Làm thế nào để phân tích cú pháp của một người tên thành nhiều biến

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:168799
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này cung cấp một thủ tục cho phân tích một biến duy nhất có chứatên của một người thành đến 6 phần:
  Title        (Mr., Ms., etc.)  First Name  Middle Initial(s)  Last Name  Pedigree       (Jr., Sr., III, etc.)  Degree(s)      (B.S., PhD, etc.)				
THÔNG TIN THÊM
CẢNH BÁO: BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN CỦA CODE/VĨ MÔ ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG BÀI VIẾT NÀY LÀ ATRỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. Microsoft cung cấp này mã/vĩ mô "như là" không có bảo hànhcủa loại nào, thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn đối với cácbảo đảm ngụ ý khả năng bán hàng và/hoặc tập thể dục cho một cụ thểmục đích.

Lưu Ý: trong mẫu mã sau đây, một gạch dưới (_) ở phần cuối của một dòngđược sử dụng như một ký tự tiếp tục dòng. Đối với các phiên bản BASIC khônghỗ trợ ký tự tiếp tục dòng, loại bỏ gạch dưới từ cáckết thúc của các dòng và hợp nhất với dòng sau khi tái tạo điều nàyMã.

Các lĩnh vực được phân tích và gỡ bỏ từ tên theo thứ tự sau:
Tiêu đề-(Nếu chữ đầu tiên phù hợp với danh sách các tiêu đề tiêu chuẩn)
Bằng cấp-(bất cứ điều gì sau dấu phẩy đầu tiên)
Pedigree – (nếu từ cuối phù hợp với danh sách tiêu chuẩn pedigrees)
Cuối cùng tên-(không chứa dấu cách, nhưng có thể được hyphenated)
Tên đầu tiên-(không chứa dấu cách)
Trung Initial(s) – (còn lại)

Ví dụ-by-step

 1. Nhập mã sau đây:
     Function CutLastWord (ByVal S As String, Remainder As String) _     As String   ' CutLastWord: returns the last word in S.   ' Remainder: returns the rest.   '   ' Words are separated by spaces   '   Dim I As Integer, P As Integer    S = Trim$(S)    P = 1    For I = Len(S) To 1 Step -1     If Mid$(S, I, 1) = " " Then      P = I + 1      Exit For     End If    Next I    If P = 1 Then     CutLastWord = S     Remainder = ""    Else     CutLastWord = Mid$(S, P)     Remainder = Trim$(Left$(S, P - 1))    End If   End Function   Function CutWord (ByVal S As String, Remainder As String) As String   '   ' CutWord: returns the first word in S.   ' Remainder: returns the rest.   '   Dim P As Integer    S = Trim$(S)    P = InStr(S, " ")    If P = 0 Then P = Len(S) + 1    CutWord = Left$(S, P - 1)    Remainder = Trim$(Mid$(S, P + 1))   End Function   Sub ParseName (ByVal S As String, Title As String, FName As String, _           MName As String, LName As String, _           Pedigree As String, Degree As String)   Dim Word As String, P As Integer, Found As Integer   Const Titles = "Mr.Mrs.Ms.Dr.Miss,Sir,Madam,Mayor,President"   Const Pedigrees = "Jr.Sr.III,IV,VIII,IX,XIII"    Title = ""    FName = ""    MName = ""    LName = ""    Pedigree = ""    Degree = ""   '   ' Get Title   '    Word = CutWord(S, S)    If InStr(Titles, Word) Then     Title = Word    Else     S = Word & " " & S    End If   '   ' Get Degree   '    P = InStr(S, ",")    If P > 0 Then     Degree = Trim$(Mid$(S, P + 1))     S = Trim$(Left$(S, P - 1))    End If   '   ' Get Pedigree   '    Word = CutLastWord(S, S)    If InStr(Pedigrees, Word) Then     Pedigree = Word    Else     S = S & " " & Word    End If   '   ' Get the rest   '    LName = CutLastWord(S, S)  ' Last Name    FName = CutWord(S, S)    ' First Name    MName = Trim(S)       ' Initials/Middle Name(s)   End Sub						
 2. Để kiểm tra, tạo ra một hình thức với bảy hộp văn bản (txtName, txtTitle, txtFirstName, txtMI, txtLastName, txtPedigree, txtDegree), và một lệnh nút. Thêm mã sau đây:
     Sub Command1_Click()   Dim Title As String, FName As String, MI As String   Dim LName As String, Pedigree As String, Degree As String    ParseName txtName, Title, FName, MI, LName, Pedigree, Degree    txtTitle = Title    txtFirstName = FName    txtMI = MI    txtLastName = LName    txtPedigree = Pedigree    txtDegree = Degree   End Sub						
 3. Hiển thị các hình thức, hãy nhập tên vào txtName và bấm vào lệnh nút. Sáu lĩnh vực khác nên chứa các giá trị phân tích.

Thông tin bổ sung

Các ghi chú, hạn chế và góp ý cho các cải tiến (trái để cácthiết bị của người đọc):

 1. Những thói quen phân tích cú pháp giả định một dấu phẩy trước khi mức độ, nhưng không phải trước khi các Pedigree. Nếu có một dấu phẩy trước khi Pedigree, nó sẽ được bao gồm như một phần của các Degree(s). Nếu bạn muốn cho phép Pedigree được dẫn trước bởi một dấu phẩy, bạn có thể thêm một kiểm tra bổ sung để xem nếu là người đầu tiên từ (cách nhau bằng dấu phẩy) của bằng cấp là trong danh sách tiêu chuẩn Pedigrees.
 2. Tên đầu tiên và cuối cùng được cho là chứa khoảng trắng không có. Nếu họ làm (ví dụ như Mary Beth Saint John), một phần của tên (ví dụ như Beth Saint) sẽ kết thúc lên trong tên ban đầu/Trung Trung trở về giá trị. Thật không may, nhờ biến đổi cao của trường hợp này, không có không có tốt workaround khác so với hướng dẫn sử dụng can thiệp.
 3. Những thói quen phân tích cú pháp được thiết kế cho tiếng Anh/Mỹ tên. Khác ngôn ngữ có thể có công ước khác nhau mà có thể yêu cầu điều chỉnh để phân tích cú pháp mã.
 4. Danh sách tiêu chuẩn tiêu đề và Pedigrees có thể kéo dài một cách dễ dàng bởi thêm mục vào tờ khai Const hai trong ParseName.
 5. Kiểm tra cho tiêu đề có thể được thực hiện hơn chung bằng cách tìm kiếm một khoảng thời gian kết thúc từ đầu tiên nếu nó chưa được trong danh sách tiêu chuẩn Tiêu đề.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 168799 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 17:03:55 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Visual Basic 5.0 Control Creation Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 Standard Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 2.0 Standard Edition, Microsoft Visual Basic 3.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 2.0 Professional Edition, Microsoft Access 1.0 Standard Edition, Microsoft Access 1.1 Standard Edition, Microsoft Access 2.0 Standard Edition, Microsoft Access 97 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Word 97 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbprogramming kbmt KB168799 KbMtvi
Phản hồi