Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để sử dụng CDONTS để thu thập và thông tin thư từ một người sử dụng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:186204
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài viết này nói về các sản phẩm mà Microsoft không còn hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên bản" và sẽ không được cập nhật.
TÓM TẮT
Bài viết này chứa một ví dụ mà mô tả làm thế nào để thu thập thông tintừ một người sử dụng trên một.HTM trang, và sau đó sử dụng thông tin đó để gửi thư đến mộtngười nhận bằng cách sử dụng hợp tác dữ liệu đối tượng cho Windows NT Server (CDONTS)qua SMTP. Bài viết này bao gồm các mẫu mã cho HTM và ASP tập tin nhưcũng như thông tin về cách cấu hình của bạn Microsoft Management ConsoleMáy chủ SMTP của (MMC) mặc định.
THÔNG TIN THÊM
Cú pháp để gửi thư với các đối tượng NewMail của CDONTS là nhưsau:
  objNewMail.Send([From][, To][, Subject][, Body][, Importance] )  objNewMail   Required. This NewMail object.  From   Optional. String. The full messaging address to be identified as   the sender (for example, someone@Microsoft.com)  To   Optional. String. A list of full messaging addresses of recipients.   The individual recipient addresses are separated by semicolons.   (for example, someone@Microsoft.com)  Subject   Optional. String. The subject line for the message.  Body   Optional. IStream object or String. The text of the message. Only   C/C++ and Java programs can use an IStream object for the Body   parameter. They should pass an IUnknown object that returns an   IStream interface in response to QueryInterface. Microsoft Visual   Basic supports the IDispatch interface and not IUnknown, so it   cannot use an IStream object.  Importance   Optional. Long. The importance associated with the message, High,   Normal or Low. This article sets the required value depending upon   which option button the user selects.				
 1. Sao chép và dán đoạn mã HTML sau vào một tập tin tên CDONTSMail.HTM:
     <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN">   <html>   <head>   <meta http-equiv="Content-Type"   content="text/html; charset=iso-8859-1">   <meta name="GENERATOR"   content="Microsoft FrontPage (Visual InterDev Edition) 2.0">   <title>CDONTSMail</title>   </head>   <body bgcolor="#FFFFFF">   <form action="CDONTSMail.asp" method="POST">   <table border="0">     <tr>      <td>From:</td>      <td><!--webbot bot="Validation"        b-value-required="TRUE" --><input type="text"        size="47" name="txtFrom"        value="Your internet address (Me@MyCompany.com)"></td>     </tr>     <tr>      <td>To:</td>      <td><!--webbot bot="Validation"        b-value-required="TRUE" --><input type="text"        size="47" name="txtTo"        value="The recipient's address (You@YourCompany.com)"></td>     </tr>     <tr>      <td>Subject:</td>      <td><input type="text" size="47" name="txtSubject"        value="Enter a subject here"></td>     </tr>     <tr>      <td valign="top">Message:</td>      <td><textarea name="txtMessage" rows="9" cols="45">        Type your message here.</textarea></td>     </tr>     <tr>      <td valign="top">Importance:</td>      <td><input type="radio" name="optImportance"        value="2">High<br>        <input type="radio" checked name="optImportance"        value="1">Normal<br>        <input type="radio" name="optImportance" value="0">Low<br>      </td>     </tr>   </table>   <p><input type="submit" name="cmdSubmit" value="Submit">   <input type="reset" name="cmdClear" value="Clear"> </p>   </form>   </body>   </html>						
 2. Dán mã VBScript sau vào một tập tin tên CDONTSMail.ASP:
     <%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" %>   <HTML>   <HEAD>   <META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual InterDev 1.0">   <META HTTP-EQUIV="Content-Type"    content="text/html;charset=iso-8859-1">   <TITLE>CDONTSMail</TITLE>   <%   Sub Write(strWriteThis)     'This subroutine just writes out whatever is     'passed to it.     response.write(strWriteThis & "<br>")   end sub   %>   </HEAD>   <BODY>   <%     Dim myCDONTSMail     Dim strFrom     Dim strTo     Dim strSubject     Dim strMessage     Dim lngImportance     'The following variable assignments are not required     'they are just here to make interpretation of the     'myCDONTSMail.Send line easier. You could put the     'Request.Form statements in the .Send line to cut down     'on the amount of code in the file.     strFrom=request.form("txtFrom")     strTo=request.form("txtTo")     strSubject = request.form("txtSubject")     strBody=request.form("txtMessage")     lngImportance = request.form("optImportance")     'The following four lines of code are just here for test     'purposes to see what variables have been pulled in from the     'HTM form.     Write("strFrom = " & strFrom)     Write("strTo = " & strTo)     Write("strSubject = " & strSubject)     Write("strMessage = " & strBody)     Write("Importance = " & lngImportance)     Set myCDONTSMail = CreateObject("CDONTS.NewMail")     myCDONTSMail.Send strFrom,strTo,strSubject,strBody,lngImportance     Set myCDONTSMail = Nothing     Write "Mail has been sent."     %>   </BODY>   </HTML>						
  LƯU Ý: Đối tượng NewMail sẽ trở thành không hợp lệ sau khi hoàn thành phương thức gửi, và bạn không thể tái sử dụng nó cho một tin nhắn. Bạn nên đặt nó để không có gì để giải phóng bộ nhớ. Đã cố gắng truy cập đến một kết quả đối tượng NewMail đã gửi trong lợi của CdoE_INVALID_OBJECT.
 3. Bước để cấu hình của bạn Internet Information Server (IIS).Để gửi thư từ máy chủ IIS của bạn thông qua máy chủ SMTP của bạn (giả định rằng họ là các máy tính khác nhau), hoàn thành sau đây bước sau:

  1. Trên máy tính IIS, mở quản lý giao diện điều khiển Microsoft (MMC).
  2. Trong ngăn bên trái, mở rộng "Internet thông tin máy chủ" keá tieáp.
  3. Trong ngăn bên trái, chọn và mở rộng của bạn máy chủ IIS.
  4. Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào "Default SMTP server" và chọn "Tài sản"
  5. Chọn tab "Phân phối".
  6. Trong hộp văn bản "Hoàn toàn đủ điều kiện tên miền", nhập các IIS tên máy tính.
  7. Trong hộp văn bản "Thông minh chủ", nhập tên máy chủ SMTP của bạn.
 4. Chạy tập tin CDONTSMail.htm trong trình duyệt của bạn, nhập vào các yêu cầu thông tin, và sau đó chọn nút gửi.

  LƯU Ý: Mã ở trên đòi hỏi bạn phải nhập giá trị trong từ và Để các lĩnh vực.
THAM KHẢO
Cộng tác dữ liệu đối tượng giúp; tìm kiếm trên "cộng tác dữ liệu đối tượng choNTS phần"; chủ đề: "NewMail đối tượng (CDONTS thư viện)"
kbDSupport kbCDONTS kbdse

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 186204 - Xem lại Lần cuối: 08/20/2011 09:27:00 - Bản sửa đổi: 2.0

 • kbhowto kbhtml kbmsg kbmt KB186204 KbMtvi
Phản hồi