Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để sử dụng MFC để tự động hoá Excel 2000 và Excel 2002 và có được một mảng từ một phạm vi trong Excel 2000 và Excel 2002

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:186122
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này chứng tỏ làm thế nào để tự động hoá Microsoft Excel và trở về các giá trị từ một phạm vi multi-cell một mảng.
THÔNG TIN THÊM
Để trở về các giá trị từ một phạm vi multi-cell mà không cần câu các tế bào cái một, bạn phải sử dụng chức năng thành viên GetValue của các Tầm bay đối tượng để trở về các giá trị một biến thể. Bạn sau đó xây dựng một SAFEARRAY dựa trên các biến thể bạn trở lại từ GetValue. Một khi bạn đã SAFEARRAY, bạn có thể truy cập vào các yếu tố sử dụng GetElement. Các bước sau đây minh họa này xử lý và chứng minh làm thế nào bạn có thể truy cập cả hai chuỗi và số các yếu tố.

Ghi chú cho tự động hoá Microsoft Excel 2000 và 2002

Mẫu mã trong bài viết này sử dụng hàm bao lớp được tạo ra từ Excel 97 đối tượng thư viện (Excel 8.olb). Với chút thay đổi, điều này Mã có thể được áp dụng cho một khách hàng tự động hóa sử dụng lớp hàm bao cho Excel 2000 (Excel9.olb) hoặc Excel 2002 (Excel.olb). Để có thêm thông tin về việc sử dụng mẫu mã được mô tả trong bài viết này với Microsoft Excel 2000 hoặc 2002 loại thư viện, nhấn số bài viết dưới đây để xem các bài viết trong các Cơ sở kiến thức Microsoft:
224925 Thông tin: Thư viện kiểu cho các văn phòng có thể thay đổi với mới phát hành

Các bước để tạo ra dự án

 1. Trong Microsoft Excel, tạo ra một bảng tính mới. Cư các tế bào A1:C8 với một hỗn hợp của dữ liệu chuỗi và số. Lưu bảng tính như "c:\test.xls" và thoát khỏi Microsoft Excel.
 2. Làm theo bước 1 qua 12 trong bài viết sau đây trong các Cơ sở kiến thức Microsoft để tạo ra một dự án mẫu sử dụng IDispatch giao diện và chức năng thành viên được định nghĩa trong thư viện kiểu Excel8.olb:
  178749Làm thế nào để tạo tự động hóa dự án sử dụng MFC và một thư viện kiểu
 3. Ở phía trên của các tập tin AutoProjectDlg.cpp, thêm các dòng sau:
     #include "excel8.h"					
 4. Thêm mã sau đây để CAutoProjectDlg::OnRun() trong các AutoProjectDlg.cpp tập tin:

  Mẫu mã

     // OLE Variant for Optional.   COleVariant VOptional((long)DISP_E_PARAMNOTFOUND, VT_ERROR);   _Application objApp;   _Workbook objBook;   Workbooks objBooks;   Worksheets objSheets;   _Worksheet objSheet;   Range objRange;   VARIANT ret;   // Instantiate Excel and open an existing workbook.   objApp.CreateDispatch("Excel.Application");   objBooks = objApp.GetWorkbooks();   objBook = objBooks.Open("C:\\Test.xls",        VOptional, VOptional, VOptional, VOptional,        VOptional, VOptional, VOptional, VOptional,        VOptional, VOptional, VOptional, VOptional);   objSheets = objBook.GetWorksheets();   objSheet = objSheets.GetItem(COleVariant((short)1));   //Get the range object for which you wish to retrieve the   //data and then retrieve the data (as a variant array, ret).   objRange = objSheet.GetRange(COleVariant("A1"), COleVariant("C8"));   ret = objRange.GetValue();   //Create the SAFEARRAY from the VARIANT ret.   COleSafeArray sa(ret);   //Determine the array's dimensions.   long lNumRows;   long lNumCols;   sa.GetUBound(1, &lNumRows);   sa.GetUBound(2, &lNumCols);   //Display the elements in the SAFEARRAY.   long index[2];   VARIANT val;   int r, c;   TRACE("Contents of SafeArray\n");   TRACE("=====================\n\t");   for(c=1;c<=lNumCols;c++)   {     TRACE("\t\tCol %d", c);   }   TRACE("\n");   for(r=1;r<=lNumRows;r++)   {     TRACE("Row %d", r);     for(c=1;c<=lNumCols;c++)     {      index[0]=r;      index[1]=c;      sa.GetElement(index, &val);      switch(val.vt)      {      case VT_R8:        {         TRACE("\t\t%1.2f", val.dblVal);         break;        }      case VT_BSTR:        {         TRACE("\t\t%s",(CString)val.bstrVal);         break;        }      case VT_EMPTY:        {         TRACE("\t\t<empty>");         break;        }      }     }     TRACE("\n");   }   //Close the workbook without saving changes   //and quit Microsoft Excel.   objBook.Close(COleVariant((short)FALSE), VOptional, VOptional);   objApp.Quit();					
 5. Dự án biên dịch và chạy nó.
 6. Chọn Run. Các giá trị trong các tế bào A1:C8 được hiển thị trong các Đầu ra cửa sổ.
THAM KHẢO
Để có thêm thông tin về tự động hoá Microsoft Excel bằng cách sử dụng MFC, xin vui lòng bấm vào những con số bài viết dưới đây để xem các bài viết trong các Cơ sở kiến thức Microsoft:
186120 Làm thế nào để sử dụng MFC để tự động hoá Excel và điền vào một tầm hoạt động với một mảng
184663 Làm thế nào để nhúng và tự động hoá một Microsoft Excel Worksheet với MFC
179706 Làm thế nào để sử dụng MFC để tự động hoá Excel và tạo/định dạng một Workbook mới
178781HOWTO: Tự động bằng cách sử dụng MFC và chức năng bảng tính Excel
178783HOWTO: Sử dụng MFC để tạo ra một Microsoft Excel biểu đồ
167668Làm thế nào để vượt qua một SafeArray dây trong một phiên bản *

Thuộc tính

ID Bài viết: 186122 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 08:42:09 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Visual C++ 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual C++ 5.0 Professional Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprogramming kbfunctions kbautomation kbhowto kbinterop kbmt KB186122 KbMtvi
Phản hồi