Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Điều khiển vận chuyển trong Visual Basic 6.0

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:194784
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài này liệt kê tất cả các nội tại và điều khiển ActiveX vận chuyển trong Visual Basic. Danh sách bao gồm các thành phần tập tin tên ActiveX, hiển thị tên, phiên bản số, ngày tháng, kích thước và điều khiển trong thành phần.

Các ActiveX thành phần tập tin cài đặt phụ thuộc vào những tùy chọn được chọn trong khi cài đặt. Nhiều tệp không được cài đặt với các sản phẩm và phải cài đặt một cách riêng biệt. Hướng dẫn để cài đặt các điều khiển sẽ trong một Tập tin readme.txt trong thư mục tương tự như các điều khiển uninstalled.
THÔNG TIN THÊM

Tóm tắt kiểm soát

Dưới đây là một bản tóm tắt của ActiveX kiểm soát tập tin keøm các phiên bản khác nhau của Visual Basic:
  ActiveX Control             FileName   Version  Edition*  ------------------------------------------------------------------------  ADO Data Control 6.0 (OLEDB)      MSADODC.ocx  6.00.8171 L,P,E  AXBrowse                VCMAXB.ocx  6.00.8169 P,E  Cdlg                  RepCdlg.ocx  6.00.8161 P,E  Chart Control 6.0           MSChart.ocx  6.00.8079 P,E  Chart Control 6.0 (OLEDB)       MSChrt20.ocx 6.00.8177 P,E  Comm Control 6.0            MSComm32.ocx 6.00.8169 P,E  Common Controls-3 6.0         ComCt332.ocx 6.00.8169 P,E  Common Dialog Control 5.0 (SP2)    Comdlg32.ocx 5.01.4319 E  Common Dialog Control 6.0       ComDlg32.ocx 6.00.8169 L,P,E  Data Bound Grid Control 5.0(SP3)    DBGrid32.OCX 5.1.814  P,E  Data Bound List Controls 6.0      DBList32.ocx 6.00.8169 L,P,E  DataGrid Control 6.0 (OLEDB)      MSDatGrd.ocx 6.00.8169 L,P,E  DataList Control 6.0 (OLEDB)      MSDatLst.ocx 6.00.8169 L,P,E  DataRepeater Control 6.0 (OLEDB)    MSDatRep.ocx 6.00.8169 P,E  Desaware Animated Button Control    AniBtn32.OCX 1.00.036  P,E  FlexGrid Control 5.0 (SP2)       Msflxgrd.ocx 5.01.4319 E  FlexGrid Control 6.0          MSFlxGrd.ocx 6.00.8169 L,P,E  Grid Control              Grid32.ocx  1.0.2908  P,E  Grid Control              Grid32.ocx  1.00.2930 P,E  Hierarchical FlexGrid Control 6.0   MSHFlxGd.ocx 6.00.3005 L,P,E  Internet Transfer Control 6.0     MSInet.ocx  6.00.8169 P,E  MAPI Controls 6.0           MSMAPI32.ocx 6.00.8169 P,E  Masked Edit Control 6.0        MSMask32.ocx 6.00.8169 P,E  MicroHelp Gauge Control        Gauge32.ocx  1.00.0024 P,E  MicroHelp Key State Control      KeySta32.ocx 1.00.0024 P,E  MSFlexGrid Wizard           FlexWiz.ocx  6.00.8169 P,E  Multimedia Control 6.0         Mci32.ocx   6.00.8169 P,E  Outline Control            MSOutl32.ocx 1.00.2922 P,E  Outrider SpinButton Control      Spin32.ocx  1.00.0044 P,E  PictureClip Control 6.0        PicClp32.ocx 6.00.8169 P,E  Pinnacle-BPS Graph Control       Graph32.ocx  1.00.047  P,E  RemoteData Control 6.0         Msrdc20.ocx  6.00.8169 E  Rich TextBox Control 6.0        RichTx32.ocx 6.00.8169 L,P,E  Script Control 1.0           MSScript.ocx 1.0.02604 P,E  SysInfo Control 6.0          SysInfo.ocx  6.00.8169 P,E  Tabbed Dialog Control 5.0 (SP2)    Tabctl32.ocx 5.01.4319 E  Tabbed Dialog Control 6.0       TabCtl32.ocx 6.00.8169 L,P,E  THREED32                Threed32.ocx 1.00.0041 P,E  Vbsql OLE Custom control module    Vbsql.ocx   6.50.163  E  VisModelBrowser            VCMVMB.ocx  6.00.8169 P,E  Visual Basic 6.0 Application Wizard  AppWiz.OCX  6.00.8177 L,P,E  Visual Basic 6.0 DataForm Wizard    DataForm.ocx 6.00.8169 P,E  Visual Basic 6.0 MSChart Wizard    ChartWiz.ocx 6.00.8177 P,E  Windowless Controls 6.0        MSWLess.ocx  6.00.8169 P,E  Windows Common Controls 5.0 (SP2)   Comctl32.ocx 5.1.4319  E  Windows Common Controls 5.0 (SP2)   ComCtl32.ocx 6.00.8022 L,P,E  Windows Common Controls 6.0      MSComCtl.ocx 6.00.8177 L,P,E  Windows Common Controls        Comctl32.ocx 1.00.2415 E  Windows Common Controls-2 5.0 (SP2)  Comct232.ocx 5.01.4319 E  Windows Common Controls-2 5.0 (SP2)  ComCt232.ocx 6.00.8022 L,P,E  Windows Common Controls-2 6.0     MSComCt2.ocx 6.00.8177 L,P,E  Winsock Control 6.0          MSWinsck.OCX 6.00.8169 P,E				


* L = học Edition
* P = chuyên nghiệp Ấn bản
* E = Enterprise Edition

Điều khiển nội tại

Các điều khiển sau đây được chứa bên trong Visual Basic thực thi tập tin và luôn luôn xuất hiện trong hộp công cụ:
 • Hộp kiểm
 • Hộp combo
 • Nút lệnh
 • Dữ liệu
 • Hộp danh sách thư mục
 • Hộp danh sách ổ đĩa
 • Hộp danh sách tập tin
 • Khung
 • Thanh cuộn ngang
 • Hình ảnh
 • Nhãn hiệu
 • Dòng
 • Hộp danh sách
 • Trình đơn
 • OLE Container
 • Tùy chọn nút
 • Hình ảnh hộp
 • Hình dạng
 • Hộp văn bản
 • Bộ đếm thời gian
 • Thanh cuộn dọc

Các thành phần ActiveX

Các thành phần được liệt kê dưới đây được sắp xếp theo các ấn bản trong đó các con tàu thành phần và tên tệp. Mỗi tên tệp chứa sau đây:
 • Tên hiển thị
 • Số phiên bản
 • Tập tin ngày
 • Kích thước tệp
 • Vị trí tệp trên đĩa phân phối
 • Điều khiển bao gồm với các thành phần.

Học tập Edition

Các thành phần sau ActiveX tàu trong phiên bản học tập:
  ComCtl32.ocx  Microsoft Windows Common Controls 5.0 (SP2)         Version: 6.00.8022         Size: 609,584 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: ImageList              ListView              ProgressBar              Slider              Status Bar              TabStrip              Toolbar              TreeView  ComCt232.ocx  Microsoft Windows Common Controls-2 5.0 (SP2)         Version: 6.00.8022         Size: 164,144 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: Animation              UpDown  ComDlg32.ocx  Microsoft Common Dialog Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 140,096 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: CommonDialog  DBList32.ocx  Microsoft Data Bound List Controls 6.0 (OLEDB)         Version: 6.00.8169         Size: 200,496 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: DBCombo              DBList  MSADODC.ocx  Microsoft ADO Data Control 6.0 (OLEDB)         Version: 6.00.8171         Size: 118,064 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: ADODC  MSComCt2.ocx  Microsoft Windows Common Controls-2 6.0         Version: 6.00.8177         Size: 644,400 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: Animation              UpDown              MonthView              DTPicker              FlatScrollBar  MSComCtl.ocx  Microsoft Windows Common Controls 6.0         Version: 6.00.8177         Size: 1,062,704 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: ImageCombo              ImageList              ListView              ProgressBar              Slider              StatusBar              TabStrip              ToolBar              TreeView  MSDatGrd.ocx  Microsoft DataGrid Control 6.0 (OLEDB)         Version: 6.00.8169         Size: 260,920 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: DataGrid  MSDatLst.ocx  Microsoft DataList Control 6.0 (OLEDB)         Version: 6.00.8169         Size: 232,248 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: DataCombo              DataList  MSFlxGrd.ocx  Microsoft FlexGrid Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 244,024 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: MSFlexGrid  MSHFlxGd.ocx  Microsoft Hierarchical FlexGrid Control 6.0         Version: 6.00.3005         Size: 407,104 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: MSHFlexGrid  RichTx32.ocx  Microsoft Rich TextBox Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 203,576 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: RichTextBox  TabCtl32.ocx  Microsoft Tabbed Dialog Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 209,192 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: SSTab				

Phiên bản

Thêm vào tất cả các thành phần trong phiên bản học, các thành phần ActiveX sau đây được bao gồm trong phiên bản Professional:
  AniBtn32.OCX  Desaware Animated Button Control         Version: 1.00.036         Size: 149,552 bytes         Source Directory: \Common\Tools\VB\Controls         Controls: AniPushButton  AppWiz.OCX   Visual Basic 6.0 Application Wizard         Version: 6.00.8177         Size: 831,488 bytes         Source Directory: \VB98\Wizards         Controls: SubWizard  ChartWiz.ocx  Visual Basic 6.0 MSChart Wizard         Version: 6.00.8177         Size: 147,456 bytes         Source Directory: \VB98\Wizards         Controls: SubWizard  ComCt332.ocx  Microsoft Common Controls - 3 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 369,696 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: CoolBar  DataForm.ocx  Visual Basic 6.0 DataForm Wizard         Version: 6.00.8169         Size: 541,728 bytes         Source Directory: \vb98\wizards         Controls: ctlWizards  DBGrid32.OCX  Microsoft Data Bound Grid Control 5.0(SP3)         Version: 5.1.814         Size: 525,352 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls         Controls: DBGrid  FlexWiz.ocx  MSFlexGrid Wizard         Version: 6.00.8169         Size: 226,328 bytes         Source Directory: \vb98\wizards         Controls: SubWizard  Gauge32.ocx  MicroHelp Gauge Control         Version: 1.00.0024         Size: 68,640 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls         Controls: Gauge  Graph32.ocx  Pinnacle-BPS Graph Control         Version: 1.00.047         Size: 216,096 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls         Controls: Graph  Grid32.ocx   Microsoft Grid Control         Version: 1.0.2908         Size: 94,744 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls         Controls: Grid  Grid32.ocx   Microsoft Grid Control         Version: 1.00.2930         Size: 92,160 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls\bidi         Controls: Grid  KeySta32.ocx  MicroHelp Key State Control         Version: 1.00.0024         Size: 123432 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls         Controls: MhState  MSChart.ocx  Microsoft Chart Control 6.0         Version: 6.00.8079         Size: 97,9728 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls         Controls: MSChart  MSChrt20.ocx  Microsoft Chart Control 6.0 (OLEDB)         Version: 6.00.8177         Size: 1,008,432 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: MSChart  Mci32.ocx   Microsoft Multimedia Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 198,456 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: MMControl  MSComm32.ocx  Microsoft Comm Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 103,744 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: MSComm  MSDatRep.ocx  Microsoft DataRepeater Control 6.0 (OLEDB)         Version: 6.00.8169         Size: 187,712 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: DataRepeater  MSInet.ocx   Microsoft Internet Transfer Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 115,016 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: Inet  MSMAPI32.ocx  Microsoft MAPI Controls 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 137,000 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: MAPIMessages              MAPISession  MSMask32.ocx  Microsoft Masked Edit Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 166,200 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: MaskEdBox  MSOutl32.ocx  Microsoft Outline Control         Version: 1.00.2922         Size: 84,000 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls         Controls: Outline  MSScript.ocx  Microsoft Script Control 1.0         Version: 1.0.02604         Size: 133,392 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\script         Controls: ScriptControl  MSWinsck.OCX  Microsoft Winsock Control 6.0>         Version: 6.00.8169         Size: 108,336 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: Winsock  MSWLess.ocx  Microsoft Windowless Controls 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 386,872 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\winless         Controls: WLCheck              WLCombo              WLCommand              WLFrame              WLHScroll              WLList              WLOption              WLText              WLVScroll  PicClp32.ocx  Microsoft PictureClip Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 82,744 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: PictureClip  RepCdlg.ocx  Cdlg>         Version: 6.00.8161         Size: 119,848 bytes         Source Directory: \os\msapps\repostry         Controls:  RepCdg  Spin32.ocx   Outrider SpinButton Control         Version: 1.00.0044         Size: 57,880 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls         Controls: SpinButton  SysInfo.ocx  Microsoft SysInfo Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 67,376 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: SysInfo  Threed32.ocx   Version: 1.00.0041         Size: 205,848 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls         Controls: SSCheck              SSCommand              SSFrame              SSOption              SSPanel              SSRibbon  VCMAXB.ocx   AXBrowse         Version: 6.00.8169         Size: 74,792 bytes         Source Directory: \common\tools\vcm         Controls: AxBrowser  VCMVMB.ocx   VisModelBrowser         Version: 6.00.8169         Size: 95,264 bytes         Source Directory: \common\tools\vcm         Controls: VMBrowser				

Phiên bản doanh nghiệp

Thêm vào tất cả các thành phần trong phiên bản Professional, các thành phần ActiveX sau đây được bao gồm trong phiên bản Enterprise. Trừ khi Nếu không tài liệu, các điều khiển sau đây được lưu trữ trong đĩa 1:
  Comdlg32.ocx  Microsoft Common Dialog Control 5.0 (SP2)         Version: 5.01.4319         Size: 129,808 bytes         Source Directory: \disk2\sna4\ntclient\comti         Controls: CommonDialog  Comct232.ocx  Microsoft Windows Common Controls-2 58.0(SP2)         Version: 5.01.4319         Size: 155,920 bytes         Source Directory: \disk2\sna4\ntclient\comti         Controls: Animation             UpDown  Comctl32.ocx  Microsoft Windows Common Controls         Version: 1.00.2415         Size: 330,752 bytes         Source Directory: \disk2\sql\i386         Controls: ImageList              ListView              ProgressBar              Slider              Status Bar              TabStrip              Toolbar              TreeView  Comctl32.ocx  Microsoft Windows Common Controls 5.0 (SP2)         Version: 5.1.4319         Size: 604,432 bytes         Source Directory: \disk2\sna4\ntclient\comti         Controls: ImageList              ListView              ProgressBar              Slider              Status Bar              TabStrip              Toolbar              TreeView  ComCtl32.ocx  Microsoft Windows Common Controls 5.0 (SP2)         Version: 6.00.8022         Size: 609,584 bytes         Source Directory: \disk2\ape_ss\os\system         Controls: ImageList              ListView              ProgressBar              Slider              Status Bar              TabStrip              Toolbar              TreeView  ComDlg32.ocx  Microsoft Common Dialog Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 140,096 bytes         Source Directory: \disk2\ape_ss\os\system         Controls: CommonDialog  MSComCtl.ocx  Microsoft Windows Common Controls 6.0         Version: 6.00.8177         Size: 1,062,704 bytes         Source Directory: \disk2\ape_ss\os\system         Controls: ImageCombo              ImageList              ListView              ProgressBar              Slider              StatusBar              TabStrip              ToolBar              TreeView  Msflxgrd.ocx  Microsoft FlexGrid Control 5.0 (SP2)         Version: 5.01.4319         Size: 227,600 bytes         Source Directory: \disk2\sna4\ntclient\comti         Controls: MSFlexGrid  Msrdc20.ocx  Microsoft RemoteData Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 176,440 bytes         Source Directory: \os\system and \disk2\ape_ss\os\system         Controls: MSRDC  SysInfo.ocx  Microsoft SysInfo Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 67,376 bytes         Source Directory: \disk2\ape_ss\os\system         Controls: SysInfo  Spin32.ocx   Outrider SpinButton Control         Version: 1.00.0044         Size: 52,736 bytes         Source Directory: \disk2\sql\i386         Controls: SpinButton  Tabctl32.ocx  Microsoft Tabbed Dialog Control 5.0 (SP2)         Version: 5.01.4319         Size: 192,784 bytes         Source Directory: \disk2\sna4\ntclient\comti         Controls: SSTab  Vbsql.ocx   Vbsql OLE Custom control module         Version: 6.50.163         Size: 43,520 bytes         Source Directory: \disk2\sql\ptk\i386         Controls: Vbsql				

Internet Explorer 4.01 ActiveX controls

Các điều khiển sau đang được vận chuyển với phiên bản Internet Explorer 4,01:
  ActiveX Control               FileName   Version  ------------------------------------------------------------------------  ActiveMovie Control             Amovie.ocx  5.01.18.1024  Active Setup Control Library         Asctrls.ocx  4.72.3110.6  DirectAnimation Media Controls        Daxctle.ocx  2.0.0.7310  FlUpl Control Library            Flupl.ocx   7.0.794.27  Intel Procedural Effect Library       Proctexe.ocx 2.0.0.7310  Internet Controls              Shdocvw.dll  4.72.3110.3  NetShow File Transfer Control Type Library  Nsfile.ocx  2.0.0.912  NetShow Player                Nsplay.ocx  2.0.0.912  ShockWave Flash               Swflash.ocx  2.1.0.12  Tabular Data Control 1.1 Type Library    tdc.ocx    1.2.0.0031				
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin, hãy xem sách trực tuyến cho Microsoft Visual Cơ bản phiên bản 6.0.

Cho biết thêm thông tin về tập tin tổng hợp versioning, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Để có thêm thông tin về làm thế nào để tìm kiếm cơ sở Knowedge cho bài viết Internet Explorer, bấm vào đây số bài viết để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
168243Tìm kiếm cơ sở Knowedge cho bài viết Internet Explorer

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 194784 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 09:31:25 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbcompatvers kbctrl kbfaq kbinfo kbtophit kbmt KB194784 KbMtvi
Phản hồi