Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

XADM: Tham số dòng lệnh ESEUTIL

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:182903
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Microsoft Exchange Server 5.5 bao gồm một tiện ích được gọi là Eseutil cóthay thế Edbutil từ phiên bản trước.
THÔNG TIN THÊM
Lệnh sau sẽ xuất thông tin dưới đây:
C:\>ESEUTIL /?
Microsoft(R) Exchange Server Database UtilitiesVersion 5.5Copyright (C) Microsoft Corporation 1991-1997. All Rights Reserved.DESCRIPTION: Maintenance utilities for Microsoft(R) Exchange Serverdatabases.MODES OF OPERATION:  Defragmentation: ESEUTIL /d <database name> [options]     Recovery: ESEUTIL /r [options]     Integrity: ESEUTIL /g <database name> [options]      Upgrade: ESEUTIL /u <database name> /d<previous .DLL> [options]     File Dump: ESEUTIL /m[mode-modifier] <filename>      Repair: ESEUTIL /p <database name> [options]  Note log file path must be specified explicitly  unless using /IS or /DS options.<<<<< Press a key for more help >>>>>D=Defragmentation, R=Recovery, G=Integrity, U=Upgrade, M=File Dump,P=Repair=>DEFRAGMENTATION (D)DEFRAGMENTATION/COMPACTION: DESCRIPTION: Performs off-line compaction of a database.   SYNTAX: ESEUTIL /d <database name> [options] PARAMETERS: <database name> - filename of database to compact, or one of                /ispriv, /ispub, or /ds (see NOTES below)  OPTIONS: zero or more of the following switches, separated by a space:       /l<path> - location of log files (default: current directory)       /s<path> - location of system files (e.g., checkpoint file)             (default: current directory)       /b<db>  - make backup copy under the specified name       /t<db>  - set temp. database name (default: TEMPDFRG.EDB)       /p    - preserve temporary database (i.e., don't instate)       /o    - suppress logo   NOTES: 1) The switches /ispriv, /ispub, and /ds use the Registry         to automatically set the database name, log file path,         and system file path for the appropriate Exchange store.       2) Before defragmentation begins, soft recovery is always         performed to ensure the database is in a consistent state.       3) If instating is disabled (i.e., /p), the original database         is preserved uncompacted, and the temporary database will         contain the defragmented version of the database.RECOVERY (R)RECOVERY: DESCRIPTION: Performs recovery, bringing all databases to a        consistent state.   SYNTAX: ESEUTIL /r [options]  OPTIONS: zero or more of the following switches, separated by a space:       /is or /ds - see NOTES below       /l<path>  - location of log files              (default: current directory)       /s<path>  - location of system files (e.g., checkpoint file)              (default: current directory)       /o     - suppress logo   NOTES: 1) The special switches /is and /ds use the Registry to         automatically set the log file path and system file path         for recovery of the appropriate Exchange store(s).INTEGRITY (G)INTEGRITY: DESCRIPTION: Verifies integrity of a database.   SYNTAX: ESEUTIL /g <database name> [options] PARAMETERS: <database name> - filename of database to verify, or one of                 /ispriv, /ispub, or /ds (see NOTES below)  OPTIONS: zero or more of the following switches, separated by a space:       /t<db>  - set temp. database name (default: INTEG.EDB)       /v    - verbose       /x    - give detailed error messages       /o    - suppress logo   NOTES: 1) The consistency checker performs no recovery and always         assumes that the database is in a consistent state,         returning an error if this is not the case.       2) The special switches /ispriv, /ispub, and /ds use the         registry to automatically set the database name for the         appropriate Exchange store.UPGRADE (U)UPGRADE: DESCRIPTION: Upgrades a database (created using a previous release of        Microsoft(R) Exchange Server) to the current version.   SYNTAX: ESEUTIL /u <database name> /d<previous .DLL> [options] PARAMETERS: <database name>  - filename of the database to upgrade.       /d<previous .DLL> - pathed filename of the .DLL that came                 with the release of Microsoft(R) Exchange                 Server from which you're upgrading.  OPTIONS: zero or more of the following switches, separated by a space:       /b<db> - make backup copy under the specified name       /t<db> - set temporary database name (default: TEMPUPGD.EDB)       /p   - preserve temporary database (i.e., don't instate)       /o   - suppress logo   NOTES: 1) This utility should only be used to upgrade a database         after an internal database format change has taken place.         If necessary, this will usually only coincide with the         release of a major, new revision of Microsoft(R)         Exchange Server.       2) Before upgrading, the database should be in a consistent         state. An error will be returned if otherwise.       3) If instating is disabled (i.e., /p), the original database         is preserved unchanged, and the temporary database will         contain the upgraded version of the database.FILE DUMP (M)FILE DUMP: DESCRIPTION: Generates formatted output of various database file types.   SYNTAX: ESEUTIL /m[mode-modifier] <filename> [options] PARAMETERS: [mode-modifier] - an optional letter designating the type of                 file dump to perform. Valid values are:                 h - dump database header (default)                 k - dump checkpoint file        <filename>   - name of file to dump. The type of the               specified file should match the dump type               being requested (e.g., if using /mh, then               <filename> must be the name of a database).REPAIR (P)REPAIR: DESCRIPTION: Repairs a corrupted or damaged database.   SYNTAX: ESEUTIL /p <database name> [options] PARAMETERS: <database name> - filename of database to compact, or one of                 /ispriv, /ispub, or /ds (see NOTES below)  OPTIONS: zero or more of the following switches, separated by a space:      /t<db>    - set temp. database name (default: REPAIR.EDB)      /d      - don't repair the database, just scan for errors      /v      - verbose output      /x      - give detailed error messages      /o      - suppress logo  NOTES: 1) The switches /ispriv, /ispub, and /ds use the registry       to automatically set the database name for the       appropriate Exchange store.      2) Recovery will not be run.				
LƯU Ý: "Nâng cấp" phần, dưới "Tham số", đề cập đến Edb.dll từ CD Exchange 5.5. Để tìm tệp này, xác định vị trí Server\Setup\Nền tảng thư mục trên đĩa CD Exchange 5.5.

Để biết thêm chi tiết về việc sử dụng ESEUTIL /U, bấm vào những con số bài viết dưới đây để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
196693 XADM: Làm thế nào để sử dụng ESEUTIL /U để nâng cấp cơ sở dữ liệu
259851 Chi nhánh của chạy eseutil /p hoặc edbutil/d /r lệnh trong Exchange

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 182903 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 08:30:19 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbusage kbmt KB182903 KbMtvi
Phản hồi