Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bằng cách sử dụng ký biên soạn trong chế độ thực

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:131352
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Quan trọng: Bài viết này chứa thông tin về chỉnh sửa registry.Trước khi bạn chỉnh sửa registry, bạn nên đầu tiên tạo bản sao lưu của cácđăng ký tập tin (System.dat và User.dat). Cả hai đều là các tập tin ẩn trong cácThư mục Windows.
TÓM TẮT
Registry là một cơ sở dữ liệu toàn hệ thống được sử dụng để lưu trữ Windows 95 mềm-Ware và phần cứng cài đặt cấu hình. Cơ quan đăng ký bao gồm cácSystem.dat và User.dat tập tin, mà nằm trong thư mục Windows.Các tệp được sao lưu như System.da0 và User.da0 sau khi tất cảkhởi động thành công của Windows 95.

Windows 95 bao gồm một chương trình Registry Editor (Regedit.exe) chạy trongcả hai môi trường MS-DOS chế độ thực và trong các cửa sổ chế độ bảo vệmôi trường. Khi bạn cần phải sửa đổi registry mà không bắt đầu Windows95, sử dụng ký biên soạn trong chế độ thực. Lưu ý rằng các thiết bị chuyển mạch liệt kê trongbài viết này chỉ hoạt động trong chế độ thực.
THÔNG TIN THÊM
Cảnh báo: Bằng cách sử dụng Registry Editor không đúng có thể gây ra vấn đề nghiêm trọngmà có thể yêu cầu bạn phải cài đặt lại Windows 95. Microsoft không thể đảm bảovấn đề phát sinh từ việc sử dụng sai của Registry Editor có thểđã giải quyết. Sử dụng Registry Editor nguy cơ của riêng bạn.

Lưu Ý: Thông tin về cách chỉnh sửa registry, xem thay đổiPhím và các giá trị trực tuyến giúp đỡ đề trong Registry Editor (Regedit.exe). Chú ýbạn nên tạo một bản sao lưu các tập tin đăng ký (System.dat vàUser.dat) trước khi bạn chỉnh sửa registry.

Để xuất khẩu, sửa đổi, và sau đó nhập dữ liệu đăng ký bằng cách sử dụng ký biên soạn trongchế độ thực, làm theo các bước sau:
 1. Khởi động lại máy tính của bạn. Khi bạn thấy thông báo "bắt đầu từ Windows 95", bấm phím F8 và sau đó chọn an toàn chế độ Command Prompt chỉ từ các Trình đơn khởi động.
 2. Thay đổi thư mục trong đó Windows 95 được cài đặt bằng cách gõ các sau đây lệnh vào dấu nhắc lệnh, và sau đó nhấn ENTER
  cd\<windows></windows>
  nơi <windows> là cặp mà Windows 95 được cài đặt.</windows>
 3. Thực hiện một sao lưu registry. Để làm như vậy, nhập lệnh sau tại dấu nhắc lệnh, nhấn ENTER sau mỗi lệnh:
  ATTRIB -s -h - r *.dat
  bản sao user.dat user.sav
  bản sao system.dat system.sav
  Để biết thêm chi tiết về sao lưu registry, xem dưới đây bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  132332 Làm thế nào để sao lưu Registry
 4. Xuất chuyển sổ đăng ký vào một tập tin văn bản, gõ lệnh sau tại dấu nhắc lệnh, và sau đó nhấn ENTER:
  regedit /e registry.txt
  Lệnh này xuất khẩu tập tin System.dat và User.dat. Bởi mặc định, các tập tin Registry.txt được lưu trong thư mục mà từ đó bạn chạy Registry Editor.

  Xuất chuyển một khóa registry cụ thể vào một tập tin văn bản, gõ như sau chỉ huy tại dấu nhắc lệnh, và sau đó nhấn ENTER
  regedit /e regkey.txt<registry key=""></registry>
  nơi <registry key=""> là chìa khóa bạn muốn xuất chuyển. Ví dụ, gõ lệnh sau:</registry>
  regedit /e regkey.txt "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Microsoft Office\95\Microsoft mạng"
  Lưu Ý: Dòng này gói cho dễ đọc. Điều này nên được gõ như một dòng.
 5. Sử dụng một trình soạn thảo văn bản (ví dụ như Edit.com), sửa đổi các tập tin Registry.txt bạn tạo trong bước 4, và sau đó lưu và đóng tập tin.
 6. Để kết hợp hoặc nhập khẩu các tập tin văn bản trở lại vào sổ đăng ký, nhập các sau đây lệnh vào dấu nhắc lệnh, và sau đó nhấn ENTER:
  regedit registry.txt [mà không /c installer.bat/c]
  Nếu bạn muốn tạo ra một đăng ký mới từ các tập tin xuất khẩu văn bản và thay thế tệp đăng ký hiện tại, gõ lệnh sau tại các dấu nhắc lệnh, và sau đó nhấn ENTER:
  regedit /c installer.bat/c registry.txt
Tạo một tập tin đăng ký mới từ xuất khẩu văn bản có thể được sử dụng như mộtxử lý sự cố kỹ thuật để sửa chữa một registry bị hư hại. Để biết thêmthông tin về xử lý sự cố vấn đề đăng ký trong chế độ thực, xem các"Bằng cách sử dụng chế độ thực Registry Editor" phần của bài viết sau đây trong cácCơ sở kiến thức Microsoft:
131431 Làm thế nào để khắc phục lỗi Registry trong Windows 95
Những thay đổi có hiệu lực sau khi bạn khởi động Windows 95. Nếu những thay đổibạn có thể làm gây ra vấn đề trong Windows 95 hoặc bạn muốn trở lại cácđăng ký trước khi bạn thực hiện những thay đổi, khởi động lại máy tính của bạn, bấm F8phím khi bạn thấy thông báo "bắt đầu từ Windows 95", và sau đó chọn an toànChế độ Command Prompt chỉ từ trình đơn khởi động. Tại dấu nhắc lệnh,gõ lệnh sau, cách nhấn ENTER sau mỗi lệnh:
cd\<windows></windows>
ATTRIB -s -h - r *.dat
ren user.dat user.bad
ren system.dat system.bad
bản sao user.sav user.dat
bản sao system.sav system.dat
Lưu Ý: Nếu hồ sơ người dùng được kích hoạt trong Windows 95, thủ tục ở trên chỉthay đổi tập tin User.dat trong thư mục Windows. Nó không làm cho bất kỳthay đổi tệp User.dat <windows>\profiles\<username> thư mục,(nơi <username> là tên bạn sử dụng để đăng nhập vào Windows 95.</username></username></windows>

Nếu bạn muốn sửa đổi chỉ là tập tin System.dat hoặc User.dat, hoặc nếu cómột vấn đề làm việc với tập tin User.dat và System.dat trong mộtđăng ký tập tin, có những thiết bị chuyển mạch bạn có thể sử dụng mà cho phép bạn làm việc vớitệp cụ thể. Để biết thông tin về vấn đề với chuyển nhập một sổ đăng kývới phím lớn, xem các bài viết sau đây trong kiến thức MicrosoftCơ sở:
132064 REGEDIT không thể chuyển nhập sổ đăng ký với phím lớn
Thủ tục sau đây sẽ cho các lệnh cho việc thay đổi bước 4 trên đây,mà xuất khẩu toàn bộ cơ quan đăng ký, và bước 6 ở trên, nhập khẩu mà cáctệp văn bản (trong trường hợp này, các tập tin User.dat):

Bước 4:

Xuất chuyển các tập tin User.dat vào một tập tin văn bản nằm trong thư mục gốc,gõ lệnh sau tại dấu nhắc lệnh, và sau đó nhấn ENTER:
regedit /l:c:\windows\user.dat /e c:\user.txt
Bước 6:

Để kết hợp hoặc nhập khẩu các tập tin User.txt trở lại vào sổ đăng ký, nhập cáclệnh sau:
regedit /l:c:\windows\user.dat c:\user.txt [mà không /c installer.bat/c]
Nếu bạn muốn tạo một tập tin User.dat mới từ các tập tin văn bản xuất khẩu,bằng cách đó thay thế User.dat tệp hiện có, gõ lệnh sau đâytại dấu nhắc lệnh, và sau đó nhấn ENTER:
regedit /c installer.bat/c registry.txt

Cú pháp

Cú pháp và các thiết bị chuyển mạch dòng lệnh để sử dụng Regedit để nhập vào,tạo, hoặc xuất khẩu từ sổ đăng ký trong chế độ thực là như sau:

Để kết hợp hoặc nhập một tập tin văn bản vào sổ đăng ký, sử dụng sau đâylệnh:
regedit [/ L:system] [/ R:user] filename1
Tạo ra và thay thế một đăng ký hiện tại từ một tập tin văn bản, sử dụng /c installer.bat/cchuyển đổi như sau:
regedit [/ L:system] [/ R:user] /c installer.bat/c filename2
Để xuất khẩu văn bản từ sổ đăng ký, hãy sử dụng các chuyển đổi /e như sau:
regedit [/ L:system] [/ R:user] /E filename3 [regpath]


Để xem danh sách này, hãy gõ regedit /? tại cácdấu nhắc lệnh.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 131352 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 11:28:59 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB131352 KbMtvi
Phản hồi