Làm thế nào để thiết lập nguồn dữ liệu ODBC khi phân phối ứng dụng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:123008
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này thảo luận về các phương pháp sau đây bốn cho việc thiết lập một ODBCnguồn dữ liệu trên máy tính:
 • ODBC Setup
 • RegisterDatabase
 • ODBC API
 • Tập tin bản sao của này mù
THÔNG TIN THÊM

Tệp yêu cầu

Các tập tin sau đây phải được phân phối với ứng dụng của bạn nếu bạn sử dụngODBC. Khi sử dụng thuật sĩ thiết lập để tạo ra phân phối đĩa, đảm bảorằng các tập tin cần thiết được bao gồm trong danh sách tệp. Tất cả các tệpliệt kê nên được cài đặt trong thư mục \WINDOWS\SYSTEM.

Tùy chọn tệp (SQL Server hay Oracle) được biểu hiện có dấu (*).
File         Description----------------------------------------------------------------------ODBC.DLL       The ODBC Driver Manager. This DLL is called by the           Microsoft Jet database engine when performing ODBC           operations. The Driver Manager handles loading the           correct ODBC driver and dispatching ODBC function           calls to the driver.ODBCINST.DLL     The ODBC Driver Installation library. This DLL           contains Driver installation specific functions.           The ODBC Administrator (ODBCADM.EXE) calls functions           exported from this DLL when installing ODBC           drivers. You may also call functions in this DLL           to automate driver installation.ODBCADM.EXE      The ODBC Administrator program. This program           allows a user to install ODBC drivers and           set up or modify Data Sources.ODBCINST.HLP     The ODBC Administrator help file.COMMDLG.DLL      The Common Dialog DLL. This DLL is used by the           ODBC Administrator program.CTL3D.DLL       The 3D Control DLL. This DLL is used by the ODBC           Administrator program. If you are using ODBC.DLL           version 1.05 or greater, you need to distribute           CTL3DV2.DLL.PDSODBC.DLL      Crystal Reports Physical Server DLL for ODBC. This           DLL is required only if your application uses Crystal           Reports to access an ODBC data source.<driver>.DLL     The ODBC driver(s) that the application will use           to connect to specific Data Sources.           SQL Server: SQLSRVR.DLL*           Oracle 6:  SQORA.DLL*<netlib>.DLL     The network library file(s). This file is used           to access the Data Source when using a specific           network protocol.           Named Pipes: DBNMP3.DLL*           TCP/IP (Sybase SQL Server): WDBNOVTC.DLL*           IPX/SPX (Sybase SQL Server): WDBNOVSP.DLL*           SQL*Net Interface: ORA6WIN.DLL*INSTCAT.SQL*     SQL Server Catalog Stored Procedures script.DRVSSRVR.HLP*     SQL Server ODBC Driver help file.ORASETUP.DLL*     Oracle ODBC Driver setup functions.DRVORACL.HLP*     Oracle ODBC Driver help file.ORACLE.TXT*      Oracle ODBC Setup "read me" file.ODBC.INI       Initialization file containing information           about specific Data Sources. The DSN parameter           in the Connect property of the data control or           the OpenDatabase statement corresponds to an           entry in the ODBC.INI. This file must also be           created or modified on the client computer.ODBCINST.INI     The Initialization file that contains           information about installed ODBC drivers. The           RegisterDatabase statement and ODBC Administrator           use the information contained in this file to           set up Data Sources. Entries in ODBCINST.INI           are created either by running an ODBC driver           setup or through the ODBC API. This file must           also be either created or modified on the client           computer.

Bốn phương pháp để có được DSN thông tin vào ODBC.INI và ODBCINST.INI

Các.Tập tin này lưu trữ thông tin về các trình điều khiển ODBC và dữ liệu ODBCNguồn. Do đó, họ đang biến - một người sử dụng có thể đã có họcài đặt trong thư mục \WINDOWS. Nếu một nhà phát triển đã mù quángsao chép ODBC.INI và ODBCINST.NÀY vào máy tính của người dùng, các tập tin mới có thểghi đè lên các nguồn dữ liệu hiện có.

Dưới đây là bốn phương bạn có thể sử dụng để có được thông tin DSN vào của người dùngODBC.INI và ODBCINST.Tập tin này.

ODBC Setup

Để cài đặt trình điều khiển ODBC và thiết lập một nguồn dữ liệu ODBC, thị giácTài liệu trợ giúp trực tuyến cơ bản khuyến cáo bạn sao chép toàn bộnội dung của thư mục \VB\ODBC vào một đĩa bổ sung phân phối.

Như là một nhà phát triển, bạn có thể chỉ ra rằng đĩa được đưa vào và thiết lập.EXE chạytừ đĩa mềm. Ngoài ra, bạn có thể nhắc người dùng để chèn cácODBC ổ đĩa, và sau đó sử dụng lệnh trình bao Visual Basic để bao rađể thiết lập.EXE.

Thuật sĩ thiết lập sao, và sửa đổi SETUP1.MAK vào SETUP1A.MAK trong cáctrình tạo phân phối đĩa. Nó xây dựng SETUP1A.MAK thànhSETUP1.EXE, nén nó, và sao nó vào đĩa phân phối. KhiTHIẾT LẬP.EXE được thực hiện trên các đĩa phân phối, các tập tin thiết lập.LSTđược sao chép vào máy tính đích. SETUP1.EX_ là sau đó không nén vàthực hiện để bắt đầu sao chép tập tin từ đĩa mềm đến đíchmáy tính.

Có thể sau đó sửa đổi SETUP1A.MAK, xây dựng lại SETUP1.EXE, nén nó,và sao chép nó vào đĩa phân phối. Để đảm bảo rằng các tập tin nénKích thước sẽ phù hợp trên đĩa phân phối đầu tiên, bạn phải pad dự án vớiMã trước khi đầu tiên thực hiện thuật sĩ thiết lập. Sau đó bạn có thể thay đổi cácmã vào ý kiến và thêm mã mới để nhắc cho đĩa thiết lập ODBC. Cáckết quả EXE kích thước sau đó vẫn sẽ phù hợp cho đĩa mềm phân phối đầu tiênđĩa.

Sửa đổi SETUP1.FRM trong thư mục \VB\SETUPKIT\SETUP1 để thêm các cần thiếtmã để pad tập tin thực thi. Tệp này được sao chép vào SETUP1A.MAK trong cácThiết lập của thuật sĩ thực hiện.

LƯU Ý: Hỗ trợ kỹ thuật Microsoft không hỗ trợ các sửa đổi của cácQuá trình thiết lập hoặc bất kỳ tập tin thiết lập. Hỗ trợ được cung cấp để thiết lậpThuật sĩ và các tập tin nó tạo ra trên cơ sở "như là" chỉ.

Dưới đây là các bước để làm theo:

 1. Bắt đầu Visual Basic và từ trình đơn tệp, chọn mở dự án. Mở SETUP1.MAK trong thư mục \VB\SETUPKIT\SETUP.
 2. Chọn SETUP1.FRM từ cửa sổ dự án. Báo chí F7 để xem mã.
 3. Ở phần cuối của Form_Load thủ tục thêm mã sau trong các ExitSub: nhãn phần, sau khi RestoreProgMan và trước khi bản tuyên bố cuối cùng:
     Dim tmpK As String   Dim tmpS As String   Dim I As Long   tmpK = "dummy"   For I = 1 To 1000     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)     tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   Next I
 4. Lưu dự án (ALT, F, V).
 5. Chạy thuật sĩ thiết lập, và tạo đĩa phân phối.
Một khi các đĩa đã được tạo ra, bạn cần phải trở lại vào trực quanCơ bản, chỉnh sửa SETUP1A.MAK, và thêm mã thích hợp để nhắc nhở cho cácODBC Setup và cài đặt đĩa. Làm theo các bước sau:

 1. Bắt đầu Visual Basic.
 2. Mở SETUP1A.MAK dự án tại \VB\SETUPKIT\SETUP1 (ALT, F, O).
 3. Chọn SETUP1A.FRM và báo chí F7 để xem mã.
 4. Trong thủ tục Form_Load, đặt một apostrophe ở phía trước của mỗi dòng mã giả trước đó đã được nạp như một giữ chỗ:
     'Dim tmpK As String   'Dim tmpS As String   'Dim I As Long   'tmpK = "dummy"   'For I = 1 To 1000   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   '  tmpS = Mid$(tmpK, 1, 2)   'Next I
 5. Thêm mã sau trong thủ tục Form_Load ngay lập tức sau Mã nhận xét:
     x% = MsgBox("Do you want to install the ODBC Drivers?", 36,     App.title)   If x% = 6 Then     If Not PromptForNextDisk(2, SourcePath$ + "ODBCADM.EX_") Then      GoTo ErrorSetup     End If     x% = Shell(SourcePath$ &amp; "setup.exe")   End If
 6. Thay đổi số đĩa 1 lớn hơn tổng số phân phối đĩa tạo. Số lượng đĩa là tham số đầu tiên để thủ tục PromptForNextDisk. Trong ví dụ này, đĩa kế tiếp để nhanh chóng cho 2.
 7. Lưu SETUP1A.MAK dự án và tạo tập tin thực thi như SETUP1.EXE trong thư mục \VB\SETUPKIT\SETUP1 (ALT, F, K).
 8. Bao ra cho một dấu nhắc lệnh MS-DOS và thay đổi thư mục vào \VB\SETUPKIT\SETUP1. Thực thi lệnh sau tại dấu nhắc lệnh:
  \VB\SETUPKIT\KITFILES\COMPRESS - r SETUP1.EXE
 9. Đặt đầu tiên phân phối đĩa mềm trong ổ đĩa thích hợp và sao SETUP1.EX_ để đĩa mềm:
  sao SETUP1.EX_ A:\SETUP1.EX_
Bây giờ, khi đĩa phân phối của bạn đang chạy, bước cuối cùng sẽ muốn nhắc nhởcho ODBC Setup và cài đặt đĩa. THIẾT LẬP.EXE sẽ được thực thi từđĩa này và người dùng có thể sau đó cài đặt trình điều khiển ODBC thích hợp vàtạo ra các nguồn dữ liệu cần thiết. Bạn nên bao gồm các hướng dẫn nàyquá trình.

Để biết thêm chi tiết về cách sửa đổi SETUP1.EXE haõy tham khaûo Chương 25,"Phân phối ứng dụng của bạn" trong lập trình Microsoft Visual BasicHướng dẫn.

RegisterDatabase

Visual Basic cung cấp các báo cáo RegisterDatabase để giúp đỡ trong cài đặtODBC nguồn dữ liệu, không phải trình điều khiển. Tuyên bố RegisterDatabase giả định rằngODBCINST.INI và ODBCINST.DLL đã tồn tại trên máy tính. Có nghĩa là, cáctrình điều khiển phải được cài đặt trước khi chạy RegisterDatabase. Nếu vậy, cácnhà phát triển có thể sử dụng RegisterDatabase để thêm hoặc cập nhật các mục nhập trong cácODBC.ĐIỀU NÀY.

Vấn đề với phương pháp này là nếu máy tính khách hàng không cóODBC được cài đặt trên máy tính, ODBCINST.INI và DLL sẽ không tồn tại.Ngoài ra, nếu trình điều khiển ODBC mới vào máy tính, sẽ không có một mục nhậpcho nó trong ODBCINST.NÀY, rất RegisterDatabase sẽ không thành công sau đó là tốt.

Mô tả sau đây, cú pháp, nhận xét, và ví dụ về cácRegisterDatabase tuyên bố đến từ trợ giúp trực tuyến Visual Basic:

Mô tả:
Làm cho kết nối thông tin cho một ODBC dữ liệu nguồn tên có sẵn cho sử dụng bởi các chức năng OpenDatabase.
Cú pháp:
RegisterDatabase dsn, trình điều khiển, im lặng, thuộc tính
Nhận xét:Tuyên bố RegisterDatabase có những phần sau đây:

 • DSN: Một biểu thức chuỗi đó là một tên được sử dụng trong OpenDatabase chức năng và đề cập một khối lượng thông tin mô tả về các nguồn dữ liệu. Ví dụ, nếu các nguồn dữ liệu là một ODBC từ xa cơ sở dữ liệu, nó sẽ là tên của hệ phục vụ.
 • TRÌNH ĐIỀU KHIỂN: Một biểu thức chuỗi đó là tên trình điều khiển ODBC. Điều này không phải là tên của tập tin DLL điều khiển ODBC. Ví dụ, "sql Server" hoặc "Oracle" là tên trình điều khiển nhưng "SQLSRVR.DLL"là các tên của một tập tin DLL. Bạn phải có ODBC và trình điều khiển thích hợp đã được cài đặt.
 • IM LẶNG: Một biểu thức số là đúng nếu bạn không muốn hiển thị hộp thoại trình điều khiển ODBC mà nhắc cho đặc trưng cho trình điều khiển thông tin, hoặc giả nếu bạn muốn hiển thị trình điều khiển ODBC hộp thoại. Nếu im lặng là đúng, sau đó thuộc tính phải chứa tất cả các thông tin đặc trưng cho trình điều khiển cần thiết hoặc hộp thoại sẽ xuất hiện Dù sao.
 • THUỘC TÍNH: Biểu hiện chuỗi đó là một danh sách các từ khóa để được thêm để ODBC.Tập tin này. Các từ khóa trong một trở về vận chuyển delimited chuỗi.
Ví dụ:
   Sub Command1_Click ()     Dim att As String     Dim mydb As Database     att = "Description = SQL Server on server Texas" & Chr$(13)     att = att & "OemToAnsi=No" & Chr$(13)  ' Build keywords string.     att = att & "Server=TEXAS" & Chr$(13)     att = att & "Network=DBNMP3" & Chr$(13)     att = att & "Address=\\TEXAS\PIPE\SQL\QUERY" & Chr$(13)     att = att & "Database=Pubs" & Chr$(13)     att = att & "LastUser=Stimpy"     ' Update ODBC.INI.     RegisterDatabase "Texas", "SQL Server", True, att     Set mydb = OpenDatabase("Texas", False, False, "ODBC;")     mydb.Close   End Sub
Nếu cơ sở dữ liệu đã được đăng ký trong ODBC.Tập tin này, mục làCập Nhật. Nếu RegisterDatabase thất bại vì lý do nào, không có thay đổi được thực hiện đểODBC.Tập tin này và một lỗi xảy ra.

ODBC API

Điều này có lẽ nhất linh hoạt và hiệu quả nhất phương pháp, nhưng hầu hếtcác nhà phát triển không quen thuộc với nó và không có ODBC SDK màtài liệu API. Các nhà phát triển nên phát triển phần mềm MicrosoftKit (SDK) và có được những "Microsoft ODBC 2.0 Programmer's tham khảo và SDKHướng dẫn"từ Microsoft Press.

Bản sao này

Nếu các nhà phát triển là chắc chắn rằng một ODBC.INI và ODBCINST.NÀY không tồn tạitrên máy tính cài đặt, họ chỉ đơn giản là có thể sao chép các tập tin. Tuy nhiên, cácnhà phát triển phải đảm bảo rằng các đường dẫn đến các trình điều khiển chính xác; đường dẫnhoàn toàn đủ điều kiện trong vòng các.Tập tin này. Ví dụ, ODBC.Tập tin này sẽchỉ định C:\WINDOWS\SYSTEM\SQLSRVR.DLL như trình điều khiển cho SQL Server, vì vậy nếuthiết lập Windows của người sử dụng là trong \WIN31, đường dẫn sẽ không làm việc.
3,00 4,00

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 123008 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 10:43:52 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdatabase kbhowto kbmt KB123008 KbMtvi
Phản hồi