     End If          'For Excel versions before Excel 97, change 65536 to 16384     If ActiveCell.Row = 65536 Then       'If On The Last Row Then Add A New Sheet       ActiveWorkbook.Sheets.Add     Else       'If Not The Last Row Then Go One Cell Down       ActiveCell.Offset(1, 0).Select     End If     'Increment the Counter By 1     Counter = Counter + 1   'Start Again At Top Of 'Do While' Statement   Loop   'Close The Open Text File   Close   'Remove Message From Status Bar   Application.StatusBar = False  End Sub				
Chú ý Vĩ mô không phân tích các dữ liệu vào cột. Sau khi sử dụng cácvĩ mô, bạn cũng cần phải sử dụng các Văn bản để cột lệnh trên cácDữ liệu Menu để phân tích các dữ liệu khi cần thiết.Khi bạn chạy này vĩ mô trên máy Macintosh, và bạn đang cố gắng mở mộttập tin có nghĩa là trên bàn làm việc, bạn phải đứng trước tên tập tin với cácsau
Đĩa cứng: Thư mục máy tính để bàn:
nơi Đĩa cứng là tên của đĩa cứng của bạn. Lưu ý rằng có mộtkhông gian giữa các từ máy tính để bàn và thư mục.
97 8,00 5.00a 5,00 c nhập ascii xl97 xl7 xl5 XL XL2007 Excel2007

Thuộc tính

ID Bài viết: 120596 - Xem lại Lần cuối: 09/20/2011 10:26:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2007

 • kbimport kbhowto kbcode kbmt KB120596 KbMtvi
Phản hồi