Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả sự kiện an ninh

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:174074
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này chứa mô tả của khác nhau liên quan đến bảo mật và kiểm định-sự kiện liên quan, và lời khuyên cho việc giải thích cho họ.

Những sự kiện này tất cả sẽ xuất hiện trong sổ ghi sự kiện bảo mật và sẽ được đăng nhậpvới một nguồn an ninh"."
THÔNG TIN THÊM
  Event ID: 512    Type: Success AuditDescription: Windows NT is starting up.  Event ID: 513    Type: Success AuditDescription: Windows NT is shutting down. All logon sessions will be       terminated by this shutdown.  Event ID: 514    Type: Success AuditDescription: An authentication package has been loaded by the Local       Security Authority. This authentication package will be       used to authenticate logon attempts.       Authentication Package Name: %1  Event ID: 515    Type: Success AuditDescription: A trusted logon process has registered with the Local       Security Authority. This logon process will be trusted to       submit logon requests.       Logon Process Name: %1  Event ID: 516    Type: Success AuditDescription: Internal resources allocated for the queuing of audit       messages have been exhausted, leading to the loss of some       audits.       Number of audit messages discarded: %1  Event ID: 517    Type: Success AuditDescription: The audit log was cleared       Primary User Name: %1   Primary Domain: %2       Primary Logon ID: %3    Client User Name: %4       Client Domain: %5     Client Logon ID: %6  Event ID: 518    Type: Success AuditDescription: A notification package has been loaded by the Security       Account Manager. This package will be notified of any       account or password changes.       Notification Package Name: %1  Event ID: 528    Type: Success AuditDescription: Successful Logon:       User Name: %1       Domain: %2       Logon ID: %3       Logon Type: %4       Logon Process: %5     Authentication Package: %6       Workstation Name: %7  Event ID: 529    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure:       Reason: Unknown user name or bad password       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6  Event ID: 530    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure:       Reason: Account logon time restriction violation       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6  Event ID: 531    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure:       Reason: Account currently disabled       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6  Event ID: 532    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure:       Reason: The specified user account has expired       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6  Event ID: 533    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure:       Reason: User not allowed to logon at this computer       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6  Event ID: 534    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure:       Reason: The user has not been granted the requested logon       type at this machine       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6  Event ID: 535    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure:       Reason: The specified account's password has expired       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6  Event ID: 536    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure:       Reason: The NetLogon component is not active       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6  Event ID: 537    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure:       Reason: An unexpected error occurred during logon       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6  Event ID: 538    Type: Success AuditDescription: User Logoff:       User Name: %1       Domain: %2       Logon ID: %3       Logon Type: %4  Event ID: 539    Type: Failure AuditDescription: Logon Failure:       Reason: Account locked out       User Name: %1       Domain: %2       Logon Type: %3       Logon Process: %4       Authentication Package: %5 Workstation Name: %6  Event ID: 560    Type: Success AuditDescription: Object Open:       Object Server: %1     Object Type: %2       Object Name: %3      New Handle ID: %4       Operation ID: {%5,%6}       Process ID: %7       Primary User Name: %8       Primary Domain: %9     Primary Logon ID: %10       Client User Name: %11   Client Domain: %12       Client Logon ID: %13    Accesses %14       Privileges %15  Event ID: 561    Type: Success AuditDescription: Handle Allocated:       Handle ID: %1       Operation ID: {%2,%3}       Process ID: %4  Event ID: 562    Type: Success AuditDescription: Handle Closed:       Object Server: %1     Handle ID: %2       Process ID: %3  Event ID: 563    Type: Success AuditDescription: Object Open for Delete:       Object Server: %1     Object  Type: %2       Object Name: %3      New Handle ID: %4       Operation ID: {%5,%6}       Process ID: %7       Primary User Name: %8       Primary Domain: %9     Primary Logon ID: %10       Client User Name: %11   Client Domain: %12       Client Logon ID: %13    Accesses %14       Privileges %15  Event ID: 564    Type: Success AuditDescription: Object Deleted:       Object Server: %1     Handle ID: %2       Process ID: %3  Event ID: 576    Type: Success AuditDescription: Special privileges assigned to new logon:       User Name: %1       Domain: %2       Logon ID: %3       Assigned: %4  Event ID: 577    Type: Success AuditDescription: Privileged Service Called:       Server: %1       Service: %2       Primary User Name: %3   Primary Domain: %4       Primary Logon ID: %5    Client User Name: %6       Client Domain: %7     Client Logon ID: %8       Privileges: %9  Event ID: 578    Type: Failure AuditDescription: Privileged object operation:       Object Server: %1     Object Handle: %2       Process ID: %3       Primary User Name: %4       Primary Domain: %5     Primary Logon ID: %6       Client User Name: %7    Client Domain: %8       Client Logon ID: %9    Privileges: %10  Event ID: 592    Type: Success AuditDescription: A new process has been created:       New Process ID: %1     Image File Name: %2       Creator Process ID: %3   User Name: %4       Domain: %5         Logon ID: %6  Event ID: 593    Type: Success AuditDescription: A process has exited:       Process ID: %1       User Name: %2       Domain: %3       Logon ID: %4  Event ID: 594    Type: Success AuditDescription: A handle to an object has been duplicated:       Source Handle ID: %1    Source Process ID: %2       Target Handle ID: %3    Target Process ID: %4  Event ID: 595    Type: Success AuditDescription: Indirect access to an object has been obtained:       Object  Type: %1     Object Name: %2       Process ID: %3       Primary User Name: %4       Primary Domain: %5     Primary Logon ID: %6       Client User Name: %7    Client Domain: %8       Client Logon ID: %9    Accesses: %10  Event ID: 608    Type: Success AuditDescription: User Right Assigned:       User Right: %1       Assigned To: %2       Assigned By:       User Name: %3       Domain: %4       Logon ID: %5  Event ID: 609    Type: Success AuditDescription: User Right Removed:       User Right: %1       Removed From: %2       Removed By:       User Name: %3       Domain: %4       Logon ID: %5  Event ID: 610    Type: Success AuditDescription: New Trusted Domain:       Domain Name: %1      Domain ID: %2       Established By:       User Name: %3       Domain: %4       Logon ID: %5  Event ID: 611    Type: Success AuditDescription: Removing Trusted Domain:       Domain Name: %1      Domain ID: %2       Removed By:       User Name: %3       Domain: %4       Logon ID: %5  Event ID: 612    Type: Success AuditDescription: Audit Policy Change:       New Policy:       Success  Failure        %1     %2  System        %3     %4  Logon/Logoff        %5     %6  Object Access        %7     %8  Privilege Use        %9    %10  Detailed Tracking       %11    %12  Policy Change       %13    %14  Account Management       Changed By:       User Name: %15       Domain Name: %16       Logon ID: %17  Event ID: 624    Type: Success AuditDescription: User Account Created:       New Account Name: %1    New Domain: %2       New Account ID: %3     Caller User Name: %4       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6       Privileges %7  Event ID: 625    Type: Success AuditDescription: User Account Type Change:       Target Account Name: %1  Target Domain: %2       Target Account ID: %3   New Type: %4       Caller User Name: %5    Caller Domain: %6       Caller Logon ID: %7  Event ID: 626    Type: Success AuditDescription: User Account Enabled:       Target Account Name: %1  Target Domain: %2       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6  Event ID: 627    Type: Success AuditDescription: Change Password Attempt:       Target Account Name: %1  Target Domain: %2       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6       Privileges: %7  Event ID: 628    Type: Success AuditDescription: User Account password set:       Target Account Name: %1  Target Domain: %2       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6  Event ID: 629    Type: Success AuditDescription: User Account Disabled:       Target Account Name: %1  Target Domain: %2       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6  Event ID: 630    Type: Success AuditDescription: User Account Deleted:       Target Account Name: %1  Target Domain: %2       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6       Privileges: %7  Event ID: 631    Type: Success AuditDescription: Global Group Created:       New Account Name: %1    New Domain: %2       New Account ID: %3     Caller User Name: %4       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6       Privileges: %7  Event ID: 632    Type: Success AuditDescription: Global Group Member Added:       Member: %1         Target Account Name: %2       Target Domain: %3     Target Account ID: %4       Caller User Name: %5    Caller Domain: %6       Caller Logon ID: %7    Privileges: %8  Event ID: 633    Type: Success AuditDescription: Global Group Member Removed:       Member: %1         Target Account Name: %2       Target Domain: %3     Target Account ID: %4       Caller User Name: %5    Caller Domain: %6       Caller Logon ID: %7    Privileges: %8  Event ID: 634    Type: Success AuditDescription: Global Group Deleted:       Target Account Name: %1  Target Domain: %2       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6       Privileges: %7  Event ID: 635    Type: Success AuditDescription: Local Group Created:       New Account Name: %1    New Domain: %2       New Account ID: %3     Caller User Name: %4       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6       Privileges: %7  Event ID: 636    Type: Success AuditDescription: Local Group Member Added:       Member: %1         Target Account Name: %2       Target Domain: %3     Target Account ID: %4       Caller User Name: %5    Caller Domain: %6       Caller Logon ID: %7    Privileges: %8  Event ID: 637    Type: Success AuditDescription: Local Group Member Removed:       Member: %1         Target Account Name: %2       Target Domain: %3     Target Account ID: %4       Caller User Name: %5    Caller Domain: %6       Caller Logon ID: %7    Privileges: %8  Event ID: 638    Type: Success AuditDescription: Local Group Deleted:       Target Account Name: %1  Target Domain: %2       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6       Privileges: %7  Event ID: 639    Type: Success AuditDescription: Local Group Changed:       Target Account Name: %1  Target Domain: %2       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6       Privileges: %7  Event ID: 640    Type: Success AuditDescription: General Account Database Change:       Type of change: %1     Object Type: %2       Object Name: %3      Object ID: %4       Caller User Name: %5    Caller Domain: %6       Caller Logon ID: %7  Event ID: 641    Type: Success AuditDescription: Global Group Changed:       Target Account Name: %1  Target Domain: %2       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6       Privileges: %7  Event ID: 642    Type: Success AuditDescription: User Account Changed:       Target Account Name: %1  Target Domain: %2       Target Account ID: %3   Caller User Name: %4       Caller Domain: %5     Caller Logon ID: %6       Privileges: %7  Event ID: 643    Type: Success AuditDescription: Domain Policy Changed:       Domain: %1         Domain ID: %2       Caller User Name: %3    Caller Domain: %4       Caller Logon ID: %5    Privileges: %6  Event ID: 644 Event Type: Success AuditDescription: User Account Locked OutTarget Account Name: %1  Target Account ID: %2Caller Machine Name: %3  Caller User Name: %4Caller Domain:   %5    Caller Logon ID: %6				
Hack giây evt

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 174074 - Xem lại Lần cuối: 12/04/2015 17:53:15 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB174074 KbMtvi
Phản hồi