Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông tin: WinINet xử lý lỗi mã (12001 thông qua 12156)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:193625
TÓM TẮT
Microsoft Win32 Internet (WinInet) API cung cấp độc lậpcác ứng dụng với dễ dàng truy cập để tiêu chuẩn giao thức Internet nhưGopher, FTP và HTTP. WinInet API abstracts các giao thức thành một cao-giao diện cấp đó là quen thuộc với các nhà phát triển Win32.
THÔNG TIN THÊM
Border|phải|200px Đây là danh sách các mã lỗi quay trở lại bởi các chức năng WinINet xử lý:
  Code    Error Message and Description  -----    -----------------------------  12001    ERROR_INTERNET_OUT_OF_HANDLES        No more handles could be generated at this time.  12002    ERROR_INTERNET_TIMEOUT        The request has timed out.  12003    ERROR_INTERNET_EXTENDED_ERROR        An extended error was returned from the server. This is        typically a string or buffer containing a verbose error        message. Call InternetGetLastResponseInfo to retrieve the        error text.  12004    ERROR_INTERNET_INTERNAL_ERROR        An internal error has occurred.  12005    ERROR_INTERNET_INVALID_URL        The URL is invalid.  12006    ERROR_INTERNET_UNRECOGNIZED_SCHEME        The URL scheme could not be recognized or is not supported.  12007    ERROR_INTERNET_NAME_NOT_RESOLVED        The server name could not be resolved.  12008    ERROR_INTERNET_PROTOCOL_NOT_FOUND        The requested protocol could not be located.  12009    ERROR_INTERNET_INVALID_OPTION        A request to InternetQueryOption or InternetSetOption        specified an invalid option value.  12010    ERROR_INTERNET_BAD_OPTION_LENGTH        The length of an option supplied to InternetQueryOption or        InternetSetOption is incorrect for the type of option        specified.  12011    ERROR_INTERNET_OPTION_NOT_SETTABLE        The request option cannot be set, only queried.  12012    ERROR_INTERNET_SHUTDOWN        The Win32 Internet function support is being shut down or        unloaded.  12013    ERROR_INTERNET_INCORRECT_USER_NAME        The request to connect and log on to an FTP server could        not be completed because the supplied user name is        incorrect.  12014    ERROR_INTERNET_INCORRECT_PASSWORD        The request to connect and log on to an FTP server could        not be completed because the supplied password is        incorrect.  12015    ERROR_INTERNET_LOGIN_FAILURE        The request to connect to and log on to an FTP server        failed.  12016    ERROR_INTERNET_INVALID_OPERATION        The requested operation is invalid.  12017    ERROR_INTERNET_OPERATION_CANCELLED        The operation was canceled, usually because the handle on        which the request was operating was closed before the        operation completed.  12018    ERROR_INTERNET_INCORRECT_HANDLE_TYPE        The type of handle supplied is incorrect for this        operation.  12019    ERROR_INTERNET_INCORRECT_HANDLE_STATE        The requested operation cannot be carried out because the        handle supplied is not in the correct state.  12020    ERROR_INTERNET_NOT_PROXY_REQUEST        The request cannot be made via a proxy.  12021    ERROR_INTERNET_REGISTRY_VALUE_NOT_FOUND        A required registry value could not be located.  12022    ERROR_INTERNET_BAD_REGISTRY_PARAMETER        A required registry value was located but is an incorrect        type or has an invalid value.  12023    ERROR_INTERNET_NO_DIRECT_ACCESS        Direct network access cannot be made at this time.  12024    ERROR_INTERNET_NO_CONTEXT        An asynchronous request could not be made because a zero        context value was supplied.  12025    ERROR_INTERNET_NO_CALLBACK        An asynchronous request could not be made because a        callback function has not been set.  12026    ERROR_INTERNET_REQUEST_PENDING        The required operation could not be completed because one        or more requests are pending.  12027    ERROR_INTERNET_INCORRECT_FORMAT        The format of the request is invalid.  12028    ERROR_INTERNET_ITEM_NOT_FOUND        The requested item could not be located.  12029    ERROR_INTERNET_CANNOT_CONNECT        The attempt to connect to the server failed.  12030    ERROR_INTERNET_CONNECTION_ABORTED        The connection with the server has been terminated.  12031    ERROR_INTERNET_CONNECTION_RESET        The connection with the server has been reset.  12032    ERROR_INTERNET_FORCE_RETRY        Calls for the Win32 Internet function to redo the request.  12033    ERROR_INTERNET_INVALID_PROXY_REQUEST        The request to the proxy was invalid.  12036    ERROR_INTERNET_HANDLE_EXISTS        The request failed because the handle already exists.  12037    ERROR_INTERNET_SEC_CERT_DATE_INVALID        SSL certificate date that was received from the server is        bad. The certificate is expired.  12038    ERROR_INTERNET_SEC_CERT_CN_INVALID        SSL certificate common name (host name field) is incorrect.        For example, if you entered www.server.com and the common        name on the certificate says www.different.com.  12039    ERROR_INTERNET_HTTP_TO_HTTPS_ON_REDIR        The application is moving from a non-SSL to an SSL        connection because of a redirect.  12040    ERROR_INTERNET_HTTPS_TO_HTTP_ON_REDIR        The application is moving from an SSL to an non-SSL        connection because of a redirect.  12041    ERROR_INTERNET_MIXED_SECURITY        Indicates that the content is not entirely secure. Some of        the content being viewed may have come from unsecured        servers.  12042    ERROR_INTERNET_CHG_POST_IS_NON_SECURE        The application is posting and attempting to change        multiple lines of text on a server that is not secure.  12043    ERROR_INTERNET_POST_IS_NON_SECURE        The application is posting data to a server that is not        secure.  12110    ERROR_FTP_TRANSFER_IN_PROGRESS        The requested operation cannot be made on the FTP session        handle because an operation is already in progress.  12111    ERROR_FTP_DROPPED        The FTP operation was not completed because the session was        aborted.  12130    ERROR_GOPHER_PROTOCOL_ERROR        An error was detected while parsing data returned from the        gopher server.  12131    ERROR_GOPHER_NOT_FILE        The request must be made for a file locator.  12132    ERROR_GOPHER_DATA_ERROR        An error was detected while receiving data from the gopher        server.  12133    ERROR_GOPHER_END_OF_DATA        The end of the data has been reached.  12134    ERROR_GOPHER_INVALID_LOCATOR        The supplied locator is not valid.  12135    ERROR_GOPHER_INCORRECT_LOCATOR_TYPE        The type of the locator is not correct for this operation.  12136    ERROR_GOPHER_NOT_GOPHER_PLUS        The requested operation can only be made against a Gopher+        server or with a locator that specifies a Gopher+        operation.  12137    ERROR_GOPHER_ATTRIBUTE_NOT_FOUND        The requested attribute could not be located.  12138    ERROR_GOPHER_UNKNOWN_LOCATOR        The locator type is unknown.  12150    ERROR_HTTP_HEADER_NOT_FOUND        The requested header could not be located.  12151    ERROR_HTTP_DOWNLEVEL_SERVER        The server did not return any headers.  12152    ERROR_HTTP_INVALID_SERVER_RESPONSE        The server response could not be parsed.  12153    ERROR_HTTP_INVALID_HEADER        The supplied header is invalid.  12154    ERROR_HTTP_INVALID_QUERY_REQUEST        The request made to HttpQueryInfo is invalid.  12155    ERROR_HTTP_HEADER_ALREADY_EXISTS        The header could not be added because it already exists.  12156    ERROR_HTTP_REDIRECT_FAILED        The redirection failed because either the scheme changed        (for example, HTTP to FTP) or all attempts made to redirect        failed (default is five attempts).				
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết, ghé thăm Web site sau của Microsoft:
thám hiểm máy chủ ủy quyền iis internet thông tin tức

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 193625 - Xem lại Lần cuối: 08/20/2011 08:11:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Proxy Server 1.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbproductlink kbinfo kbmt KB193625 KbMtvi
Phản hồi