Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

XL: Cách Tính toán Lợi nhuận Tổng gộp

Đối với phiên bản Microsoft Excel 98 của bài viết này, hãy xem 191017. (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
TÓM TẮT
Lợi nhuận tổng gộp là số tiền mà một đô la đã đầu tư bây giờ sẽ có giá trị trong một số lượng các giai đoạn đã cho tại tỷ suất lợi nhuận tổng gộp trên mỗi giai đoạn.

Mặc dù Microsoft Excel không bao gồm hàm để xác định lợi nhuận tổng gộp, nhưng bạn có thể sử dụng công thức sau cho phép tính này
=PV*(1+R)^N
trong đó PV là giá trị hiện tại, R là tỷ suất lợi nhuận và N là số lượng các giai đoạn đầu tư.
THÔNG TIN THÊM
Giả sử bạn có $1.000,00 trong tài khoản đầu tư. Tài khoản thanh toán 8 phần trăm lợi nhuận và lợi nhuận này được tổng gộp hàng năm. Đầu tư đó sẽ đáng giá bao nhiêu vào cuối ba năm? Có hai cách để tìm số tiền đó:
 • Sử dụng Công thức Cố định
 • Tạo một Macro Chức năng để Xác định Lợi nhuận Tổng gộp

Sử dụng Công thức Cố định

Gõ công thức sau vào một ô trên trang tính, trả về giá trị đúng là $1.259,71:
=1000*(1+,08)^3
Tuy nhiên, tất cả thông tin đều bị 'mã hoá cứng' thành công thức và bạn phải thay đổi công thức theo cách thủ công bất kỳ lúc nào các số liệu thay đổi.

Tạo một Macro Chức năng để Xác định Lợi nhuận Tổng gộp

Microsoft chỉ cung cấp mô hình lập trình để minh hoạ mà không có hình thức bảo hành dù có quy định rõ ràng hay ngụ ý. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn trong các hình thức bảo hành được ngụ ý đối với tính thương mại cũng như tính thích hợp cho một mục đích cụ thể. Bài viết này giả định rằng bạn đã quen với ngôn ngữ lập trình đang được giải thích và với công cụ được sử dụng để tạo và gỡ lỗi quy trình. Microsoft hỗ trợ các kỹ sư giải thích chức năng của quy trình đặc biệt, nhưng họ sẽ không sửa đổi những mô hình này để cung cấp chức năng được bổ sung hoặc xây dựng các quy trình nhằm đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn.
Hàm tuỳ chỉnh linh hoạt hơn vì không có dữ liệu chưa qua xử lý thực nào được 'mã hoá cứng' thành hàm; người dùng chỉ nhập dữ liệu cho phép tính thay vì phép tính thực. Để tạo hàm tuỳ chỉnh này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Khởi động Microsoft Excel.
 2. Nhấn ALT+F11 để khởi động Visual Basic Editor.
 3. Trên menu Chèn, bấm Mô đun.
 4. Nhập mã sau vào mô đun mới:
  Function Yearly_Rate(PV As Double, R As Double, N As Double) As Double   Yearly_Rate = PV*(1+R)^N  'Performs computation End Function					
Để sử dụng hàm tuỳ chỉnh này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhập các giá trị sau vào trang tính của bạn:
      Ô   Giá trị    --------------    A1   1000,00    A2     ,08    A3    3,00						
  Các giá trị này đại diện cho những điều sau:

  • A1: Giá trị đầu tư hiện tại
  • A2: Tỷ suất lợi nhuận
  • A3: Số lượng các giai đoạn đầu tư
 2. Nhập công thức sau vào bất kỳ ô trống nào
  =Yearly_Rate(A1,A2,A3)
  trong đó A1, A2 và A3 lần lượt là các ô chứa giá trị hiện tại, tỷ suất lợi nhuận và số lượng các giai đoạn đầu tư.
Ô mà bạn đã nhập công thức vào sẽ hiển thị $1.259,71. Đây là số tiền đầu tư gốc của bạn là $1000,00, số tiền này có giá trị sau ba thời kỳ đầu tư với lợi nhuận tổng gộp 8 phần trăm.
THAM KHẢO
"Phương pháp Quản lý Chi phí Kế toán-A" Charles T. Horgren, Prentice-Hall, Inc, Ấn bản Lần thứ tư, trang 906-907
XL2002 XL2000 8.00 97 XL97 XL7 XL2007 XL2010
Thuộc tính

ID Bài viết: 141695 - Xem lại Lần cuối: 05/04/2012 11:22:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 95 Standard Edition

 • kbhowto kbinfo KB141695
Phản hồi