Tệp có thể bị mất khi bạn sao chép tập tin từ một nguồn mà sử dụng cả hai tên ngắn tập tin và tên tập tin dài

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:195144
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn sao chép tập tin từ một nguồn mà sử dụng cả hai cái tên tập tin ngắn vàtên tập tin dài, tệp có thể bị mất.

Vấn đề này có thể xảy ra khi bạn thực hiện thao tác sao bằng cách sử dụng bất kỳcác chương trình sau:
 • BẢN SAO
 • XCOPY
 • Windows NT Explorer
 • Sao lưu Windows NT
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra khi một tập tin có tên dài tệp được sao chép và một mớitên tệp ngắn được tạo ra cho tệp trong cặp đích. Nếu mộttệp có trong thư mục mã nguồn và nó có một tên phù hợp với các mớitên được tạo ra ngắn tệp, tệp này sẽ thay thế tệp đầu tiên và cácnội dung của tệp đầu tiên sẽ bị mất. Ví dụ:
  Source Directory :  C:\source> dir /x  08/21/98 02:03p    <DIR>             .  08/21/98 02:03p    <DIR>             ..  08/20/98 02:32p           17        YXXXXX~1.XXX  08/20/98 02:32p           7 YXXXXX~2.XXX  yxxxxxxxxx.xxx   4 File(s)       14 bytes  C:\source> copy *.* c:\dest  yxxxxxxxxx.xxx  YXXXXX~1.XXX    2 file(s) copied.  C:\source> dir c:\dest  09/15/98 09:27a    <DIR>             .  09/15/98 09:27a    <DIR>             ..  08/20/98 02:32p           17 YXXXXX~1.XXX  yxxxxxxxxx.xxx   3 File(s)       17 bytes				
Lưu ý Yxxxxxxxxx.xxx sao tệp lần đầu tiên, và tên tệp ngắn được tạo ra cho đó là YXXXXX~1.XXX. Khi chương trình bản sao bản saoYXXXXX ~ 1.XXX đến đích, nó tìm thấy một trận đấu trong tên tập tin và thay thếtệp hiện có với nội dung của nó.

Trong NTBackup, nếu ngắn tên tệp và các NTFS chuyển đổi tên tập tin dài là như nhau, bạn được nhắc việc thay thế hiện tại tập tin hay không. Ghi đè lên các tập tin có thể gây mất dữ liệu là tên tập tin sẽ là như vậy nhưng nội dung sẽ không.
GIẢI PHÁP

Windows NT 4.0

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows NT 4.0. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
152734 Làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất của Windows NT 4.0

Windows 2000 với Internet Explorer

Dịch vụ gói thông tin

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows 2000. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
260910 Làm thế nào để có được Windows 2000 service pack mới nhất

Thông tin hotfix

Bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ tab trong mục ngày và giờ trong bảng điều khiển.
  Date   Time   Version     Size    File name------------------------------------------------------------- 5/11/2001  10:51a  5.0.3315.1000  2,337,552  Shell32.dll				

Windows 95 với Internet Explorer 4.0

Một hotfix được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft, nhưng nó chỉ là nhằm khắc phục sự cố mà bài viết này mô tả. Nó chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề này cụ thể.

Để giải quyết vấn đề này, liên hệ với dịch vụ hỗ trợ sản phẩm Microsoft để có được các hotfix. Đối với một danh sách đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ Microsoft sản phẩm điện thoại số và thông tin về chi phí hỗ trợ, ghé thăm Web site sau của Microsoft:Lưu ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí mà thường phải gánh chịu cho các cuộc gọi hỗ trợ có thể được hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ Microsoft xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho các Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi.Phiên bản Windows NT 4.0 gói dịch vụ này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các Múi giờ thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong bảng điều khiển.
  Date   Time   Size    File name   Platform  -------------------------------------------------------------  03/02/99 06:40p 1,431,264  Shell32.dll  (Windows 95)				
Lưu ýCác hotfixes chỉ sửa chữa các hoạt động sao chép được thực hiện bằng cách sử dụng Windows NT Explorer. Bởi thiết kế, hành vi của bản sao và XCOPY là không thay đổi. Hành vi này cũng vẫn còn áp dụng cho các công cụ như ROBOCOPY hoặc Powershell "bản sao-mục - r". Sao chép các công cụ khác thiếu này đặc biệt
logic có thể rất có thể bị ảnh hưởng quá và cần được đề cập workaround cùng.

CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để làm việc xung quanh vấn đề này, hãy tắt thế hệ tên tệp ngắn tự động. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
210638Làm thế nào để vô hiệu hoá thế hệ tên tệp ngắn tự động

Sao lưu Windows NT

Nếu các tập tin có tên tập tin ngắn được tạo ra bởi các ứng dụng di sản, và bạn không thể nâng cấp các ứng dụng này, sử dụng các chất béo định dạng phân vùng trên các máy chủ Windows NT để tương thích với các ứng dụng này. Sử dụng chia sẻ cấp bảo mật. Bạn cũng có thể sử dụng thư mục khác nhau cho các tập tin có tên tập tin dài và các tập tin có tên tập tin ngắn.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Vấn đề này lần đầu tiên được sửa chữa trong Windows NT 4.0 Service Pack 5 và trong Windows 2000 Service Pack 3.
kbShell 4,00

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 195144 - Xem lại Lần cuối: 12/05/2015 09:35:39 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbshell kbwin2000sp3fix kbmt KB195144 KbMtvi
Phản hồi