Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để sử dụng chế độ Kiosk trong Microsoft Internet Explorer

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:154780
TÓM TẮT
Internet Explorer bao gồm một tính năng chế độ Kiosk cho pheùpchỉ truy cập vào các trang Web. Bài viết này mô tả cách sử dụng chế độ Kiosktính năng trong Internet Explorer.
THÔNG TIN THÊM
Khi bạn chạy Internet Explorer ở chế độ Kiosk, tiêu đề Internet Explorerquầy bar, thực đơn, thanh công cụ và thanh trạng thái không được hiển thị và InternetThám hiểm chạy ở chế độ toàn màn hình. Thanh tác vụ Windows 95 là khônghiển thị, nhưng bạn có thể chuyển sang các chương trình khác đang chạy bằng cách nhấn ALT + TAB hoặc CTRL + ALT + DEL. Bởi vì Internet Explorer đang chạy trong chế độ toàn màn hình, bạn không thể truy nhập máy tính để bàn Windows 95 cho đến khi bạn thoát khỏi trình duyệt Internet Explorer.

Làm thế nào để chạy Internet Explorer ở chế độ Kiosk

Để khởi động Internet Explorer ở chế độ Kiosk, bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ lệnh sau đây trong các Mở hộp, và sau đó bấm Ok
iexplore -k Trang
nơi Trang là địa chỉ trang Web cho trang Web mà bạn muốn xuất hiện khi Internet Explorer khởi động. Nếu bạn không chỉ định một trang Web trong các Mở hộp, Internet Explorer sẽ mở ra trang bắt đầu của bạn. Lưu ý rằng trang Web mà bạn chỉ định có thể là một trang Web trên Internet, máy tính của bạn hoặc trên máy tính khác trên mạng.

Để khởi động Internet Explorer ở chế độ Kiosk và khởi động Internet Explorer với Web site của Microsoft, bấm Bắt đầu, điểm đến Chạy, và sau đó gõ iexplore -k www.microsoft.com trong các Mở hộp.

Để khởi động Internet Explorer ở chế độ Kiosk và khởi động Internet Explorer với trang Example.htm Web được đặt trong cặp tài liệu của tôi trên máy tính của bạn, bấm Bắt đầu, điểm đến Chạy, và sau đó gõ iexplore -k "c:\my documents\example.htm" trong các Mở hộp.

Để khởi động Internet Explorer ở chế độ Kiosk và khởi động Internet Explorer với trang Example.htm Web nằm trên một máy tính khác trên mạng, bấm Bắt đầu, điểm đến Chạy, và sau đó gõ iexplore -k \\hệ phục vụ\chia sẻ\example.htm trong các Mở hộp, nơi hệ phục vụchia sẻ là máy chủ mạng và chia sẻ mà trên đó trang Web nằm.

Làm thế nào để thoát khỏi trình duyệt Internet Explorer

Để thoát khỏi Internet Explorer khi nó đang chạy trong chế độ Kiosk, baámALT + F4. Lưu ý rằng bạn không thể ra khỏi chế độ Kiosk nếu bạn không còn bỏ Internet Explorer.

Phím tắt cho chế độ Kiosk

  Key combination Function  -----------------------------------------------------------  CTRL+A      Select all (editing)  CTRL+B      Organize favorites  CTRL+C      Copy (editing)  CTRL+F      Find (on current page)  CTRL+H      View History folder  CTRL+L      Open Location dialog box  CTRL+N      New window (opens in non-Kiosk mode)  CTRL+O      Open Location dialog box (same as CTRL+L)  CTRL+P      Print  CTRL+R      Refresh  CTRL+S      Save  CTRL+V      Paste (editing)  CTRL+W      Close (same as ALT+F4)  CTRL+X      Cut (editing)  ALT+F4      Close  ALT+LEFT ARROW  Back  ALT+RIGHT ARROW Forward  ESC       Stop  F5        Refresh				
4 5

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 154780 - Xem lại Lần cuối: 08/18/2011 11:55:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbhowto kbmt KB154780 KbMtvi
Phản hồi