Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để kê khai Windows bằng cách sử dụng WIN32 API

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:183009
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bạn có thể danh sách Windows, bao gồm cả trẻ em Windows, bằng cách sử dụng GetWindow API.Tuy nhiên, một ứng dụng cho các cuộc gọi GetWindow để thực hiện điều này công việc rủi rođang được đánh bắt trong một vòng lặp vô hạn hoặc tham khảo một xử lý một cửa sổ đóđã được tiêu huỷ. Bằng cách sử dụng EnumWindows cho quốc gia Windows vàEnumChildWindows cho trẻ em Windows hoặc EnumThreadWindows cho tất cả các conWindows kết hợp với một chủ đề là một phương pháp ưa thích và được thể hiệntrong bài viết này.
THÔNG TIN THÊM
EnumWindows liệt kê tất cả các cấp cao nhất Windows, nhưng chưa đứa trẻ Windows. CácChức năng EnumChildWindows không kê khai quốc gia windows thuộc sở hữu của cáccửa sổ cụ thể cũng như nó hiện kê khai bất kỳ cửa sổ thuộc sở hữu khác. CácChức năng EnumThreadWindows liệt kê tất cả cửa sổ đứa trẻ không liên kết vớimột chủ đề. Mẫu này sử dụng cả ba vào danh sách các lớp và tiêu đề của Windowsnó tìm thấy. Lưu ý rằng trong khi tất cả cửa sổ có một lớp học, không phải tất cả có một tiêu đề.

Ví dụ-by-step

 1. Bắt đầu một dự án mới trong Visual Basic. Form1 được tạo ra theo mặc định.
 2. Thêm hai CommandButtons và một hộp.
 3. Copy đoạn mã sau vào mẫu của module:
     Option Explicit   Private Sub Command1_Click()     Dim lRet As Long, lParam As Long     Dim lhWnd As Long     lhWnd = Me.hwnd ' Find the Form's Child Windows     ' Comment the line above and uncomment the line below to     ' enumerate Windows for the DeskTop rather than for the Form     'lhWnd = GetDesktopWindow() ' Find the Desktop's Child Windows     ' enumerate the list     lRet = EnumChildWindows(lhWnd, AddressOf EnumChildProc, lParam)   End Sub   Private Sub Command2_Click()     Dim lRet As Long     Dim lParam As Long     'enumerate the list     lRet = EnumWindows(AddressOf EnumWinProc, lParam)     ' How many Windows did we find?     Debug.Print TopCount; " Total Top level Windows"     Debug.Print ChildCount; " Total Child Windows"     Debug.Print ThreadCount; " Total Thread Windows"     Debug.Print "For a grand total of "; TopCount + _     ChildCount + ThreadCount; " Windows!"   End Sub					
 4. Thêm một mô-đun với đoạn mã sau:
     Option Explicit   Type RECT     Left As Long     Top As Long     Right As Long     Bottom As Long   End Type   Declare Function GetWindowRect Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, _     lpRect As RECT) As Long   Declare Function MoveWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, _     ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, _     ByVal nHeight As Long, ByVal bRepaint As Long) As Long   Declare Function GetDesktopWindow Lib "user32" () As Long   Declare Function EnumWindows Lib "user32" _     (ByVal lpEnumFunc As Long, ByVal lParam As Long) As Long   Declare Function EnumChildWindows Lib "user32" (ByVal hWndParent _     As Long, ByVal lpEnumFunc As Long, ByVal lParam As Long) As Long   Declare Function EnumThreadWindows Lib "user32" (ByVal dwThreadId _     As Long, ByVal lpfn As Long, ByVal lParam As Long) As Long   Declare Function GetWindowThreadProcessId Lib "user32" _     (ByVal hwnd As Long, lpdwProcessId As Long) As Long   Declare Function GetClassName Lib "user32" Alias "GetClassNameA" _     (ByVal hwnd As Long, ByVal lpClassName As String, _     ByVal nMaxCount As Long) As Long   Declare Function GetWindowText Lib "user32" Alias "GetWindowTextA" _     (ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As String, _     ByVal cch As Long) As Long   Public TopCount As Integer   ' Number of Top level Windows   Public ChildCount As Integer  ' Number of Child Windows   Public ThreadCount As Integer ' Number of Thread Windows   Function EnumWinProc(ByVal lhWnd As Long, ByVal lParam As Long) _     As Long     Dim RetVal As Long, ProcessID As Long, ThreadID As Long     Dim WinClassBuf As String * 255, WinTitleBuf As String * 255     Dim WinClass As String, WinTitle As String     RetVal = GetClassName(lhWnd, WinClassBuf, 255)     WinClass = StripNulls(WinClassBuf) ' remove extra Nulls & spaces     RetVal = GetWindowText(lhWnd, WinTitleBuf, 255)     WinTitle = StripNulls(WinTitleBuf)     TopCount = TopCount + 1     ' see the Windows Class and Title for each top level Window     Debug.Print "Top level Class = "; WinClass; ", Title = "; WinTitle     ' Usually either enumerate Child or Thread Windows, not both.     ' In this example, EnumThreadWindows may produce a very long list!     RetVal = EnumChildWindows(lhWnd, AddressOf EnumChildProc, lParam)     ThreadID = GetWindowThreadProcessId(lhWnd, ProcessID)     RetVal = EnumThreadWindows(ThreadID, AddressOf EnumThreadProc, _     lParam)     EnumWinProc = True   End Function   Function EnumChildProc(ByVal lhWnd As Long, ByVal lParam As Long) _     As Long     Dim RetVal As Long     Dim WinClassBuf As String * 255, WinTitleBuf As String * 255     Dim WinClass As String, WinTitle As String     Dim WinRect As RECT     Dim WinWidth As Long, WinHeight As Long     RetVal = GetClassName(lhWnd, WinClassBuf, 255)     WinClass = StripNulls(WinClassBuf) ' remove extra Nulls & spaces     RetVal = GetWindowText(lhWnd, WinTitleBuf, 255)     WinTitle = StripNulls(WinTitleBuf)     ChildCount = ChildCount + 1     ' see the Windows Class and Title for each Child Window enumerated     Debug.Print "  Child Class = "; WinClass; ", Title = "; WinTitle     ' You can find any type of Window by searching for its WinClass     If WinClass = "ThunderTextBox" Then  ' TextBox Window      RetVal = GetWindowRect(lhWnd, WinRect) ' get current size      WinWidth = WinRect.Right - WinRect.Left ' keep current width      WinHeight = (WinRect.Bottom - WinRect.Top) * 2 ' double height      RetVal = MoveWindow(lhWnd, 0, 0, WinWidth, WinHeight, True)      EnumChildProc = False     Else      EnumChildProc = True     End If   End Function   Function EnumThreadProc(ByVal lhWnd As Long, ByVal lParam As Long) _     As Long     Dim RetVal As Long     Dim WinClassBuf As String * 255, WinTitleBuf As String * 255     Dim WinClass As String, WinTitle As String     RetVal = GetClassName(lhWnd, WinClassBuf, 255)     WinClass = StripNulls(WinClassBuf) ' remove extra Nulls & spaces     RetVal = GetWindowText(lhWnd, WinTitleBuf, 255)     WinTitle = StripNulls(WinTitleBuf)     ThreadCount = ThreadCount + 1     ' see the Windows Class and Title for top level Window     Debug.Print "Thread Window Class = "; WinClass; ", Title = "; _     WinTitle     EnumThreadProc = True   End Function   Public Function StripNulls(OriginalStr As String) As String     ' This removes the extra Nulls so String comparisons will work     If (InStr(OriginalStr, Chr(0)) > 0) Then      OriginalStr = Left(OriginalStr, InStr(OriginalStr, Chr(0)) - 1)     End If     StripNulls = OriginalStr   End Function					
 5. Chạy các dự án và bấm vào Command1. Điều này liệt kê các hình thức trẻ em Windows cho đến khi nó tìm thấy các hộp, sau đó tăng gấp đôi chiều cao của các TextBox và di chuyển nó đến vị trí 0, 0 (bên trái của các hình thức.)
 6. Nhấp vào Command2. Nó bây giờ danh sách các lớp và tiêu đề (nếu có một) cho tất cả các cấp cao nhất Windows cho cửa sổ con của họ, và bất cứ đứa trẻ không Windows gắn liền với chủ đề của họ, để cửa sổ ngay lập tức. Chú ý Điều này có thể là một danh sách rất dài và có thể mất vài phút để hoàn thành.
 7. Chạy trình đơn, chọn kết thúc, hoặc nhấp vào kết thúc để ngăn chặn các chương trình. Thay đổi mã trong Sub Command1_Click theo các ý kiến để vượt qua xử lý từ GetDesktopWindow. Chạy các dự án và bấm vào Command1 liệt kê tất cả các trẻ em Windows của máy tính để bàn. Lưu ý rằng thủ tục này có thể mất một thời gian để hoàn thành.
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng tìm kiếm trên các chủ đề sau trong hoặc cácWin32 lập trình của tài liệu tham khảo hoặc Microsoft Developer Network (MSDN)Thư viện đĩa CD-ROM:

 • EnumWindows
 • EnumChildWindows
 • EnumThreadWindows
 • GetDesktopWindow
 • GetClassName
 • GetWindowRect
 • GetWindowText
 • GetWindowThreadProcessId
 • MoveWindow
tìm thấy xác định vị trí gọi lại

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 183009 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 08:30:45 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Control Creation Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbapi kbhowto kbmt KB183009 KbMtvi
Phản hồi