Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để tự động hoá mail merge để Word bằng cách sử dụng OLE và ODBC

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:181926
TÓM TẮT
Bài viết này chứng tỏ làm thế nào để sử dụng tự động hóa OLE để tạo một mail mergetrong Microsoft Office Word 2003 bằng cách sử dụng dữ liệu từ một Visual FoxPro (VFP) choCửa sổ bảng.
THÔNG TIN THÊM
Dưới đây là đoạn code Visual FoxPro for Windows bằng cách sử dụng Word.Applicationmô hình đối tượng mail merge bằng cách sử dụng một nguồn dữ liệu ODBC để thực hiện mộthiện có Visual FoxPro bảng. Mã này có thể sử dụng một nguồn dữ liệu hiện cótên (DSN), tạo ra trong quản lý trình điều khiển ODBC, hoặc nó có thể tạo ra một ngày cácbay bằng cách sử dụng một API gọi thêm và sử dụng DSN. Trong ví dụ dưới đây,"Visual FoxPro bàn" là DSN tạo trong quản lý trình điều khiển ODBC và điểm đến thư mục \Samples\Data trong thư mục nhà VFP. Các đường dẫn sẽ rất có thể cóphải được thay đổi để phản ánh những người sử dụng đường dẫn.

Chú ý Mã này được thử nghiệm với dịch vụ phát hành-1 (SR-1) cho Word 97 và Microsoft Office Word 2003.Bằng cách sử dụng các phiên bản trước của Word 97 gây ra một loại Mismatch và OLE kháclỗi.

Tạo ra một chương trình và nhập vào đoạn mã sau:
 ***/ Begin program code /***  * Code to create a new data source to a VFP table.  *  * Use the Declare DLL function to prototype the  * SQLConfigDataSource function.  * Using SQLConfigDataSource prevents having to go into  * the ODBC Driver Manager and create the DSN.  ***  IF VAL(SUBSTR(VERSION(4),2,1))>7lthemes=_screen.Themes_screen.Themes=.f.ENDIF  DECLARE Integer SQLConfigDataSource in odbccp32.dll Integer, ;   Integer, String, String  ***  * Create a string containing the settings appropriate to the driver.  * The following is an example for the Microsoft VFP ODBC driver  * accessing the Customer.dbf file.  ***  *** Change the path below to point to the Customer table ***  *** in the \Samples\Data folder.           ***  settings="DSN=visual foxpro tables"+chr(0)+;       "Description=VFP ODBC Driver"+chr(0)+;       "SourceDB=e:\vfp7\samples\data"+chr(0)+;       "SourceType=DBF"  =SQLConfigDataSource(0,1,"Microsoft Visual FoxPro Driver",settings)  * NOTE: Ensure there are no spaces on either side of the equal sign (=).  ON ERROR DO errhand WITH ERROR(), MESSAGE(), MESSAGE(1), PROGRAM( ),  LINENO( ) && Trap OLE & other errors.  * Initialize variables passed to Word to create form letter.  intro1="Congratulations! You are one of our best customers since you have ;  purchased $"  intro2=" each month from us. "  intro3="As a result, your maximum order amount has been increased by ;  $2500.00. If you have any questions, please feel free to contact us."  oWord = CREATEOBJECT("Word.Application")   WITH oWord     * Assign values to variables     dsname="e:\VFP7\SAMPLES\DATA\customer.DBF"     wformat=0     wconfirmconv=0     wreadonly=0     wlinktosource=0     waddtofilelist=0     wpassworddoc=""     wpasswordtemp=""     wrevert=0     wprotectdoc=""     wprotecttemp=""     wconn="DSN=visual foxpro tables;uid=;pwd=;"+;      "sourcedb=e:\vfp7\samples\data;sourcetype=dbf"+;      "exclusive=no;backgroundfetch=yes;collate=machine;"     wsqlstatement="SELECT contact,company,title,address,city,;      postalcode,STR(maxordamt,12,2) as maxordamt FROM customer ;      WHERE (customer.maxordamt>$100000)"     .Visible=.T.   && Make Word visible.     .WindowState = 2  && Minimize Word.     .Documents.Add   && Add new document.     .Selection.InsertParagraphAfter     .ActiveDocument.MailMerge.OpenDataSource;      (dsname,wformat,wconfirmconv,wreadonly,wlinktosource,;       waddtofilelist,wpassworddoc,wpasswordtemp,wrevert,;       wprotectdoc,wprotecttemp,wconn,wsqlstatement)     .ActiveDocument.MailMerge.EditMainDocument     .Selection.InsertDateTime("dddd, MMMM dd, yyyy", 1)     .Selection.MoveRight     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.MoveDown     .ActiveDocument.MailMerge.Fields.Add;      (oWord.Selection.Range,"contact")     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.MoveDown     .ActiveDocument.MailMerge.Fields.Add;      (oWord.Selection.Range,"company")     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.MoveDown     .ActiveDocument.MailMerge.Fields.Add;       (oWord.Selection.Range,"title")     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.MoveDown     .ActiveDocument.MailMerge.Fields.Add;      (oWord.Selection.Range,"address")     .Selection.InsertAfter(", ")     .Selection.MoveRight     .ActiveDocument.MailMerge.Fields.Add(oWord.Selection.Range,"city")     .Selection.InsertAfter(" ")     .Selection.MoveRight     .ActiveDocument.MailMerge.Fields.Add;      (oWord.Selection.Range,"postalcode")     .Selection.MoveRight     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.InsertAfter("Dear ")     .Selection.MoveRight     .ActiveDocument.MailMerge.Fields.Add;      (oWord.Selection.Range,"contact")     .Selection.MoveRight     .Selection.InsertAfter(":")     .Selection.MoveRight     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.MoveDown     .Selection.InsertAfter(intro1)     .Selection.MoveRight     .ActiveDocument.MailMerge.Fields.Add;      (oWord.Selection.Range,"maxordamt")     .Selection.MoveRight     .Selection.InsertAfter(intro2)     .Selection.MoveRight     .Selection.InsertAfter(intro3)     .Selection.MoveRight     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.MoveDown     .Selection.InsertAfter("Thank you,")     .Selection.MoveRight     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.InsertParagraphAfter     .Selection.MoveDown     .Selection.Fields.Add(oWord.Selection.Range,-1,"author")     .ActiveDocument.MailMerge.Destination = 0 && new document.     .ActiveDocument.MailMerge.Execute     && Run the merge.     nanswer = MESSAGEBOX("Would you like to view the finished ;     document?",36,"Switch to Word")     DO CASE      CASE nanswer = 6        .ActiveWindow.View.Type = 3  && Page layout view.        .Visible = .T.        .Application.Activate  && Bring Word forward.        .WindowState = 0     && Word in normal state.        =INKEY(5)     && Wait 5 seconds then bring VFP back.        .WindowState = 2  && Then minimize Word.       ENDCASE     nanswer = MESSAGEBOX("Print the document?",36,;     "Print the merged document.")     DO CASE      CASE nanswer = 6     && Yes        .ActiveDocument.PrintOut  && Print the merged form letter.     ENDCASE     nanswer = MESSAGEBOX("Save the document?",36,;     "Enter the name to save the merged document.")     DO CASE      CASE nanswer = 6     && Yes        cbaddoc=SPACE(25)        DO WHILE .T.         DEFINE WINDOW getname FROM 1,1 TO 15,60 ;           FONT 'COURIER NEW',10 FLOAT GROW ZOOM           ACTIVATE WINDOW getname           cdoc=SPACE(25)           mquit = SPACE(1)         IF !EMPTY(cbaddoc)           @2,1 SAY "Existing file name: "+cbaddoc COLOR R+/w         ENDIF         @4,1 SAY "Enter a name for the Word document."         @5,1 GET cdoc color b/w VALID emptyChk(cdoc)         @7,25 GET mquit FUNCTION '*T Save' SIZE 2,10         READ CYCLE         CLEAR WINDOW getname         cdoc=ALLTRIM(cdoc)         cpath= .Options.DefaultFilePath(0)  && Get Word's                         && default document path.         IF FILE(cpath+"\"+cdoc+".doc")           WAIT WINDOW "Document already exists! Enter another ;           file name." TIME 1           cbaddoc=cdoc           LOOP         ELSE           .ActiveDocument.SaveAs(cdoc)         ENDIF         .Documents.Close(0)         .Application.Quit         EXIT        ENDDO      CASE nanswer = 7     && No        .Documents.Close(0)        .Application.Quit      ENDCASE   ENDWITH  ON ERROR && Restore system error handler.  IF VAL(SUBSTR(VERSION(4),2,1))>7_screen.Themes=lthemes  endif  PROCEDURE emptychk  PARAMETER pcdoc  IF !EMPTY(pcdoc)   RETURN .T.  ELSE   WAIT WINDOW "Enter a name for the Word Document"   RETURN 0  ENDIF  PROCEDURE errhand  PARAMETER merror, mess, mess1, mprog, mlineno  CLEAR  IF merror=1426   mlineno=LTRIM(STR(LINENO()))   merror=LTRIM(STR(merror))   =MESSAGEBOX("You have an OLE error. Usually this is caused by   quitting Word or canceling out of a dialog box in Word. "+CHR(13)+;   "The error message is "+mess)  ELSE   mlineno=LTRIM(STR(LINENO()))   merror=LTRIM(STR(merror))   =MESSAGEBOX("An error occured on line "+mlineno+;   ". The error message is "+mess+" The error number is "+merror)  ENDIF  ON ERROR  RETURN  ***/ End program code /***						
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được phiên bản Word cho Windows 97 dịch vụ 1 (SR-1), nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
172475Làm thế nào để có được và cài đặt MS Office 97 SR-1
Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng trợ giúp (từ ' 97); tìm kiếm trên "OLE"

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 181926 - Xem lại Lần cuối: 08/20/2011 08:51:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Visual FoxPro 3.0 Standard Edition, Microsoft Visual FoxPro 5.0 Standard Edition, Microsoft Visual FoxPro 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual FoxPro 7.0 Professional Edition, Microsoft Visual FoxPro 8.0 Professional Edition, Microsoft Visual FoxPro 9.0 Professional Edition

 • kbautomation kbhowto kbinterop kbmt KB181926 KbMtvi
Phản hồi
ipt> /html>